Diensten - 594966-2019

Submission deadline has been amended by:  58151-2020
16/12/2019    S242

Verenigd Koninkrijk-Liverpool: Reisorganisatiediensten

2019/S 242-594966

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Minister for the Cabinet Office acting through Crown Commercial Service
Postadres: The Capital Building 9th Floor, Old Hall Street
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: L3 9PP
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: supplier@crowncommercial.gsi.gov.uk
Telefoon: +44 3450103503
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.uk/ccs
Adres van het kopersprofiel: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Public procurement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Public Sector Global Travel and Venue Solutions

Referentienummer: RM6164 Public Sector Global Travel and Venue Solutions
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63516000 Reisorganisatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Crown Commercial Service as the authority is putting in place a framework agreement for use by UK public sector bodies identified at VI.3) (and any future successors to these organisations), which include Central Government Departments and their arm’s length bodies and agencies, non departmental public bodies, NHS bodies and local authorities.

The above contracting authority(s) have a need for travel booking solutions services.

The travel booking solutions services covered by this procurement have been sub-divided into 2 lots namely:

Lot 1: (Solution A) domestic and international travel and venue find booked from UK and overseas points of sale;

Lot 2: (solution B) Domestic and international travel and venue find booked from UK points of sale.

Crown Commercial Service reserves the right for an electronic auction to be held by contracting authority(s) during further competition among the parties to the framework agreement(s).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 196 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Solution A

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30196100 Vergaderingsplanners
55120000 Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel
63516000 Reisorganisatiediensten
79997000 Organiseren van zakenreizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

In the UK and Overseas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Domestic and international travel and venue find booked from UK and overseas points of sale.

Please not for Lot 1 — Cyber Essentials Plus is a mandatory requirement for Central Government contracts which involve handling personal information or provide certain ICT products and services. The Government is taking steps to reduce the levels of cyber security risk in its supply chain through the Cyber Essentials Plus scheme. The scheme defines a set of controls which, when implemented, will provide organisations with basic protection from the most prevalent forms of threat coming from the internet.To participate in this lot, bidders must be able to demonstrate they comply with the technical requirements prescribed by Cyber Essentials Plus, for services under and in connection with this lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Solution B

Perceel nr.: Lot 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30196100 Vergaderingsplanners
55120000 Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel
63515000 Reisdiensten
63516000 Reisorganisatiediensten
79997000 Organiseren van zakenreizen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

Primarily in the UK.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Domestic and international travel and venue find booked from UK points of sale.

Please note for Lot 2 — Cyber Essentials is a mandatory requirement for Central Government contracts which involve handling personal information or provide certain ICT products and services. The Government is taking steps to reduce the levels of cyber security risk in its supply chain through the Cyber Essentials scheme. The scheme defines a set of controls which, when implemented, will provide organisations with basic protection from the most prevalent forms of threat coming from the internet.To participate in this lot, bidders must be able to demonstrate they comply with the technical requirements prescribed by Cyber Essentials, for services under and in connection with this lot.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Candidates will be assessed in accordance with Section 5 of the 2015 Public Contract Regulations (implementing the Directive) on the basis of information provided in response to the bid pack.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Candidates will be assessed in accordance with Section 5 of the 2015 Public Contract Regulations (implementing the Directive) on the basis of information provided in response to the bid pack.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Candidates will be assessed in accordance with Section 5 of the 2015 Public Contract Regulations (implementing the Directive) on the basis of information provided in response to the bid pack.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-385221
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/01/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/01/2020
Plaatselijke tijd: 15:01
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Electronically, via web-based portal.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The value provided in Section II.1.5) is an estimate. We cannot guarantee to suppliers any business through this framework.

The duration will be a maximum of 4 years, with the first term being 3 years, with a further possible extension of 1 year. For Lot 2 Solution B a framework agreement will be awarded to 3 suppliers. The maximum number of bidders for this framework may increase where (2) or more suppliers have tied scores in last position. We also reserve the right to award a framework to to any bidders whose final score is within 1 % of the last position. This only applies to Lot 2.

On 2.4.2014 Government introduced its Government Security Classifications (GSC) scheme which replaced Government Protective Marking Scheme (GPMS). A key aspect is the reduction in the number of security classifications used. Bidders should make themselves aware of the changes as it may impact on this requirement.The link below to Gov.uk provides information on the GSC at: https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

The framework agreement will utilise the Public Sector Contract. Core terms can be found at https://www.gov.uk/government/publications/the-public-sector-contract-core-terms

All schedules and specific documentation will be included within the bid pack at https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk

Where access is unrestricted and free of charge.

Electronic auctions may form part of any further competition process under this framework agreement.

As part of this contract notice the following documents can be accessed at https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/Manage/Details/748f0714-f832-4944-a47d-9d54f1bf5d62

1) Contract notice transparency information for the agreement;

2) Contract notice authorised customer List;

3) Rights reserved for CCS Framework;

4) Lot structure and number of awards (if applicable)

Registering for access:

This procurement will be managed electronically via the BravoSolution eSourcing tool. This will be the route for sharing all information and communicating with potential providers. If you have recently registered on the BravoSolution portal for another CCS procurement you can use the same account for this new procurement. If not, you will first need to register your organisation on the portal.

To register:

1) Go to the URL: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk

2) Select the link ‘I am a new supplier user’;

3) Read and agree to the portal user agreement;

4) Complete the registration form, providing information including:

— the full legal name of your organisation,

— your company registration number,

— your DUNS number — a unique 9-digit number provided to organisations free of charge by Dun and Bradstreet,

— user and contact details.

Once registered on the BravoSolution eSourcing tool, you will be able to express your interest in this specific procurement. Your registered user will receive a notification email to alert them once this has been done.

Note: if you require additional users from your organisation to see the invitation to tender ITT, do not repeat the above process as this will create a new separate organisation account; instead the registered user can add additional users to the existing supplier organisation account via ‘User Management’ > ‘Manage Users’ > ‘Users’ > ‘Create’.

Expressing an interest:

To express your interest in this procurement:

1) Login to the BravoSolution eSourcing Suite portal: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk

2) On the dashboard select the link ITTs Open to All Suppliers;

3) On the ‘ITTs Open to All Suppliers’ webpage you will see 1 or more procurements listed, click on the procurement name you wish to access;

4) Click on Express Interest at the top of the next screen;

5) You can now access the published documents in the BravoSolution portal.

For assistance please contact the eSourcing Help-desk operated by BravoSolution by email at help@bravosolution.co.uk or call 0800 069 8630.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Crown Commercial Service
Postadres: Rosebery Court, St Andrew's Business Park.
Plaats: Norwich
Postcode: NR7 0HS
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/12/2019