Služby - 595022-2020

Submission deadline has been amended by:  10374-2021
10/12/2020    S241

Litva-Vilnius: Poskytovanie online služieb

2020/S 241-595022

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 2900764882
Poštová adresa: Gedimino av.16
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
PSČ: LT 01103
Štát: Litva
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.eige.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7621
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: rodová rovnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie online služieb

Referenčné číslo: FWC EIGE/2020/OPER/08
II.1.2)Hlavný kód CPV
72220000 Systémové a technické poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto konania je uzatvoriť rámcové zmluvy s odbornými spoločnosťami schopnými poskytovať širokú škálu služieb súvisiacich s poradenstvom, analýzou, návrhom a realizáciou webových stránok, intranetov a online nástrojov, najmä čo sa týka technológií Drupal a Microsoft SharePoint. Rámcové zmluvy budú pokrývať potreby inštitútu EIGE týkajúce sa vývoja webových stránok pre interné a externé cieľové skupiny na obdobie rokov 2021 – 2024.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 455 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby webových stránok

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 1 sa zameriava na údržbu a rozvoj použiteľnosti, používateľských skúseností a používania webových stránok inštitútu EIGE, posilnenie komunikácie medzi inštitútom EIGE a jeho zainteresovanými stranami a zaistenie súladu webových stránok s rôznymi technickými normami.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita metodického prístupu / Relatívna váha: 24
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 22.
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce a zdrojov / Relatívna váha: 22.
Kritérium kvality - Názov: Prístup k príslušnému scenáru / Relatívna váha: 32
Cena - Relatívna váha: 40 %
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 915 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Počiatočné trvanie rámcovej zmluvy (rámcových zmlúv) bude 12 mesiacov s 3 možnými obnoveniami na 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Intranetové služby

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72700000 Služby pre počítačové siete
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 2 sa zameriava na údržbu a rozvoj použiteľnosti, používateľských skúseností a používania intranetu inštitútu EIGE a pripojených online nástrojov ako primárnych kanálov pre vnútornú komunikáciu inštitútu EIGE.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita metodického prístupu / Relatívna váha: 24
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 22.
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce a zdrojov / Relatívna váha: 22.
Kritérium kvality - Názov: Prístup k príslušnému scenáru / Relatívna váha: 32
Cena - Relatívna váha: 40 %
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 385 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Počiatočné trvanie rámcovej zmluvy (rámcových zmlúv) bude 12 mesiacov s 3 možnými obnoveniami na 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby v oblasti strategického digitálneho poradenstva a hodnotiace služby

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72800000 Služby týkajúce sa auditu a skúšania počítačov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 3 sa zameriava na zhromaždenie a vytvorenie poznatkov na vysokej úrovni, ktoré sa týkajú použiteľnosti, používateľských skúseností a používania webových stránok a intranetu inštitútu EIGE, s cieľom poskytnúť informácie rôznym projektom v oblasti vývoja webových stránok, ktoré sa vykonajú v rámci časti 1 a časti 2.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita metodického prístupu / Relatívna váha: 24
Kritérium kvality - Názov: Opatrenia na kontrolu kvality / Relatívna váha: 22.
Kritérium kvality - Názov: Organizácia práce a zdrojov / Relatívna váha: 22.
Kritérium kvality - Názov: Prístup k príslušnému scenáru / Relatívna váha: 32
Cena - Relatívna váha: 40 %
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 155 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Počiatočné trvanie rámcovej zmluvy (rámcových zmlúv) bude 12 mesiacov s 3 možnými obnoveniami na 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/01/2021
Miestny čas: 14:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14/01/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:

priestory EIGE.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 2 pracovné dni vopred na adresu: procurement@eige.europa.eu Zástupcovia budú musieť predložiť potvrdenie o podaní vytvorené prostredníctvom elektronického predloženia ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/12/2020