Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 595327-2022

28/10/2022    S209

Polen-Łódź: Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid

2022/S 209-595327

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych
Nationaal identificatienummer: 7270021895
Postadres: ul. Żeromskiego 116
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-924
Land: Polen
E-mail: rap@adm.p.lodz.pl
Telefoon: +48 426312104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zp.p.lodz.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia Wyższa Publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B

Referentienummer: RAP.383.35.2022.ATE.D.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34996300 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30144400 Automatische kaartjesverkoop
31224500 Terminals
32420000 Netwerkuitrusting
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45223300 Bouwen van parkeerplaats
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45310000 Aanleg van elektriciteit
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
48000000 Software en informatiesystemen
48813100 Elektronische bulletin boards
51500000 Installatie van machines en uitrusting
72212516 Diensten voor ontwikkeling van uitwisselingssoftware
72268000 Leveren van software
63712400 Exploitatie van parkeerterreinen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Voornaamste plaats van uitvoering:

Politechnika Łódzka

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu parkingowego w technologii HUB Parking zainstalowanego na kampusie C Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B przy zachowaniu pełnej integracji z systemem wskazanym powyżej oraz w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę.

Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa z roku 2017 oraz 2019 zostaje załączona w charakterze pomocniczym do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznika nr A do SWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową wymianę istniejącego systemu oraz jego komponentów, w tym: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie niezbędnych przyłączy, dostawę, montaż, uruchomienie oraz integrację systemu parkingowego.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:

Etap I – Kampus B;

Etap II – Kampus A.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas usunięcia usterki krytycznej / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Ustawy Pzp poprzez zwiększenie zakresu zamówienia maksymalnie o wskazaną poniżej ilość i rodzaj kas automatycznych:

- Kasa automatyczna z możliwością płatności gotówką i kartą płatniczą - 2 szt.

- Kasa automatyczna z możliwością płacenia (tylko) kartą płatniczą - 5 szt.

2. Zamawiający zastrzega, iż może skorzystać z prawa opcji w całości lub w części, tj. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w dowolnej kombinacji.

3. Warunkiem skorzystania z prawa opcji w zakresie opisanym w pkt 1 jest złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa.

4. Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w pkt 3 zobowiązany jest przystąpić do realizacji Przedmiotu Zamówienia w ramach prawa opcji.

5. Zamawiający planuje zrealizować zamówienie w ramach prawa opcji w terminie realizacji zamówienia podstawowego.

6. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach co zamówienie podstawowe.

pkt II. 2.7) Okres obowiązywania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w okresie:

Etap I: 90 dni, od dnia zawarcia umowy

nie dłużej jednak niż do dnia 01.03.2023 r.;

Etap II: 180 dni od dnia zakończenia Etapu I

nie dłużej jednak niż do dnia 01.11.2023 r.

Uwaga: Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji Etapu II po zakończeniu

Etapu I tj. po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru częściowego.

W przypadku realizacji poszczególnych Etapów należy przewidzieć następujące założenia:

1) przekazanie dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 1) umowy – 4 tygodnie od daty zawarcia umowy;

2) rozpoczęcie testów i szkolenia pracowników PŁ – 4 tygodnie przed zakończeniem Przedmiotu Zamówienia.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy zł., 00/100 groszy) -

szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale IX SWZ.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH została zawarta w Rozdziale XX SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy Pzp.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 174-490017
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Rozbudowa systemu parkingowego Politechniki Łódzkiej o Kampusy A oraz B

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Art. 108 ust. 1 pkt 1)-6), art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP oraz art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe:

Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust. 1 PZP w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie ma dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia:

1.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 PZP - sporządzona nie wcześniej niż 6 mc-y przed jej złożeniem.

2. Oświadczenia o aktualności informacji zawartych:

- w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 oraz w art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- we wstępnym Oświadczeniu wykonawcy składanym w trybie art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

3. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - sporządzone nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem .

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia, ponowne wykorzystanie jednolitego dokumentu, siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium RP, Urzędowy wykaz zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji - opisane w SWZ.

II. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia.

III. Zamawiający korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 139 ust. 1 PZP.

IV. Wykonawca przed podpisaniem umowy, przedkłada dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, w wysokości 5% łącznej ceny ryczałtowej brutto za zamówienie podstawowe.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6 ppkt 1) powyżej.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 oraz 7 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/10/2022