Diensten - 595869-2019

Submission deadline has been amended by:  35083-2020
16/12/2019    S242

Roemenië-Reșița: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

2019/S 242-595869

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S.C. Aquacaraș S.A.
Nationaal identificatienummer: R 16868757
Postadres: Piața Republicii nr. 7
Plaats: Reșița
NUTS-code: RO422 Caraş-Severin
Postcode: 320026
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ludovic-Leonard Braun
E-mail: aquainvestitii@gmail.com, braunleonard@yahoo.com
Telefoon: +40 255210090
Fax: +40 255210090

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aquacaras.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100083486
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin”

Referentienummer: 16868757_2019_PAAPD1104081
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apa, in vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

Proiectul de investiții are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii in sectorul de apa din județul Caraș-Severin, Romania, in vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu angajamentele de tranziție si cu obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul României, pentru implementarea Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman.

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică consta in furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului.

Contractul de asistenta tehnica este structurat in 2 etape majore ale căror obiective specifice si componente principale sunt descrise in continuare.

Activitățile principale [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 22 425 355.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71322100 Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden voor civieltechnische installaties
72224000 Advies over projectmanagement
79418000 Advies inzake aanschaffingsbeleid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO422 Caraş-Severin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reșița, Bocșa, Caransebeș, Anina, Oravița, Moldova Nouă, Băile Herculane, Oțelu Roșu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apa, in vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

Proiectul de investiții are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii in sectorul de apa din județul Caraș-Severin, Romania, in vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu angajamentele de tranziție si cu obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul României, pentru implementarea Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman.

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică consta in furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului.

Contractul de asistenta tehnica este structurat in 2 etape majore ale căror obiective specifice si componente principale sunt descrise in continuare.

Activitățile principale ale acestei asistente tehnice sunt următoarele:

— activitatea I.1 – elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, rectificarea documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului pentru obținerea cofinanțării din partea Fondului de Coeziune pentru lucrări in infrastructura de apa din județul Caraș-Severin – cerere de finanțare,

— activitatea I.2 – elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor sectoriale de produse, servicii și lucrări si sprijinirea OR in procesul de derulare a procedurilor de atribuire,

— activitatea I.3 – realizarea a 2 seminarii de prezentare a studiului de fezabilitate, respectiv a documentațiilor de atribuire (workshop-uri),

— activitatea I.4 – asistență asigurată din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctaj tehnic (Pt1) – experiența specifică a experților cheie / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctaj tehnic (Pt2) – demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activităților / Weging: 30
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 41
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL CARAS SEVERIN, IN PERIOADA 2014 - 2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerințelor: se va completa DUAE de către toți operatorii participanți la procedura, cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt:

— prezentare de certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata taxelor, impozitelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.),

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

În situația în care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) se afla într-una din situațiile prevăzute de art. 177, art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsă.

Cerința nr. 2 – evitarea conflictului de interese.

Operatorul economic (lider/asociat/subcontractant/terț susținător) va prezenta formularul DUAE care confirma ca operatorul economic nu se află în niciuna din situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate în declarația conducătorului autorității contractante, parte a dosarului achiziției publice și sunt următoarele:

— Filipescu Gheorghe – director general,

— Irimia Luminița – șef Departament Economic,

— Petrișor Gabriela – șef Serviciu Juridic,

— Basaraba Daniel – manager de proiect UIP,

— Braun Leonard – manager adjunct – manager contracte UIP,

— Chita-Sporea Florentina – manager financiar UIP,

— Stângu Ion – inginer – UIP,

— Dobra Flavius – șef Serviciu SCADA, GIS, Dispecerat IT,

— Fâc Ioan – inginer – UIP,

— Moga Gabriela-Simona – consilier juridic UIP,

— Cristescu Cristian – expert achiziții publice,

— Crina Adina-Maria – expert achiziții publice,

— Zgriba Antoanela – șef Compartiment Avize, Proiectare, Patrimoniu.

În situația în care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) se afla într-una din situațiile prevăzute de art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsă. Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Nedepunerea odată cu oferta, a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia sau, după caz, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de forma ale informațiilor de formă cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala.

Cerința nr. 1: cifra medie de afaceri anuală din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie să fie de minim 22 000 000 RON.

Eventuele minimumeisen:

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea informațiilor în formularul DUAE, cum ar fi bilanțul contabil sau extrase de bilanț înregistrat la organele competente, raport de audit, după caz, sau orice alte documente echivalente acestora în țara de origine a ofertantului, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: bilanțurile contabile pentru anii 2016, 2017 si 2018, vizate și înregistrate de organele competente sau orice document edificator din care să rezulte cifra de afaceri. Nota: în cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de către fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzător de fiecare membru al asocierii În cazul în care un grup de operatori economici depun oferta comună, atunci îndeplinirea indicatorului „cifra de afaceri” se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru conversia în RON, daca situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referință publicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv. Daca o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea economică și financiară se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul în care ofertantul își demonstrează îndeplinirea criteriilor privind capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată de către terț/terți, se solicită ca odată cu DUAE și angajamentul terțului susținător, completat conform Formularului nr. 6 și Formularului nr. 6A, să se depună și documentele anexă la angajament transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, urmând ca documentele justificative care probează cele asumate în angajament să fie depuse doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autorității contractante. În cazul unui asocieri de operatori economici, susținerea acordată de către terț va fi oferită asocierii și nu unuia dintre membrii asocierii. La momentul depunerii ofertei terțul/terții susținător/susținători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202 alin. (2) din Legea 99/2016, completând secțiunile aferente cerințelor pentru care terțul/terții susținător/susținători asigură susținerea capacitații economice și financiare, și secțiunile relevante astfel încât să reiasă că terțul/terții nu se află în situațiile care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia sau, după caz, a acordului de subcontractare și/sau acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat.

Cerința 1: în vederea evaluării capacității tehnice și profesionale a operatorilor economici de a presta serviciile se solicită ca operatorii economici ce depun oferta sa facă dovada experienței similare cu obiectul prezentei achiziții, prin raportare la serviciile similare prestate în ultimii 5 ani, având valoarea de minimum 22 000 000 RON, valoare care se poate demonstra la nivelul a maximum 4 contracte in domeniul infrastructurii de mediu. Calculul perioadei se va efectua prin raportare inversa la data limita de depunere a ofertelor. Prin servicii similare se înțelege servicii de natura si complexitatea celor prevăzute in cadrul caietului de sarcini, care sa acopere următoarele componente:

— elaborare studiu de fezabilitate si toate documentele suport,

— sprijin in elaborarea aplicației de finanțare si toate documentele suport,

— elaborare documentații tehnice pentru obținerea tuturor certificatelor, avizelor, autorizațiilor,

— elaborare documentații de atribuire pentru contractele de lucrări și servicii.

Componentele enumerate mai sus pentru servicii similare pot fi demonstrate cumulativ in cadrul unui singur contract si/sau separat in cadrul unor contracte distincte pentru proiecte de infrastructura de mediu.

Nota 1: prin „servicii duse la bun sfârșit” se înțelege:

(a) servicii recepționate partial,

(b) servicii recepționate la sfârșitul prestării.

Proportia de subcontractare.

Cerința nr. 2: informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși. In cazul subcontractării, ofertantul va preciza sarcinile fizice și valorice care revin părților în cadrul ofertei tehnice și financiare.

Cerința nr. 3: acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii se va depune acordul de asociere și propriile documente de calificare. Capacitatea economică și financiară, precum și capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contract invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii similare, valoarea, beneficiari, data și numărul documentului de recepție. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicit. EC, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasam. intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar care sa conțină datele de identificare a contractului/contractelor declarate. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii. Din aceste documente trebuie sa reiasă: benefic. contractului, tipul serviciilor/activităților prestate, val. contractului, perioada in care s-a realizat contractul. In situația în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care să reiasă calitatea de subcontractant/asociat cu indic. părții îndeplinite de acesta si a valorii aferente fără TVA. În cazul în care ofertantul își demonstrează îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către terț/terți, se solicită prezentarea unui angajament ferm de către terții susținători participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Angajamentul și documentele justificative anexe la angajament din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, vor fi prezentate odată cu DUAE. La momentul depunerii ofertei terțul/terții susținător/susținători va/vor prezenta DUAE, conform art. 202 alin. (2) din Legea 99/2016, completând secțiunile aferente cerințelor pentru care terțul/terții susținător/susținători asigură susținerea capacitații tehnice și profesionale și secțiunile relevante, astfel încât să reiasă că terțul/terții nu se află în situațiile care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia sau, după caz, a acordului de subcontractare și/sau acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Modalitate de îndeplinire.

Cerința nr. 2: se completează DUAE. Pentru fiecare subcontractant se vor completa secțiunile relevante, astfel încât să reiasă că nu se află în situațiile prevăzute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa formularul „Acordul sau scrisoarea preliminara de subcontractare” care va fi depus odată cu DUAE, pentru fiecare subcontractant în parte. În cazul în care există incertitudini sau neclarități în ceea ce privește anumite documente prezentate, entitatea contractantă are dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât și de la autoritățile competente care pot furniza informații în acest sens. Dacă este cazul, se vor prezenta traduceri autorizate în limba română a documentelor solicitate mai sus. Contractele încheiate între liderul asociației și subcontractanți vor deveni anexe la contractul încheiat între entitatea contractantă și acesta.

Modalitate de îndeplinire.

Cerința nr. 3: se completează DUAE. Pentru fiecare asociat se vor completa secțiunile relevante astfel încât să reiasă că nu se află în situațiile prevăzute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa formularul „Acord de asociere” în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție care va fi depus odată cu DUAE, pentru fiecare asociat în parte. În cazul în care există incertitudini sau neclarități în ceea ce privește anumite documente prezentate, entitatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauza, cât și de la autoritățile competente care pot furniza informații în acest sens. Daca este cazul, se vor prezenta traduceri autorizate în limba română a documentelor solicitate mai sus. Toți asociații vor asuma răspunderea colectivă și solidară pentru îndeplinirea contractului. Liderul asociației este răspunzător în nume propriu și în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului. Contractele încheiate între liderul asociației și asociați vor deveni anexe la contractul încheiat între entitatea contractantă și acesta.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Ofertantul va constitui o garanție de participare în cuantum de 220 000 RON. Garanția de participare se va constitui în conformitate cu prevederile art. 41 și art. 42 din HG 394/2016 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. În cazul în care ofertantul optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar, garanția trebuie virată în contul S.C. Aquacaras S.A. – RO89RNCB0100022409840001 – deschis la BCR Resita. Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garanției de participare sub forma unui instrument de garantare ofertantul va respecta Formular nr. 1. În cazul depunerii de oferte in asociere, garanția de participare trebuie constituita în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Garanția de participare emisă în altă limbă decât română va fi însoțită de traducerea autorizată în limba română. Eventualele neconcordanțe cu privire la îndeplinirea condițiilor de formă a garanției de participare, inclusiv cele privind cuantumul și valabilitatea, se vor clarifica de către comisia de evaluare cu ofertanții în maximum 3 zile lucrătoare de la data limită de depunere a ofertelor în temeiul art. 138 alin. (3) din HG 394/2016. La procedura online, dovada constituirii garanției de participare se va posta obligatoriu în SEAP (scanată, până la data limita de depunere a ofertelor). Pentru o garanție de participare depusa în altă monedă decât lei, echivalența se va face la cursul BNR din data anterioară datei limită de depunere a ofertelor cu 5 zile.

Cuantumul garanției de bună execuție este de 10 % din valoarea contractului fără TVA și se constituie conform art. 45 și 46 din HG 394/2016 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică [art. 45 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea nr. 394/2016] (model orientativ – Formular nr. 2).

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/01/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/05/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/01/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare cu AM POIM, de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, entitatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanțare și alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanțare nu va fi semnat, entitatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că entitatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă entitatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

— Pt. vizualizarea docum. de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnătură electronică),

— Reguli de comunicare și transmite a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secțiunea „Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare,

— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificare privind docum. de atribuire, op. ec. se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro – secțiunea „Noul SEAP” sau accesând direct site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) ca operator economic cf. prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016 și vor transmite solicitări având în vedere termenele de răspuns ale EC prev. la art. 172 si art. 173 Legea nr. 99/2016, precum și cele de la art. 29 din HG 394/2016.

— Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stab. prin fișa de date a achiziției,

— Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din pct. de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din pct. de vedere al aspectelor financiare pe care le implică,

— Op. ec. vor transmite răspunsul la clarificări și eventualele docum. solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Solicitări de clarificare/întrebări/comunicări”), în format electronic, semnate cu semnat. electronică, cf. Legii nr. 455/2001. Ofertele care conțin necorelări între datele prezentate vor fi declarate respinse în cazul în care acestea nu se corectează în urma solicitărilor de clarificare. Solicitările de clarificare vor viza doar confirmarea sau completarea unor documente depuse în oferta și nu prezentarea documentelor care lipsesc din ofertă.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/12/2019