Leveringen - 597718-2020

11/12/2020    S242

Hongarije-Boedapest: Laboratoriumreagentia

2020/S 242-597718

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_10537800
Postadres: Lehel utca 59–61.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1135
Land: Hongarije
Contactpersoon: Balázs László
E-mail: balazsl@nyiro-opai.hu
Telefoon: +36 14512600
Fax: +36 14512601
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://nygy-opai.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratóriumi reagensek beszerzése 24 hónapra

Referentienummer: EKR001064502019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klinikai kémia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Klinikai kémiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 43 900 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 487 400 vizsgálat/24 hónap.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253755

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Klinikai kémia

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
14/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_47081545
Postadres: Papírgyár utca 58–59.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1038
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@beckman.com
Telefoon: +36 12509344
Fax: +36 12509309
Internetadres: http://www.beckmancoulter.com
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 43 900 000.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződés módosításának időpontja: 2020. november 30.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/12/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434500 Biochemische analysatoren
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1135 Budapest, Lehel utca 59-61.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Klinikai kémiai vizsgálatok végzéséhez szükséges reagensek szállítása automata készülékek kihelyezésével és a készülék kezelésének betanításával (max. 5 fő részére, min. 2 alkalommal), 24 hónapos periódusra, nettó 43 900 000 HUF keretösszegben.

A becsült vizsgálatszám: 487 400 vizsgálat/24 hónap.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 24
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 43 900 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_47081545
Postadres: Papírgyár utca 58–59.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1038
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@beckman.com
Telefoon: +36 12509344
Fax: +36 12509309
Internetadres: http://www.beckmancoulter.com
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

1) Az Eladó ajánlatában megajánlott „B16312 Fructosamin” nevű reagenst, valamint „A58848 Fructosamine Ctrl 1” és „A58849 Fructosamine Ctrl 2” kontrollokat a gyártó (Sentinel) 2020. december 31-én végleg kivonja a forgalomból. Az Eladó helyettesítő termékként a gyártó által újonnan fejlesztett reagenst, kontrollt és kalibrátort tudja szállítani.

A mérések összköltsége változatlan marad, azonban a termékek egységára és a mérések elvégzéséhez szükséges doboz mennyiségek módosulnak.

2) Az Alapszerződés 2.2. pontja kitöltetlen maradt, a pénzügyi keretnek az ajánlati felhívásban meghatározott értékét nem tartalmazza.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Az Eladó ajánlatában megajánlott „B16312 Fructosamin” nevű reagenst, valamint „A58848 Fructosamine Ctrl 1” és „A58849 Fructosamine Ctrl 2” kontrollokat a gyártó (Sentinel) 2020. december 31-én végleg kivonja a forgalomból.

A szerződésmódosítás jogcíme: a Kbt. 141. § (6) bekezdés (a módosítás nem lényeges), tekintettel az alábbiakra:

A módosítás nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket. A módosítást nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 43 900 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 43 900 000.00 HUF