Diensten - 60116-2019

07/02/2019    S27

Polen-Warschau: Schoonmaken van kantoren

2019/S 027-060116

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postadres: ul. Karolkowa 30
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL52 Opolskie
Postcode: 01-207
Land: Polen
E-mail: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres van het kopersprofiel: www.bip.kowr.gov.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne-na-podstawie-pzp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja

Referentienummer: OP.WOP.ZP.2.2019.U
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200 Schoonmaken van kantoren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52 Opolskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości:

1) siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu przy ulicy 1 Maja 6 o powierzchni całkowitej: 2 082,00 m2, w tym: powierzchnia podstawowa 1 476,40 m2, powierzchnia ruchu 499,20 m2.

Powierzchnia podstawowa obejmuje: pokoje biurowe i sekretariaty, gabinety dyrektorów i kierowników, kancelarie i pomieszczenia archiwum zakładowego (w piwnicach).

Powierzchnia ruchu obejmuje korytarze, klatki schodowe, recepcję, przedsionek (wykładzina PCV, wykładzina typ „tarkett”, płytki gresowe, panele). Na pozostałą powierzchnię składają się pomieszczenia pomocnicze tj. serwerownia, pomieszczenia gospodarcze, aneksy kuchenne, toalety oraz sale konferencyjne.

2) budynku Archiwum Zakładowego przy ulicy 1 Maja 6 o całkowitej powierzchni 644,24 m2, w tym:

Powierzchnia podstawowa (pomieszczenia biurowe) 74,67 m2,

Powierzchnia magazynowa 526,36 m2,

Powierzchnia ruchu 32,40 m2,

Pozostała powierzchnia (toaleta, aneks socjalny, wymiennikownia c.o.) 10,81 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 9 miesięcy - przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: 01.04.2019r - zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia może ulec przesunięciu.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp;

2) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, tj;

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

6.2. Procedura sanacyjna – samooczyszczenie.

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 (podstawy wykluczenia obligatoryjne) lub ust. 5 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w ust. 6.1. pkt 2), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2) W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanym dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, a następnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, do przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 1, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ciąg dalszy sekcji III.1.1.)

Dokumenty składane wraz z ofertą.

7.1. Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu wykonawca dołącza do oferty:

1) aktualny na dzień składania ofert JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) – jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016 r. str. 16);

a) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia);

b) Zamawiający nie żąda złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców.

7.2. Dokumenty składane po otwarciu ofert: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca wraz złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia, załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w niniejszym ustępie zobowiązany jest złożyć każdy z nich.

Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie zamawiającego w formie elektronicznej.

7.4. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przed udzieleniem zamówienia, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany, w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6.1. pkt 1) i 2) SIWZ:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (informacja dotyczy: osób fizycznych, członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub prokurenta, wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym);

2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 3 do SIWZ.

3) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 3 do SIWZ;

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty o których mowa w pkt 1) – 4) składa każdy z nich.

Eventuele minimumeisen:

Ciąg dalszy sekcji III.1.2.)

7.7. Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

1) pełnomocnictwo - w przypadku dokonywania czynności związanych z podpisaniem umowy, ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo;

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi zostać złożone wraz z ofertą w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy Prawo o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej;

3) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, (art. 26 ust. 3a ustawy Pzp).

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp mają ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt 1) i 2)) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę;

3) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych;

4) wskazanie lidera w druku oferty (w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum);

5) JEDZ złożony zgodnie z zapisami rozdziału XIII ust. 13.16 SIWZ, odrębnie przez każdego z wykonawców.

8.2. W przypadku gdy oferta wspólna wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, wykonawca składa na wezwanie zamawiającego w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp dokumenty o których mowa w rozdziale VII ust. 7.4. SIWZ, przy czym dokumenty wymienione w rozdziale VII ust. 7.4. pkt 1) - 4) SIWZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 1-23 ustawy Pzp i art. 24. ust. 5 pkt 1), 2) i 4).

8.4. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ciąg dalszy sekcji III.1.2.)

7.9. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, winny spełniać wymagania określone w § 14 ust. 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, wraz z późń. zm. z dnia 17.10.2018 r. oraz spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych wraz z późń. zm. z dnia 17.10.2018 r.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamówienie ma być wykonywane przez co najmniej 4 pracowników wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 czasu pracy – wymóg dotyczy każdego pracownika.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w KOWR, ul. 1 Maja 6 Opole. Informacja o sali, w której odbędzie się otwarcie ofert, zostanie zamieszona w dniu otwarcia ofert przy Kancelarii KOWR.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

16.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) „Cena ofertowa brutto” (C)– waga - 60 %

2) „Aspekty społeczne” (AS)- waga – 20 %;

3) „Wartość kary umownej w przypadku nie stosowania materiałów o parametrach o których mowa w ust. 3.11. pkt. 3) i 4) SIWZ„ (KU) - waga – 20 %;

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2019