Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 60525-2016

Beknopt weergeven

23/02/2016    S37

België-Wervik: Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

2016/S 037-060525

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: De Leie
Postadres: Nieuwstraat 81
Plaats: Wervik
Postcode: 8940
Land: België
Ter attentie van: Directeur M. Christiaen
E-mail: info@deleie.be
Telefoon: +32 56311364

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.deleie.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=227637

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: bvba Callewaert-Creupelant
Postadres: Goethalslaan 2
Plaats: Kortrijk-Heule
Postcode: 8501
Land: België
Contactpersoon: BVBA Callewaert-Creupelant
Ter attentie van: Guido Van Canneyt
E-mail: info@c3plus.be
Telefoon: +32 56355402
Fax: +32 56350588
Internetadres: http://www.c3plus.be

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: sociale huisvestingsmaatschappij
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: huisvesting (huur)
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Onderhoudscontract technieken — 692 woningen in Wervik/Geluwe/Wijtschate/Outrijve.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 1: Onderhouds- en reparatiediensten

NUTS-code BE253 Arr. Ieper

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Onderhoudscontract voor 20 kalendermaanden (met mogelijke verlengingen) vanaf 1.5.2016 voor:
— verwarming (centrale verwarming op gas + individuele gasverwarmingstoestellen)/warmwaterbereiding/sanitaire leidingen/afvoerkanalen voor rook- en/of verbrandingsgassen/verluchtings- en/of ventilatievoorzieningen/aardgasleidingen/watertoevoerleidingen voor zowel koud en warm water en zowel voor regenwater als voor stadswater in 487 woningen;
— warmwaterbereiding/sanitaire leidingen/afvoerkanalen voor rook- en/of verbrandingsgassen/verluchtings- en/of ventilatievoorzieningen/aardgasleidingen/watertoevoerleidingen voor zowel koud en warm water en zowel voor regenwater als voor stadswater in 205 woningen.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50720000 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Totaal voor 56 kalendermaanden (20 maanden+(in geval van verlenging) 3 jaar): 683 200 EUR.
Geraamde waarde zonder btw: 683 200 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 3
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 36 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 20 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Borgtocht bedraagt 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Inschrijvingsformulier/inventaris/attest RSZ dat slaat op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal/verklarende nota's of toegestane prijsvermindering per perceel (in %).
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Nihil.
Eventuele minimumeisen: Nihil.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
In toepassing van artikel 68 van het KB d.d. 15.7.2011 (Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren) hanteert de CVBA DE LEIE in het kader van onderhavige gunningsprocedure een aantal selectiecriteria waaraan de inschrijver moet voldoen. Hiertoe dient de inschrijver een verklaring op eer te vervolledigen, te ondertekenen en samen met de nodige bijlagen toe te voegen aan zijn inschrijving:
— In het kader van onderhavige aanbesteding is vereist dat de inschrijver over minstens 8 gekwalificeerde technici beschikt die rechtstreeks tewerkgesteld en ingezet worden door de inschrijver voor gelijkaardige opdrachten van diensten (= onderhoudscontracten sanitair en CV). Dit minimum aantal technici moet minstens een week gelijktijdig in dienst zijn of geweest zijn in de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de publicatiedatum van onderhavige aanbesteding.
— In het kader van onderhavige aanbesteding is vereist dat de inschrijver in de periode 1.1.2011 t.e.m. 31.12.2015 minstens 3 gelijkaardige opdrachten van diensten — i.c. onderhoudscontracten voor centrale verwarming en sanitair — uitvoert en/of heeft uitgevoerd bij en tot algehele tevredenheid van minstens 3 verschillende (door de VMSW erkende) sociale huisvestingsmaatschappijen (exclusief CVBA DE LEIE), waarbij bovendien ELK van deze 3 opdrachten van diensten (= onderhoudscontracten) telkenmale:
— betrekking heeft op minstens 500 sociale huurwoongelegenheden (= per afzonderlijk contract);
— minstens reeds 2 volledige en opeenvolgende kalenderjaren heeft gelopen in hogervermelde periode van 5 jaar.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Aannemers en onderhoudsfirma's verwarming en sanitair.
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
DE LEIE-ONDERHOUDSCONTRACT_692W-F02_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1.4.2016 - 12:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: ja
Prijs: 60 EUR
Betalingstermijnen en -methode: Na overschrijving op het nummer BE65 0910 0162 6696 CVBA De Leie worden de bestekken opgestuurd of mogen deze worden opgehaald bij CVBA De Leie.
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
5.4.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 5.4.2016 - 11:00

Plaats:

Vergaderzaal CVBA De Leie, Nieuwstraat 81, 8940 Wervik.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18.2.2016