Werken - 607580-2021

Submission deadline has been amended by:  97292-2022
29/11/2021    S231

Nederland-Loosdrecht: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

2021/S 231-607580

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Wijdemeren
Nationaal identificatienummer: 41657803
Postadres: Rading 1
Plaats: Loosdrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1231 KB
Land: Nederland
Contactpersoon: Theo Megens
E-mail: info@megaborn.com
Telefoon: +31 356559570
Fax: +31 356559599
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wijdemeren.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/98a507342aeaf9514e7a28f29bb17e6e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/98a507342aeaf9514e7a28f29bb17e6e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk

Referentienummer: GWn1801
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De openbare ruimte van de Nieuw-Loosdrechtsedijk in de kernen Boomhoek en Muyeveld in de gemeente Wijdemeren is aan groot onderhoud toe, voor zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Loosdrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De werkzaamheden binnen het werk omvatten onder meer:

• Het uitwerken van de constructieopbouw, ligging van de riolering en fasering/bereikbaarheid;

• De vervanging van het asbest VWA-rioolstelsel;

• Het aanleggen van het HWA-rioolstelsel;

• Het opnemen en weer aanbrengen van een hoogovenslakkenfundering;

• Het aanbrengen van nader te bepalen toe te passen lichte ophoogmaterialen;

• Het opnemen van asfaltverhardingen;

• Het opnemen van elementenverhardingen;

• Het aanbrengen van asfaltverhardingen;

• Het aanbrengen van elementenverhardingen;

• Het reconstrueren van het groen en alle andere elementen in de openbare ruimte;

• Het zo nodig faseren van de werkzaamheden opdat de hinder voor de omgeving zo beperkt mogelijk blijft;

• Het verrichten van de maatregelen met adequaat omgevings- en risicomanagement.

• Het aanvragen van de benodigde vergunningen;

• Het met de Opdrachtgever en derden in samenwerking nader uitwerken van de fasering en het inspelen op de voortgang van de eigen werkzaamheden en werkzaamheden van anderen;

• Het in stand houden van bestaande functionaliteiten, systemen en objecten met onder andere:

o Kabels en leidingen;

o Bereikbaarheid woningen en bedrijven.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Omgevingsmanagement / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Proces- en Risicomanagement / Weging: 5
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2022
Einde: 31/03/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Niet betrokken bij de voorbereiding,

- Geen vervalsing van de mededinging,

- Geen schending verplichtingen o.b.v. milieu-, sociaal of arbeidsrecht,

- Geen onrechtmatige beïnvloeding,

- Geen deelneming aan een criminele organisatie,

- Geen fraude,

- Geen valse verklaringen,

- Geen belangenconflict,

- Gee kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Geen witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Geen terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Geen corruptie,

- Betaling van belastingen of sociale premies

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/11/2021