Dodávky - 607926-2019

23/12/2019    S247

Luxembursko-Luxemburg: Dodávka kancelárskych stoličiek na kolieskach pre Súdny dvor Európskej únie

2019/S 247-607926

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie, direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Poštová adresa: service du courrier officiel
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Mme Eva Anglessy
E-mail: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka kancelárskych stoličiek na kolieskach pre Súdny dvor Európskej únie

Referenčné číslo: COJ-PROC-19/018
II.1.2)Hlavný kód CPV
39130000 Kancelársky nábytok
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmet tohto obstarávania spočíva v dodávke kancelárskych stoličiek a stoličiek bez operadla na dynamické sedenie.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 785 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dynamické kancelárske stoličky

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39111000 Sedadlá
39110000 Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace časti
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka dynamických kancelárskych stoličiek.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Hodnota časti 1 je založená na odhadovanom nákupe 1000 ks dynamických kancelárskych stoličiek.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Stoličky bez operadla na dynamické sedenie

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39113500 Taburetky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka stoličiek bez operadla na dynamické sedenie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Hodnota časti 2 je založená na odhadovanom nákupe 1 000 ks kancelárskych stoličiek bez operadla na dynamické sedenie.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 146-358681
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COJ-PROC-19/018A
Časť č.: 1
Názov:

Dynamické kancelárske stoličky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
09/12/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Orbis Naturana GmbH Möbelbau
Poštová adresa: Kolpingstr. 25
Mesto/obec: Trostberg
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 83308
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 550 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 550 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: COJ-PROC-19/018B
Časť č.: 2
Názov:

Stoličky bez operadla na dynamické sedenie

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
09/12/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Interstuhl Büromöbel Gmbh
Poštová adresa: Brühlstraβe 21
Mesto/obec: Meβstetten-Tieringen
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 72469
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 245 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 235 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 87001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetová adresa: http://www.omudsman.europa

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Všetky odvolania musia byť predložené Všeobecnému súdu Európskej únie do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil.

Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/12/2019