Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 610946-2022

04/11/2022    S213

Polen-Szczyrk: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2022/S 213-610946

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 190-537573)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
Postadres: ul. Plażowa 8
Plaats: Szczyrk
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-370
Land: Polen
Contactpersoon: Magdalena Szczyrk
E-mail: przetargi.szczyrk@cos.pl
Telefoon: +48 338178441
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.cos.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa maszyny śnieżnej (ratraka) do przygotowania tras narciarskich

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej, nowej (rok produkcji 2022) maszyny śnieżnej dużej (ratraka) 300 – 330 kW do przygotowania tras narciarskich i wykonania toru SnowPark

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/10/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 190-537573

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 31/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 07/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 31/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 07/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 29/12/2022
Te lezen:
Datum: 05/01/2023
VII.2)Overige nadere inlichtingen: