Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 612099-2019

24/12/2019    S248    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Haarlem: Opbergkasten

2019/S 248-612099

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Nationaal identificatienummer: 262060268
Postadres: Buitenrustlaan 9
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL
Postcode: 2012 BL
Land: Nederland
Contactpersoon: Fons Sloep
E-mail: inkoop@novacollege.nl
Telefoon: +31 235302000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.novacollege.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding elektronische lockers inclusief sluitsysteem

Referentienummer: AGR 09757
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44421720 - UB01
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De levering, plaatsing en inwerkingstelling van elektronische lockers met het benodigde sluitsysteem.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noord-Holland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ten behoeve van een nieuwbouwproject is er een inkoopbehoefte van ongeveer 800 elektronische lockers met het benodigde sluitsysteem inclusief plaatsing en inwerkingstelling. Deze levering, plaatsing en inwerkingstelling staat gepland tussen 1.5.2020 en uiterlijk 1.7.2020. Het jaarlijks onderhoud van de hardware valt onder de opdracht. Daarnaast wordt de mogelijke vervanging en/of uitbreiding van elektronische lockers in de aanbesteding voor geheel Nova College meegenomen.Aantallen hierin zijn nog niet bekend. Het sluitsysteem wordt aangestuurd door het reeds aanwezige softwaresysteem Metra. Voor de nieuw in te kopen elektronische lockers zal eveneens gebruik gemaakt worden van dit softwaresysteem.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
09/01/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/12/2019