Leveringen - 612635-2019

24/12/2019    S248

Roemenië-Boekarest: Diverse onderdelen

2019/S 248-612635

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sector 3 (Primăria Sector 3 București)
Nationaal identificatienummer: 4420465
Postadres: Str. Dudeşti nr. 191
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 031084
Land: Roemenië
Contactpersoon: Robert Sorin Negoita
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Telefoon: +40 213180339
Fax: +40 213180336
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.primarie3.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100084827
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare piese necesare parcului auto al D.A.D.P. Sectorul 3

Referentienummer: 4420465_2019_PAAPD1104220
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34913000 Diverse onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru „Furnizare piese necesare parcului auto al D.A.D.P. Sectorul 3” pentru 7 loturi.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 20 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare în a 10-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 402 453.92 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 – Furnizare piese pentru utilaje întreținere drumuri

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3 – Furnizare piese pentru utilaje intretinere drumuri – valoare estimata: 817 922,15 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 190 916,59 RON fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 591 521,74 RON fără TVA.

Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 381 833,18 RON fără TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 817 922,17 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 817 922.15 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 7 – Furnizare piese utilaje asfalt

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 7 – Furnizare piese utilaje asfalt – valoare estimata: 7 203 392,77 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 1 423 385,79 RON fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 4 461 465,66 RON fără TVA.

Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 2 846 771,57 RON fără TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 7 203 392,77 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 203 392.77 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 – Furnizare piese utilaje mică mecanizare

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4 – Furnizare piese utilaje mică mecanizare – valoare estimata: 273 637,39 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 63 477,55 RON fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 200 712,73 RON fără TVA.

Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 126 955,10 RON fără TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 273 637,39 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 273 637.39 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 – Furnizare piese autoturisme și autoutilitare

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 – Furnizare piese autoturisme și autoutilitare – valoare estimata: 1 870 332,53 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 382 486,74 RON fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 1 259 800,49 RON fără TVA.

Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 764 973,48 RON fără TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 1 870 332,53 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 870 332.53 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 – Furnizare piese pentru utilaje terasamente

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 – Furnizare piese pentru utilaje terasamente – valoare estimata: 1 398 156,83 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 184 247,06 RON fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 730 376,37 RON fără TVA.

Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 368 494,11 RON fără TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 1 398 156,83 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 398 156.83 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5 – Furnizare consumabile parc auto

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 5 – Furnizare consumabile parc auto – valoare estimata: 543 820,76 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 9 903,24 RON fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 271 398,05 RON fără TVA.

Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 19 806,49 RON fără TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 543 820,76 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 543 820.76 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6 – Furnizare furtune hidraulice

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sector 3 Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 6 – Furnizare furtune hidraulice – valoare estimata: 295 191,49 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 6 116,18 RON fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 152 904,58 RON fără TVA.

Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 12 232,37 RON fără TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului-cadru: 295 191,49 RON fără TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 295 191.49 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Operatorii economici au obligația completării și prezentării inițiale a DUAE de către ofertanți/candidați (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) ca prima dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate.

Documentele justificative care fac dovada neîncadrării în situațiile de excludere prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

De regula aceste documente pot fi:

1) certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării);

2) certificate constatatoare fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local – taxe și impozite locale, buget de stat – ANAF etc.) cu informații actualizate la momentul prezentării, pentru:

— sediul social,

— sedii secundare,

— puncte de lucru;

3) cazierul judiciar asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, pentru:

— operatorul economic,

— membrii organului de administrare,

— membrii de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic,

— și în cazul în care exista, a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control (auditori, cenzori) în cadrul acestuia;

4) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5) alte documente edificatoare, dupa caz.

Prezentarea de către toți participanții, odata cu depunerea DUAE, a declarației conform art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

— Robert Sorin Negoiță – primar,

— Circa Honorius Edward Adrian – administrator public,

— Elena Petrescu – viceprimar,

— Marius Mihaiță – secretar general,

— Roxana Mariana Cîrstea – director executiv,

— Georgeta Vișan – șef serviciu,

— Gălățanu Robert Alexandru – consilier juridic,

— Cociaș Aurelia – consilier juridic,

— Pârvan Alexandra Roxana – consilier juridic,

— Ana Maria Diana Vărzaru – consilier juridic,

— Loredana Diaconu – consilier juridic,

— Liliana Georgiana Predilă – șef serviciu,

— Irina Valentina Vasile – consilier juridic,

— Avramică Sandu Manea – consilier juridic,

— Ghețu Octavian – director executiv,

— Mirela Claudia Aldea – expert,

— Lenuța Anina Alunaru – șef birou,

— Răzvan Pârvu – șef birou,

— Raluca Ivonne Stan – expert,

— Gheorghe Șerban – șef birou,

— Camelia Dana Gavrilă – referent,

— Șerban Maria Cristina – expert,

— Irina Gina Soroceanu – director executiv,

— Filip Coralia Georgiana – șef serviciu,

— Nicoleta Plăcinte – consilier Achizitii Publice,

— Emilia Carabulea – consilier Achizitii Publice,

— Ilie Constanța – consilier Achiziții Publice,

— Dinuți Daniela – expert,

— Stanca Olimpia Vasilica – consilier Achiziții Publice,

— Drăghici Maria – șef serviciu,

— Eană Beatrice – expert,

— Popa Rodica – consilier Achiziții Publice,

— Tănase Cristina – consilier Achiziții Publice,

— Chivu Marian Silviu – consilier Achiziții Publice,

— Militaru Andrei Vișan – consilier Achiziții Publice,

— Netea Violeta Ancuța – consilier Achiziții Publice,

— Iacob Ștefania – expert,

— Popescu Maria Silvia – expert,

— Coandă Larisa-Anca – expert,

— Monica Ștefănoiu – consilier Achiziții Publice,

— Diana Alexandra Joitoiu – expert,

— Manea Florin – director executiv,

— Pătru Gheorghe – director adjunct,

— Penescu Andra Lavinia – expert asistent,

— Constantinescu Ște [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/05/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/12/2019