Werken - 612808-2021

01/12/2021    S233

Nederland-Almere: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2021/S 233-612808

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 213-560640)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Almere
Nationaal identificatienummer: 162046567
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Almere
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1315 HR
Land: Nederland
Contactpersoon: Rachid Lakhloufi
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.almere.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realisatie busbaan (busbaan 490) te Almere

Referentienummer: GON-20-21-023-T01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Realisatie busbaan (busbaan 490), zie verder het bestek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 213-560640

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 01-02-2022

Einde: 26-07-2024

Te lezen:

Aanvang: 21-02-2022

Einde: 26-07-2024

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 10/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 21/01/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 10-12-2021

Plaatselijke tijd: 12:05

Te lezen:

Datum: 21-01-2021

Plaatselijke tijd: 13:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Beste gegadigden,

Vanwege de grote omvang van de Nota van Inlichtingen is de publicatie van de Nota van Inlichtingen verschoven naar 8 december 2021.

De totale planning is daarbij ook verschoven door het inpassen van de 2e NvI en uitstel van de aanbesteding naar 21 januari 2022.

Hiermee wordt aan de behoefte van de gegadigden tegemoet gekomen.