Leveringen - 613314-2021

01/12/2021    S233

Frankrijk-Montmorillon: Bedrijfswagens

2021/S 233-613314

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: simer de Montmorillon
Nationaal identificatienummer: 25860049300021
Postadres: 31 rue des Clavières Bp40
Plaats: Montmorillon
NUTS-code: FRI34 Vienne
Postcode: 86501
Land: Frankrijk
E-mail: commande.publique@simer86.fr
Telefoon: +33 549911190
Fax: +33 549916266
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simer86.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

achat de camions polybennes, d'une grue sur porteur et de remorques

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144700 Bedrijfswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

la consultation a pour objet la fourniture et la livraison de châssis-cabines pour polybennes, d'une grue sur porteur, d'une remorque à fond mouvant et de remorques porte-caissons

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

châssis-Cabines pour polybennes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700 Bedrijfswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Vienne
Voornaamste plaats van uitvoering:

vienne

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

fourniture de châssis-cabines pour polybennes équipés de bras de levage et/ou de grue sur porteur

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

grue sur porteur

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42410000 Hijs-, hef- en transportuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Vienne
Voornaamste plaats van uitvoering:

vienne

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

grue sur porteur montée sur un polybenne utilisée pour soulever des conteneurs de déchets

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

remorque à fond mouvant

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223000 Aanhangwagens en opleggers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Vienne
Voornaamste plaats van uitvoering:

vienne

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

fourniture d'une remorque à fond mouvant

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

remorques porte-caissons

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223000 Aanhangwagens en opleggers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Vienne
Voornaamste plaats van uitvoering:

vienne

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

remorques portes-caissons destinées à transporter des bennes amovibles de déchèterie

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-304922
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

fourniture de châssis-cabines pour polybennes équipés de bras de levage et/ou de grue sur porteur

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: bernis trucks sas
Postadres: rue des Landes Zone République iii bp 1137
Plaats: Poitiers Cedex
NUTS-code: FRI34 Vienne
Postcode: 86062
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

grue sur porteur montée sur un polybenne utilisée pour soulever des conteneurs de déchets

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: carrosserie industrielle niortaise
Postadres: 8 rue Alfred Nobel
Plaats: Niort
NUTS-code: FRI33 Deux-Sèvres
Postcode: 79000
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

fourniture d'une remorque à fond mouvant

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: legras industries sas
Postadres: 37 Rue Marcel Paul
Plaats: Epernay Cedex
NUTS-code: FRF23 Marne
Postcode: 51206
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

remorques portes-caissons destinées à transporter des bennes amovibles de déchèterie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: hlv harmand location vente
Postadres: le Moulin à Vent
Plaats: Maine-de-Boixe
NUTS-code: FRI31 Charente
Postcode: 16230
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: tribunal administratif de poitiers
Postadres: 15 rue de Blossac BP 541
Plaats: Poitiers Cedex
Postcode: 86020
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Telefoon: +33 0549607919
Internetadres: http://poitiers.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2021