Leveringen - 614831-2021

01/12/2021    S233

Spanje-Madrid: Spoorweguitrusting

2021/S 233-614831

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ADIF ALTA VELOCIDAD
Nationaal identificatienummer: Q2802152E
Postadres: AVENIDA PIO XII, 110 - EDIFICIO 16 (ESTACION DE CHAMARTIN)
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
E-mail: jrodrigo@adif.es
Telefoon: +34 913007453
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.adif.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://elicitadores.adif.es
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: INFRAESTRUCTURAS

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SUMINISTRO Y PREMONTAJE DE APARATOS DE VÍA PARA LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-SEVILLA. FASE 2. (2 LOTES).

Referentienummer: 3.21/20810.0078
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34940000 Spoorweguitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

SUMINISTRO Y PREMONTAJE DE APARATOS DE VÍA PARA LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-SEVILLA. FASE 2. (2 LOTES).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 24 643 144.08 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RENOVACIÓN DE LOS APARATOS DE VÍA ENTRE LAS ESTACIONES DE LA SAGRA Y MAJARABIQUE. FASE 2 - : REFERENCIA: 3.21/20810.0079

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34940000 Spoorweguitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
NUTS-code: ES42 Castilla-La Mancha
NUTS-code: ES61 Andalucía
Voornaamste plaats van uitvoering:

MADRID, TOLEDO, CIUDAD REAL, CÓRDOBA Y SEVILLA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RENOVACIÓN DE LOS APARATOS DE VÍA ENTRE LAS ESTACIONES DE LA SAGRA Y MAJARABIQUE. FASE 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): / Weging: 49%
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios cuantificables mediante fórmulas en función de la experiencia y el equipo asignado / Weging: 2%
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables mediante fórmulas en función del precio / Weging: 49%
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 609 229.81 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RENOVACIÓN DE LOS APARATOS DE VÍA DE LA ESTACIÓN DE PUERTOLLANO. Referencia Nº: 3.21/20810.0080

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34940000 Spoorweguitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30 Comunidad de Madrid
NUTS-code: ES42 Castilla-La Mancha
NUTS-code: ES61 Andalucía
Voornaamste plaats van uitvoering:

MADRID, TOLEDO, CIUDAD REAL, CÓRDOBA Y SEVILLA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RENOVACIÓN DE LOS APARATOS DE VÍA DE LA ESTACIÓN DE PUERTOLLANO.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV) / Weging: 49%
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios cuantificables mediante fórmulas en función de la experiencia y el equipo asignado / Weging: 2%
Kostencriterium - Naam: Criterios cuantificables mediante fórmulas en función de la experiencia en función del precio / Weging: 49%
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 033 914.27 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

LICITACIÓN ELECTRÓNICA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
E-mail: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
Telefoon: +34 913491319
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO)
Postadres: AVENIDA PIO XII, 110 - EDIFICIO 16
Plaats: Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
E-mail: efgonzalez@adif.es
Telefoon: +34 913007762
Internetadres: www.adif.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2021