Werken - 615258-2021

03/12/2021    S235

Nederland-Utrecht: Bouwwerkzaamheden

2021/S 235-615258

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Bob Rutjes
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telefoon: +31 620602153
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Aanbestedingsteam-GWW
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - AT-2021-15: Markconsultatie ten behoeve van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) (verwachte einddatum: 31-01-2022).

Referentienummer: AT-2021-15
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering wordt een model aanbestedingsdossier opgesteld voor de realisatie van geluidschermen. Met deze marktconsultatie beoogd RWS een aantal aspecten uit dit model aanbestedingsdossier gerelateerd aan de duurzaamheidsambitie te toetsen. De duurzaamheidsambitie kent twee pijlers: circulariteit en biodiversiteit. Deze marktconsultatie richt zich tot de bedrijven die geluidschermen kunnen ontwerpen en realiseren, en/of een biodivers groensysteem kunnen aanbrengen.

De marktconsultatie vangt aan met een schriftelijke ronde. De links naar de digitale enquêtes en een uitgebreide toelichting over deze marktconsultatie zijn opgenomen in het uitnodigingsdocument. Er zijn twee enquêtes, namelijk (1) één over de selectie- en gunningscriteria en het hergebruik van schermen en (2) één over biodiversiteit. Afhankelijk van de expertise van uw bedrijf kunt u één of beiden invullen. Indien nodig vindt nadien een mondelinge ronde plaats.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie document uitnodiging tot marktconsultatie Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/02/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering wordt een model aanbestedingsdossier opgesteld voor de realisatie van geluidschermen. Met deze marktconsultatie beoogd RWS een aantal aspecten uit dit model aanbestedingsdossier gerelateerd aan de duurzaamheidsambitie te toetsen. De duurzaamheidsambitie kent twee pijlers: circulariteit en biodiversiteit. Deze marktconsultatie richt zich tot de bedrijven die geluidschermen kunnen ontwerpen en realiseren, en/of een biodivers groensysteem kunnen aanbrengen.

De marktconsultatie vangt aan met een schriftelijke ronde. De links naar de digitale enquêtes en een uitgebreide toelichting over deze marktconsultatie zijn opgenomen in het uitnodigingsdocument. Er zijn twee enquêtes, namelijk (1) één over de selectie- en gunningscriteria en het hergebruik van schermen en (2) één over biodiversiteit. Afhankelijk van de expertise van uw bedrijf kunt u één of beiden invullen. Indien nodig vindt nadien een mondelinge ronde plaats.

Sluitingsdatum voor ontvangst reacties marktconsultatie is op 8 september 2021 tot 15.00 uur.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/11/2021