Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 616148-2021

Submission deadline has been amended by:  631379-2021
03/12/2021    S235

Spanje-Valencia: Voertuigen met vierwielaandrijving

2021/S 235-616148

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)
Nationaal identificatienummer: A46299988
Postadres: Avda. de las Cortes Valencianas, 20
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia / València
Postcode: 46015
Land: Spanje
Contactpersoon: Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)
E-mail: direccion@vaersa.com
Telefoon: +34 961971900
Fax: +34 961971983
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vaersa.com
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=J03BQUXZ1loQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=gaXUZYBeOSjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=J03BQUXZ1loQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras Entidades del Sector Público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato mixto de suministro de vehículos tipo pick up carrozados en la modalidad de renting y servicio de mantenimiento y servicios adicionales de los mismos

Referentienummer: PAS 22/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato mixto de suministro de vehículos tipo pick up carrozados en la modalidad de renting y servicio de mantenimiento y servicios adicionales de los mismos

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 719 712.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1. Picks ups. Enmiendas medioambientales. Vehículos con doble cabina que deberán transportar de manera habitual de 3 a 5 ocupantes.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia / València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1. Picks ups. Enmiendas medioambientales. Vehículos con doble cabina que deberán transportar de manera habitual de 3 a 5 ocupantes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: RED DE TALLERES / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: VALORACION MEDIOAMBIENTAL / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: OFERTA ECONÓMICA (PRECIO) / Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 612 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTE 2. Picks up plan prevención incendios forestales. Vehículos con cabina extra que deberán transportar de manera habitual 2 ocupantes.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523 Valencia / València
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LOTE 2. Picks up plan prevención incendios forestales. Vehículos con cabina extra que deberán transportar de manera habitual 2 ocupantes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: RED DE TALLERES / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: VALORACION MEDIOAMBIENTAL / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: OFERTA ECONÓMICA (PRECIO) / Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 73 440.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Otros

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo social. Descripción: Cumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/01/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/01/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

SEDE CENTRAL DE VAERSA

Datos de Dirección:

Calle: AVDA. CORTS VALENCIANES, 20-2º

CP: 46015

Población: VALENCIA

País: España

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, planta 8
Plaats: madrid
Postcode: 28008
Land: Spanje
Internetadres: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.asp
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/11/2021