Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 631379-2021

10/12/2021    S240

Spanje-Valencia: Voertuigen met vierwielaandrijving

2021/S 240-631379

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 235-616148)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)
Nationaal identificatienummer: A46299988
Postadres: Avda. de las Cortes Valencianas, 20
Plaats: Valencia
NUTS-code: ES523 Valencia / València
Postcode: 46015
Land: Spanje
Contactpersoon: Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus S.A. (VAERSA)
E-mail: direccion@vaersa.com
Telefoon: +34 961971900
Fax: +34 961971983
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vaersa.com
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=J03BQUXZ1loQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato mixto de suministro de vehículos tipo pick up carrozados en la modalidad de renting y servicio de mantenimiento y servicios adicionales de los mismos

Referentienummer: PAS 22/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113000 Voertuigen met vierwielaandrijving
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato mixto de suministro de vehículos tipo pick up carrozados en la modalidad de renting y servicio de mantenimiento y servicios adicionales de los mismos

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/12/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 235-616148

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 05/01/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 18/01/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 04/01/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 17/01/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: