Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Werken - 634596-2020

28/12/2020    S252

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2020/S 252-634596

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0227.581.301_26661
Postadres: Jourdanstraat 45-55
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1060
Land: België
E-mail: mpo@slrb.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://slrb-bghm.brussels
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=396979
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=396979
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SLRB-GRANDE+HAIE_MT-WO_BIS-F02
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=33709
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project Grote Haag, zware renovatie van vijftig sociale woningen te 1040 Brussel. Referentienummer: 2270/2014/03/01

Referentienummer: SLRB-GRANDE HAIE_MT-WO_BIS-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht beoogt de aanstelling van een onderneming belast met de volledige opdracht voor de uitvoering van de werken voor de zware renovatie met verbouwing van een geheel van vijftig sociale woningen, gelegen te Grote Haagstraat no103, 105, 107, 107A, 109 et 109A, te 1040 Brussel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 221 130.59 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zware renovatie van een geheel van vijftig sociale woningen te 1040 Brussel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 221 130.59 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 941
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de Wet van 17.6.2016 mogen de inschrijvers zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de Wet van 17.6.2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden.

Voor een opdracht die onderworpen is aan de Europese bekendmaking.

De inschrijvers vullen het UEA-document in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=FR

Bij dat document voegen ze het volgende:

a) naleving van art. 68 van de Wet van 17.6.2016 en art. 62 van het “plaatsingsbesluit”: de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Wet van 27.6.1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, sluit een attest in dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes;

b) naleving van art. 68 van de Wet van 17.6.2016 en art. 63 van het “plaatsingsbesluit”: de inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. Voor een Belgische inschrijver moet het attest afkomstig zijn van de FOD Financiën;

c) de eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de Wet van 17.6.2016.

Door de ondertekening van het UEA verklaart de inschrijver: op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van tien dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).

1. Uittreksel uit het Strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land;

2. De statuten en vennootschapsakten waarin alle leden met een beslissingsbevoegdheid binnen de onderneming worden aangesteld;

3. De uittreksels uit het Strafregister of elk gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land van elke natuurlijke persoon met een beslissingsbevoegdheid die door de statuten en vennootschapsakten werd aangesteld.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De offerte vermeldt:

1. ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt;

2. ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;

3. ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2o, van de Wet van 20.3.1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.

De aannemer moet ook het bewijs leveren dat hij de opdracht goed kan uitvoeren door een attest van goede uitvoering voor te leggen dat betrekking heeft op de opdracht voor de bouw van collectieve woningen (min. tien woningen) in een dichte stedelijke omgeving ondertekend door de aanbesteder, afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken dat werd toegekend na (datum publicatie min. vijf jaar)en voor de datum van de ontvangst van de offertes. Dat attest moet ook het totale bedrag van de werken excl. BTW en het aantal betrokken units vermelden.

Met collectieve woningen worden verscheidene wooneenheden bedoeld die beschikken over gemeenschappelijke circulaties en ruimten en waarbij er onder andere sprake kan zijn van gemeenschappelijke omgevingen en technieken.

De inschrijver vult punt C 6) van deel IV van het UEA in en vermeldt er de bovenstaande gegevens in verband met de erkenning. Als er een referentie gevraagd wordt, vult hij punt C 1 a) van deel IV van het UEA in.

Door de ondertekening van het UEA verklaart de inschrijver: op erewoord in het bezit te zijn van de bovenstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van tien dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).

Eventuele minimumeisen:

Klasse: klasse 8: meer dan 5 330 000 EUR, categorie: D.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/03/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/03/2021
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er wordt op e-Procurement een forum bijgehouden. De inschrijvers worden verzocht hun vragen enkel op dat forum te stel/en en er zal enkel via het forum op h un vragen worden geantwoord.

Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan een van de twee verplichte bezoeken ter plaatse dat plaatsvindt te Grote Haagstraat no103 te 1040 Brussel:

— op 25 januari om 14:00,

— op 1 februari om 10:00.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: https://www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/12/2020