Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 636652-2021

Submission deadline has been amended by:  648752-2021
14/12/2021    S242

Belgie-Brusel: UCA 21/059 – Poskytování služeb k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu

2021/S 242-636652

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, Generální sekretariát Rady
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Adresa profilu zadavatele: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9391
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9391
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UCA 21/059 – Poskytování služeb k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu

Spisové číslo: UCA 21/059
II.1.2)Hlavní kód CPV
75250000 Požární ochrana a záchranné služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Služby k zabezpečení požární ochrany a prevenci pracovních rizik v budovách Rady Evropské unie v Bruselu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
75251100 Hašení požárů
75251110 Prevence požárů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

Služby, na které se vztahuje tato smlouva, zahrnují zejména poskytnutí zásahových jednotek první a sekundární pomoci, evakuačních asistentů pro velké události a operátorů pro technickou správu hasicích zařízení.

Mezi hlavní služby patří obchůzky vnitřních i venkovních prostor, vypracování hlášení o požáru, zásahy v případě požáru nebo nehody a podobně v budovách, kde v současnosti sídlí a v budoucnosti bude sídlit Rada evropské unie v Bruselu a/nebo které bude spravovat Sekretariát.

Tyto služby budou poskytnuty na základě struktury sestávající z provozních, správních a technických opatření ve spojení s Generálním sekretariátem Rady Evropské unie.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Veřejný zadavatel nezveřejní odhadovanou hodnotu smluv. Předpokládaný objem zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz specifikace nabídkového řízení.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz specifikace nabídkového řízení.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Zhotovitel musí odpovídat podmínkám přístupu a vykonávání povolání služby ostrahy v Belgii, které jsou v souladu s belgických zákonem přijatým 2. října 2017 a jeho pozdějšími úpravami (tzv. zákon Jambon) usměrňujícími soukromou a zvláštní bezpečnost, jenž vešel v platnost 10. listopadu 2017, a zejména s podmínkami pro možnost vykonávat aktivity zmíněné v bodech 1, 2, 4 a 5, 7 a 9 článku 3 zmíněného zákona. Zaměstnanci navržení zhotovitelem pro tuto zakázku musí mít pracovní smlouvu a musí být vždy držiteli průkazu totožnosti vydaného Ministerstvem vnitra. Všichni zaměstnanci musí být před nástupem do funkce v Radě držiteli služebního průkazu. Všechny osoby pověřené zhotovitelem plněním této smlouvy a přítomné v budovách budou navíc povinny nosit viditelně odznak přidělený Radou na aktuální rok.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Pracovními jazyky budou hlavně francouzština a/nebo angličtina.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s uveřejněním
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.5)Informace o jednání
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/01/2022
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Kanceláře generálního Sekretariátu Komise budou zavřené mezi Vánoci a Novým rokem (včetně). Berte toto uzavření prosím na vědomí v případě podávání doplňujících otázek v první fázi výběrového řízení (např. žádost o účast).

V případě nedostupnosti nebo špatného fungování elektronických komunikačních prostředků uvedených v oddílu I.3) v průběhu posledních pěti kalendářních dní předcházejících termínu přijetí uvedeného v oddílu IV.2.2), si veřejný zadavatel vyhrazuje právo posunout tento termín a vydat nový termín na internetové adrese uvedené v oddílu I.3) bez předchozího opravného vydání tohoto oznámení. Hospodářské subjekty, které mají o tuto zakázku zájem, se mohou k přihlásit do nabídkového řízení na adrese uvedené v oddělení I.3) a budou následně upozorněni na zveřejnění nových informací nebo dokumentů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo v případě, že žádné oznámení podáno nebude, ve lhůtě 2 měsíců od data, kdy zmíněná záležitost vstoupila v povědomí. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nevytváří novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, Secrétariat Général
Poštovní adresa: Wetstraat/Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetová adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/12/2021