Diensten - 636652-2021

Submission deadline has been amended by:  648752-2021
14/12/2021    S242

België-Brussel: UCA 21/059 – Verlening van diensten inzake brandbestrijding en de preventie van arbeidsrisico's in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie

2021/S 242-636652

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, Secretariaat-generaal van de Raad
Postadres: Rue de la Loi 175
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1048
Land: België
Contactpersoon: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/
Adres van het kopersprofiel: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9391
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9391
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UCA 21/059 – Verlening van diensten inzake brandbestrijding en de preventie van arbeidsrisico's in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie

Referentienummer: UCA 21/059
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75250000 Brandweer- en reddingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dienstverlening met betrekking tot brandbestrijding en de preventie van arbeidsrisico's in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie in Brussel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75251100 Brandbestrijdingsdiensten
75251110 Brandpreventiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht, met name de aanstelling van eerste- en tweedelijns interventieploegen, evacuatieassistenten voor belangrijke evenementen en operatoren voor het technisch beheer van de brandbestrijdingsinstallaties.

De voornaamste diensten omvatten wachtronden binnen en buiten, de opstelling van verslagen over incidenten, interventies in geval van brand en ongevallen evenals andere soortgelijke diensten in de gebouwen die (zullen) worden gebruikt en/of beheerd door het Secretariaat.

Deze diensten vinden plaats op basis van een omkadering met operationele, administratieve en technische acties in samenwerking met het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De aanbestedende dienst maakt de raming van de waarde van de opdrachten niet bekend. De raming van de omvang van de opdracht is vermeld in de aanbestedingsstukken.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie de aanbestedingsstukken.

Eventuele minimumeisen:

Zie de aanbestedingsstukken.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie de aanbestedingsstukken.

Eventuele minimumeisen:

Zie de aanbestedingsstukken.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

De contractant moet voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot en uitoefening van het beroep van bewaker in België overeenkomstig de Belgische wet van 2.10.2017 en de latere wijzigingen ervan (de zogenaamde wet Jambon) tot regeling van de private en bijzondere veiligheid die op 10.11.2017 van kracht werd en meer specifiek aan de voorwaarden voor de uitoefening van de activiteiten die zijn vermeld in punten 1, 2, 4, 5, 7 en 9 van artikel 3 van de wet. De personeelsleden die door de contractant in het kader van deze opdracht worden voorgesteld, moeten beschikken over een arbeidsovereenkomst en moeten, te allen tijde, in het bezit zijn van hun identificatiekaart die wordt afgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Elke beambte moet in het bezit zijn van zijn ministeriële kaart alvorens bij de Raad in dienst te treden. Bovendien moeten alle personen die door de contractant worden aangesteld voor de uitvoering van deze opdracht en die aanwezig zijn in de gebouwen de badge, die door de Raad voor het lopende jaar is toegekend, zichtbaar dragen.

III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De werktalen zijn hoofdzakelijk het Frans en/of het Engels.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/01/2022
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kantoren van het secretariaat-generaal van de Raad zijn gesloten vanaf kerst tot en met nieuwjaar. Wij vragen u rekening te houden met deze sluitingsperiode bij de indiening van eventuele vragen met betrekking tot de eerste fase van de procedure (i.e. de deelnemingsaanvragen).

Ingeval van onbeschikbaarheid of storing van de in sectie I.3) bedoelde elektronische communicatiemiddelen gedurende de laatste vijf kalenderdagen vóór de in sectie IV.2.2) vermelde uiterste datum van ontvangst, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor deze datum te verschuiven en de nieuwe uiterste datum op het in sectie I.3) vermelde internetadres bekend te maken, zonder eerst een rectificatie van deze aankondiging te publiceren. Ondernemers die belangstelling hebben voor deze opdracht, wordt verzocht zich op te geven voor de uitnodiging tot inschrijving op het in punt I.3) vermelde adres om op de hoogte te worden gehouden van de bekendmaking van nieuwe informatie of documenten.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen twee maanden na de dag waarop het betreffende feit hem bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, Secrétariat général
Postadres: Wetstraat/Rue de la Loi 175
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1048
Land: België
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetadres: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/12/2021