Leveringen - 639807-2020

31/12/2020    S255

Nederland-Lelystad: Software voor financiële analyse en boekhouding

2020/S 255-639807

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Zuiderzeeland
Nationaal identificatienummer: 32164084
Postadres: Lindelaan 20
Plaats: Lelystad
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8224 KT
Land: Nederland
Contactpersoon: S.W. Blancke
E-mail: inkoop@zuiderzeeland.nl
Telefoon: +31 320274911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zuiderzeeland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=163559
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=163559
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Watermanagement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging financieel systeem Waterschap Zuiderzeeland

Referentienummer: Tendernummer 163559
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48440000 Software voor financiële analyse en boekhouding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De levering, de implementatie en het onderhoud van een standaard transactionele oplossing voor Waterschap Zuiderzeeland als professionele, projectgerichte en budgetgestuurde organisatie.

Waterschap Zuiderzeeland wil zich gaan richten op het vervangen van het huidige systeem. De verandering van financiële werkprocessen en vooral de daaraan gerelateerde werkprocessen en systemen zijn daar onlosmakelijk aan verbonden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48400000 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
48812000 Financiële-informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lelystad/

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding betreft de levering, de implementatie en het onderhoud van een standaard transactionele oplossing voor Waterschap Zuiderzeeland als professionele, projectgerichte en budgetgestuurde organisatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 26/05/2021
Einde: 23/06/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever kan de overeenkomst jaarlijks verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2021
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/12/2020