Leveringen - 639828-2020

31/12/2020    S255

Nederland-Lelystad: Software en informatiesystemen

2020/S 255-639828

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Lelystad
Nationaal identificatienummer: 311864748
Postadres: Stadhuisplein 2
Plaats: Lelystad
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8232 ZX
Land: Nederland
Contactpersoon: K. Bliekendaal-Kuiper
E-mail: inkoop@lelystad.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lelystad.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dbc49dc7e94cf46e97f69e363b9e8299
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Vragen kunt u stellen via TenderNed conform het gestelde in de aanbestedingsdocumenten
Plaats: Lelystad
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: inkoop@lelystad.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dbc49dc7e94cf46e97f69e363b9e8299
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Indiening Inschrijving of Aanvraag tot Deelneming in de digitale kluis van TenderNed
Plaats: Lelystad
Land: Nederland
E-mail: inkoop@lelystad.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaakgericht registreren

Referentienummer: 42658 (ISF)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met een leverancier voor het beschikbaar stellen, implementeren, beheren en onderhouden van een zaaksysteem (ZS) met een geïntegreerd documentmanagementsysteem (DMS) zonder tussenkomst van een koppeling en waarbij er sprake is van één - en dezelfde userinterface. De Oplossing wordt geleverd als Software as a Service (SaaS).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lelystad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit is in de aanbestedingsdocumenten neergelegd.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Financiële informatie Inschrijver,

— Verzekering Inschrijver.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referenties Inschrijver,

— Beroepsbevoegdheid Uittreksel Handelsregister Inschrijver,

— Kwaliteitsmanagementsysteem Inschrijver,

— Acceptatie Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen,

— Acceptatie Uitgangspunten Biedingsleidraad,

— Acceptatie Programma van Eisen,

— Werken conform wet- en regelgeving Inschrijver,

— Acceptatie Uitvoeringsvoorwaarde Duurzaam Inkopen Inschrijver,

— Acceptatie Uitvoeringsvoorwaarde Circulair Inkopen Inschrijver,

— Acceptatie Uitvoeringsvoorwaarde Sociaal-maatschappelijk Inschrijver,

— Model K-Verklaring Inschrijver,

— Gedragsverklaring Inschrijver,

— Acceptatie Verwerkersovereenkomst Inschrijver.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Met een looptijd van 10 jaren:

— worden de maatschappelijke kosten gedurende de looptijd verlaagd,

— wordt de leverancier een redelijke terugverdienperiode geboden,

— kan er daadwerkelijk invulling worden gegeven aan partnership,

— wordt partijen een grote mate van continuïteit geboden.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Midden-Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883620000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/12/2020