Dodávky - 639861-2020

31/12/2020    S255

Česko-Olomouc: Nábytek

2020/S 255-639861

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Palackého v Olomouci
Národní identifikační číslo: 61989592
Poštovní adresa: Křížkovského 511/8
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 771 47
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, LL. M.
E-mail: petra.jungova@upol.cz
Tel.: +420 585631117
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.upol.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.upol.cz/vz00004107
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.upol.cz/vz00004107
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UPOL - Rekonstrukce vnitřních prostor VŠK 17. listopadu - interiér

II.1.2)Hlavní kód CPV
39100000 Nábytek
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 1. NP až 7. NP VŠK tř. 17. listopadu, Olomouc. Jedná se o vybavení kuchyněk, studoven, vestibulů, pokojů, půdních vestaveb a informačního systému.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 900 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
39200000 Zařízení interiéru
39110000 Sedadla, židle a související výrobky a jejich díly
39141000 Kuchyňský nábytek a zařízení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci, k.ú. Olomouc - město, VŠ koleje UP v Olomouci, tř.17. listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 1. NP až 7. NP VŠK tř. 17. listopadu, Olomouc. Jedná se o vybavení kuchyněk, studoven, vestibulů, pokojů, půdních vestaveb a informačního systému.

Objekt se nachází na adrese: Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci, k.ú. Olomouc - město, VŠ koleje UP v Olomouci, tř.17. listopadu, č.p.1083, 771 00 Olomouc.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, zpracovaném Ing. Barborou Trundovou, Dolany 429,783 16, ICO: 04066430, v 03/2020, se soupisem prvků, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její příloha č. 5.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také:

- před vlastní realizací zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace. Výrobní dokumentaci je Dodavatel povinen před vlastní realizací, ev. před zadáním výroby odsouhlasit se Zadavatelem,

- zpracování dokumentace skutečného provedení dodávky interiéru ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,

- úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z místa plnění a dále je součástí díla zaměření místa plnění před zahájením výroby, doprava na místo plnění, montáž, vč. veškerého montážního materiálu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 900 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 30
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) - e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) - f) Zákona.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením:

— podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Není požadováno.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

K prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona seznam významných dodávek poskytnutých Dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Dodavatel splňuje tuto podmínku pro technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek prokáže, že realizoval alespoň 1 dodávku, jejímž předmětem byla dodávka a montáž interiérového vybavení, nábytku obdobného předmětu plnění jako u této veřejné zakázky, tj. interiérové vybavení nábytkem, v celkovém objemu minimálně 2 000 000 CZK bez DPH.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 02/02/2021
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 02/02/2021
Místní čas: 09:00
Místo:
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s nabídkami podaných v listinné podobě.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

Ad.II.2.7)Termíny plnění veřejné zakázky

a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dnem nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo.

b) Zhotovitel je povinen zahájit montáž díla v místě plnění po protokolárním předání místa plnění na základě „Připravenosti pro montáž předmětu díla“.

c) Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat) dílo nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání místa plnění zhotoviteli dle článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo.

d) Zadavatel se zavazuje předat Zhotoviteli místo plnění nejpozději 1. 8. 2021, nedojde-li k prokazatelnému posunutí termínu dokončení stavby nebo k nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem po 1. 8. 2021. V takovém případě se posune termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, o kolik bude termín 1. 8. 2021 překročen.

Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta dle ustanovení § 40 Zákona začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 3 měsíce. Po tuto dobu Dodavatel nemůže ze zadávacího řízení odstoupit.

Jistota:

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek poskytl jistotu ve smyslu § 41 Zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 60 000 CZK (slovy: šedesát tisíc korun českých).

Jistotu poskytne Dodavatel:

- složením peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota)“.

Číslo účtu zadavatele: 19-1096330227. Kód banky: 0100.

Specifický symbol: IČ Dodavatele. Variabilní symbol: 2020200.

V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky, musí být jistota připsána na účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Tato lhůta je rozhodná pro posouzení správnosti a řádnosti poskytnuté jistoty. Dodavatel předloží jako součást nabídky fotokopii dokladu o poskytnutí peněžní jistoty.

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu Dodavatele, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud Dodavatel poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.

Nebo

- formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele.

Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je originál záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek § 41 odst. 8 Zákona jistotu, který bude do nabídky vložen.

Nebo

- formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Dokladem o poskytnutí jistoty formou pojištění záruky je originál prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 Zákona jistotu.

Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je Dodavatel povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 104 písm. a) Zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil na základě výzvy Zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. b) Zákona kopii pojistné smlouvy ve smyslu čl. XV. příslušné smlouvy o dílo (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/12/2020