Leveringen - 647502-2022

22/11/2022    S225

Polska-Baborów: Elektryczność

2022/S 225-647502

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 204-578125)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 530585622
Adres pocztowy: ul. Krakowska 1
Miejscowość: Baborów
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 48-120
Państwo: Polska
E-mail: zuk@baborow.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zukbaborow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH BABORÓW SP. Z O.O.

Numer referencyjny: P/3438/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 2a do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 204-578125

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 18/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 18/11/2022
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 25/11/2022
Czas lokalny: 10:10
VII.2)Inne dodatkowe informacje: