Dodávky - 651806-2021

21/12/2021    S247

Taliansko-Ispra: Nákup nového požiarneho vozidla pre núdzové služby JRC

2021/S 247-651806

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.J – Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 – Ispra Operational Nuclear Decommissioning and Waste Management (D&WM)
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
E-mail: jrc-ispra-dir-j-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup nového požiarneho vozidla pre núdzové služby JRC

Referenčné číslo: JRC/IPR/2021/OP/1764
II.1.2)Hlavný kód CPV
34144210 Požiarnické vozidlá
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Nákup nového požiarneho vozidla pre konvenčné a nekonvenčné zásahy na pracovisku JRC v Ispre.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 431 560.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34144210 Požiarnické vozidlá
35000000 Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), TALIANSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Nákup nového požiarneho vozidla pre núdzové služby JRC.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Dodatočné technické vlastnosti / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8927

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 162-425807
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 942226-IPR-2021
Názov:

Nákup nového požiarneho vozidla pre núdzové služby JRC

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
13/12/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Rosenbauer Italia srl
Mesto/obec: Adriano (BZ)
Kód NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 500 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 431 560.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8927

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/12/2021