Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 657241-2022

25/11/2022    S228

Polen-Warschau: Aardgas

2022/S 228-657241

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 216-621435)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m.st. Warszawy
Nationaal identificatienummer: 113-01-46-955
Postadres: Al. gen. A. Chruściela 28
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 04-401
Land: Polen
Contactpersoon: Andrzej Mykowiecki
E-mail: a.mykowiecki@dbforembertow.waw.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://dbfo-rembertow.ezamawiajacy.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa paliwa gazowego dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy .

Referentienummer: DB.RE.5.262.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy - dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w łącznej ilości 3 133 000 kWh.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 216-621435

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 25/11/2022
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 28/11/2022
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 25/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 28/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 20/02/2023
Te lezen:
Datum: 23/02/2023
VII.2)Overige nadere inlichtingen: