Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 657403-2022

25/11/2022    S228

Polen-Czarnożyły: Fotovoltaïsche zonnecellen

2022/S 228-657403

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 204-578204)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Czarnożyły
Postadres: Czarnożyły 48
Plaats: Czarnożyły
NUTS-code: PL714 Sieradzki
Postcode: 98-310
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Kędzia
E-mail: ug@bip.czarnozyly.pl
Telefoon: +48 438416805
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bip.czarnozyly.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w gminie Czarnożyły

Referentienummer: Or.271.3.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych oraz kompleksowego wykonania zadania pn. „Rozbudowa odnawialnych źródeł energii w gminie Czarnożyły”. Zadanie polega na zaprojektowaniu, zrealizowaniu i uruchomieniu instalacji: fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 204-578204

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 26/02/2023

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 04/03/2023

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 29/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 05/12/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 29/11/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 05/12/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: