Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 657432-2022

25/11/2022    S228

Slowakije-Dolný Kubín: Elektriciteit

2022/S 228-657432

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 214-613479)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mesto Dolný Kubín
Nationaal identificatienummer: 00314463
Postadres: Hviezdoslavovo námestie
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 02601
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Pavol Malinovský
E-mail: malinovsky@obstarame.sk
Telefoon: +421 903282084
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.dolnykubin.sk/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Energie pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023

Referentienummer: OP222DNK128
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom verejnej súťaže je dodávka energií pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023.

Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny

Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.

Časť zákazky č. 2: Dodávka zemného plynu

Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 214-613479

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 05/12/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 28/11/2022
Plaatselijke tijd: 15:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 05/12/2022
Plaatselijke tijd: 14:05
Te lezen:
Datum: 28/11/2022
Plaatselijke tijd: 15:35
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Verejný obstarávateľ rozhodol o skrátení lehoty na predkladanie ponúk (ďalej len LPP) v zmysle § 66 ods. 4 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na 15 dní z dôvodu existencie naliehavej situácie, pričom konštatuje, že v tomto prípade ide o mimoriadnu naliehavosť spôsobenú udalosťami, ktoré verejný obstarávateľ čiastočne mohol predvídať, ale možnosti ich zohľadnenia pri príprave verejného obstarávania aj na vzhľadom nižšie uvedené sú minimálne.

Naliehavú situáciu spôsobila súhra viacerých udalostí, v prvom rade ide o anomálie na komoditnom trhu s elektrinou a plynom (ďalej len Energie), ktoré sa prejavili najmä v roku 2022 bezprecedentným rastom cien, ktorý spôsobil neschopnosť väčšiny dodávateľov dodávať Energie za ceny zazmluvnené v období pred predmetným nárastom, v znížení ponuky na trhu meranej počtom dodávateľov zúčastňujúcich sa verejných obstarávaní a neustále sa meniacich obchodných podmienkach pri dodávke Energií.

Do dňa vyhlásenia toho verejného obstarávania, nebol legislatívne ukotvený mechanizmus refundácií nákladov za Energie zo strany štátu, resp. Európskej komisie a zároveň nie sú známe finančné dopady legislatívnych zmien na vnútroštátnej úrovni na rozpočty samospráv v nasledujúcom roku.

Zatiaľ je známe len vyhlásenie vlády SR medializované dňa 15.11.2022, ktoré indikuje rámcové podmienky podpory pre samosprávy. Medializovaným informáciám chýbajú presné podmienky aplikácie podpory a zároveň je (podpora) podmienená ďalším schvaľovacím procesom (samotnej podpory ako aj schválením štátneho rozpočtu), v ktorom môže byť avizovaná podpora neschválená alebo pozmenená.

Z uvedených dôvodov bol verejný obstarávateľ nútený do posledného momentu čakať s optimálnym nastavením verejného obstarávania tak, aby v čo najvyššej miere eliminoval svoje najmä rozpočtové riziká plynúce z násobne zvýšených cien energií.

Ďalším dôvodom pre rozhodnutie verejného obstarávateľa o skrátení LPP sú vyhlásenia uchádzačov, že lehota potrebná na procesy nasledujúce po ukončení verejného obstarávania, konkrétne na zmenu dodávateľa, sú pre nich krátke aj keď presahujú zákonné minimum (21 dní podľa vyhlášky URSO č. 24/2013 Z.z.). Uchádzači prejavili obavy, že v prípade, ak sa stanú úspešnými uchádzačmi, nebudú schopní z dôvodu zvýšeného pracovného nasadenia vyplývajúceho z nahromadeného záujmu nových odberateľov, schopní zrealizovať zmenu dodávateľa Energií včas, v dôsledku čoho môže dôjsť k prerušeniu dodávok Energií a uplatneniu nárokov odberateľov za vzniknuté škody. Takéto obavy vedú dodávateľov k rozhodnutiam nezúčastňovať sa verejných obstarávaní, ktorých LPP hraničia s lehotami, ku ktorým je potrebné začať proces zmeny dodávateľa.

Verejný obstarávateľ zároveň konštatuje, že skrátením lehoty na predkladanie ponúk neobmedzuje hospodársku súťaž, v prípade Energií je lehota 15 dní na predloženie ponuky dostatočná a v prípade súkromného sektora je bežnou praxou, že sa tieto komodity nakupujú v priebehu jednotiek dní a niekedy až hodín.