S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dodávky - 657432-2022

25/11/2022    S228

Slovensko-Dolný Kubín: Elektrická energia

2022/S 228-657432

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 214-613479)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Dolný Kubín
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00314463
Poštová adresa: Hviezdoslavovo námestie
Mesto/obec: Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 02601
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Malinovský
E-mail: malinovsky@obstarame.sk
Telefón: +421 903282084
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.dolnykubin.sk/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Energie pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023

Referenčné číslo: OP222DNK128
II.1.2)Hlavný kód CPV
09310000 Elektrická energia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom verejnej súťaže je dodávka energií pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023.

Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny

Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.

Časť zákazky č. 2: Dodávka zemného plynu

Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/11/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 214-613479

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 05/12/2022
Miestny čas: 14:00
má byť:
Dátum: 28/11/2022
Miestny čas: 15:30
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 05/12/2022
Miestny čas: 14:05
má byť:
Dátum: 28/11/2022
Miestny čas: 15:35
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Verejný obstarávateľ rozhodol o skrátení lehoty na predkladanie ponúk (ďalej len LPP) v zmysle § 66 ods. 4 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na 15 dní z dôvodu existencie naliehavej situácie, pričom konštatuje, že v tomto prípade ide o mimoriadnu naliehavosť spôsobenú udalosťami, ktoré verejný obstarávateľ čiastočne mohol predvídať, ale možnosti ich zohľadnenia pri príprave verejného obstarávania aj na vzhľadom nižšie uvedené sú minimálne.

Naliehavú situáciu spôsobila súhra viacerých udalostí, v prvom rade ide o anomálie na komoditnom trhu s elektrinou a plynom (ďalej len Energie), ktoré sa prejavili najmä v roku 2022 bezprecedentným rastom cien, ktorý spôsobil neschopnosť väčšiny dodávateľov dodávať Energie za ceny zazmluvnené v období pred predmetným nárastom, v znížení ponuky na trhu meranej počtom dodávateľov zúčastňujúcich sa verejných obstarávaní a neustále sa meniacich obchodných podmienkach pri dodávke Energií.

Do dňa vyhlásenia toho verejného obstarávania, nebol legislatívne ukotvený mechanizmus refundácií nákladov za Energie zo strany štátu, resp. Európskej komisie a zároveň nie sú známe finančné dopady legislatívnych zmien na vnútroštátnej úrovni na rozpočty samospráv v nasledujúcom roku.

Zatiaľ je známe len vyhlásenie vlády SR medializované dňa 15.11.2022, ktoré indikuje rámcové podmienky podpory pre samosprávy. Medializovaným informáciám chýbajú presné podmienky aplikácie podpory a zároveň je (podpora) podmienená ďalším schvaľovacím procesom (samotnej podpory ako aj schválením štátneho rozpočtu), v ktorom môže byť avizovaná podpora neschválená alebo pozmenená.

Z uvedených dôvodov bol verejný obstarávateľ nútený do posledného momentu čakať s optimálnym nastavením verejného obstarávania tak, aby v čo najvyššej miere eliminoval svoje najmä rozpočtové riziká plynúce z násobne zvýšených cien energií.

Ďalším dôvodom pre rozhodnutie verejného obstarávateľa o skrátení LPP sú vyhlásenia uchádzačov, že lehota potrebná na procesy nasledujúce po ukončení verejného obstarávania, konkrétne na zmenu dodávateľa, sú pre nich krátke aj keď presahujú zákonné minimum (21 dní podľa vyhlášky URSO č. 24/2013 Z.z.). Uchádzači prejavili obavy, že v prípade, ak sa stanú úspešnými uchádzačmi, nebudú schopní z dôvodu zvýšeného pracovného nasadenia vyplývajúceho z nahromadeného záujmu nových odberateľov, schopní zrealizovať zmenu dodávateľa Energií včas, v dôsledku čoho môže dôjsť k prerušeniu dodávok Energií a uplatneniu nárokov odberateľov za vzniknuté škody. Takéto obavy vedú dodávateľov k rozhodnutiam nezúčastňovať sa verejných obstarávaní, ktorých LPP hraničia s lehotami, ku ktorým je potrebné začať proces zmeny dodávateľa.

Verejný obstarávateľ zároveň konštatuje, že skrátením lehoty na predkladanie ponúk neobmedzuje hospodársku súťaž, v prípade Energií je lehota 15 dní na predloženie ponuky dostatočná a v prípade súkromného sektora je bežnou praxou, že sa tieto komodity nakupujú v priebehu jednotiek dní a niekedy až hodín.