Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 658610-2021

24/12/2021    S250

Luxemburg-Luxemburg: Opleiding inzake leiderschap en management

2021/S 250-658610

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 231-607498)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefoon: +352 4379-1
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opleiding inzake leiderschap en management

Referentienummer: CFT-1643
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000 Opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het ondertekenen van meervoudige raamovereenkomsten (volgens het cascadesysteem) voor het verzorgen van leerervaringen op het gebied van leiderschap en management voor personeelsleden van de EIB. Deze ervaringen moeten worden gebaseerd op een nieuw leiderschapsmodel dat onlangs door de hoogste leiding van de EIB is goedgekeurd. Zij zullen de huidige programma's dus vervangen. De gevraagde diensten zijn als volgt in drie percelen verdeeld:

— perceel 1: basisopleiding inzake leiderschap en management;

— perceel 2: gevorderde opleiding inzake leiderschap en management;

— perceel 3: opleiding inzake leiderschap voor kaderleden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 231-607498

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 17/01/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 31/01/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 18/01/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 01/02/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Antwoorden op vragen van ondernemers worden ten minste zes dagen vóór de uiterste datum voor het indienen van een inschrijving beantwoord (de op e-tendering gepubliceerde datum 7.1.2022 is niet meer geldig). De termijn voor vragen van ondernemers blijft ongewijzigd.

De uiterste datum voor indiening van een inschrijving is verschoven naar 31.1.2022 om 15:00 uur.

De uiterste datum voor de opening van de inschrijvingen is verschoven naar 1.2.2022 om 15:00 uur.