Diensten - 65926-2019

12/02/2019    S30    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Slovenië-Ljubljana: Onderhoudsovereenkomst voor de veiligheidsdeuren van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators

2019/S 030-065926

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators
Trg republike 3
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: M. Vavtar
E-mail: ACERProcurement@acer.europa.eu
Fax: +386 82053413
NUTS-code: SI041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.acer.europa.eu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoudsovereenkomst voor de veiligheidsdeuren van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators

Referentienummer: ACER/NEG/ADMIN/03/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42961100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoudsovereenkomst voor de veiligheidsdeuren van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 34 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221220
44221230
50610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van het agentschap.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoudsovereenkomst voor de veiligheidsdeuren van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Overeenkomstig artikel 11.1b) en 11.3) van bijlage 1 van de financiële regels kunnen de diensten slechts door 1 enkele ondernemer worden verleend, aangezien mededinging om technische redenen ontbreekt.

Om technische redenen kan alleen de contractant het onderhoud aan de veiligheidsdeuren verlenen, met name omdat de veiligheidsdeuren door de contractant zijn vervaardigd en geïnstalleerd.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ACER/NEG/ADMIN/03/2019
Benaming:

Onderhoudsovereenkomst voor de veiligheidsdeuren van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
K-HAUS d.o.o.
Poljanska 19
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI041
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.1).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2019