Leveringen - 65932-2019

12/02/2019    S30    Programma's voor buitenlandse hulp - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Montenegro-Podgorica: IPA - Levering van apparatuur voor reactie op incidenten inzake mariene verontreiniging

2019/S 030-065932

Montenegro (niet-EU-land)

Vooraankondiging van een leveringsopdracht

 1.Referentie van de bekendmaking:

EuropeAid/140119/IH/SUP/ME.
 2.Procedure:

Openbaar.
 3.Titel van het programma:

Landelijk actieprogramma voor Montenegro (2017) – Ondersteuning van de vervoerssector in Montenegro
 4.Financiering:

Financieringsovereenkomst betreffende het landactieprogramma voor Montenegro (2017) uit hoofde van het instrument voor pretoetredingssteun IPA II (2014-2020).
 5.Aanbestedende dienst:

Directorate of Public Works, Novaka Miloševa 18, 81000 Podgorica, MONTENEGRO.
 6.Beschrijving van de opdracht:

Volgens het nationale noodplan van Montenegro inzake reactie op mariene verontreiniging door schepen en installaties op zee is het noodzakelijk om nieuwe apparatuur aan te schaffen voor de bestrijding van olieverontreiniging door schepen en olieplatformen in de zee van Montenegro. Om de potentiële risico's van verontreiniging te bestrijden en op een tijdgevoelige manier te reageren tegen natuurlijke aanvallen op het milieu, moet de maritieme veiligheids- en havenautoriteit (MSPA) worden uitgerust met de juiste apparatuur om alle soorten verontreiniging in de territoriale zee en de binnenwateren te voorkomen, te monitoren, erop te reageren en deze te behandelen.
 7.Indicatief aantal en titels van percelen:

1
 8.Beoogde datum voor bekendmaking van de aankondiging van opdracht:

April 2019.
 9.Bijkomende informatie:

N.v.t.
 10.Juridische basis (1):

— Verordening (EU) nr. 231/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11.3.2014 tot vaststelling van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA II),
— Verordening (EU) nr. 236/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11.3.2014 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Unie ter financiering van extern optreden,
— Uitvoeringsverordening (EU) nr. 447/2014 van de Commissie van 2.5.2014 betreffende nadere bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EU) nr. 231/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11.3.2014 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA II).
Gelieve op te merken dat na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen, de regels voor toegang tot de EU-aanbestedingsprocedures voor ondernemers die zijn gevestigd in derde landen en voor goederen die komen uit derde landen zullen gelden voor gegadigden of inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk, en voor alle gegadigden of inschrijvers die goederen voorstellen die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk. Indien dergelijke toegang niet is voorzien door de geldende wettelijke bepalingen op het tijdstip van de gunning van de opdracht, kunnen gegadigden of inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk en gegadigden of inschrijvers die goederen voorstellen die komen uit het Verenigd Koninkrijk worden geweigerd voor de aanbestedingsprocedure.
(1) Vermeld elke specificiteit die een effect kan hebben op de deelnameregels (zoals geografische of thematische op korte of lange termijn).

Opmerkingen:

Er moet een minimumtermijn van 30 kalenderdagen liggen tussen de bekendmaking van deze vooraankondiging en de bekendmaking van de overeenstemmende aankondiging van een opdracht. Er mogen in dit stadium geen aanvragen of verzoeken om bijkomende inlichtingen worden verzonden.