Leveringen - 65940-2019

12/02/2019    S30    Europese Commissie - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten

2019/S 030-065940

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 021-044867)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie
CSM 1 05/P001
Bruxelles
1049
België
Contactpersoon: OIB.02.002 Marchés publics
Telefoon: +32 22986989
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Fax: +32 22960570
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

I.1)Naam en adressen
De eenheden die betrokken zijn bij onderhavige opdrachten zijn vermeld in de administratieve aanbestedingsstukken (bijlage II bij de aanbestedingsstukken)
CSM 1 05/P001
Bruxelles
1049
België
Contactpersoon: OIB.02.002 Marchés publics
Telefoon: +32 22986989
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Fax: +32 22960570
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten

Referentienummer: OIB.02/PO/2018/058/785
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van onderhavige opdracht is de opstelling van een overeenkomst voor: de levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 021-044867

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
In plaats van:
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 11/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: