Werken - 66024-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Fréjus: Metselwerk

2019/S 030-066024

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Fréjus
place Formigé, CS 70108
Fréjus Cedex
83608
Frankrijk
Contactpersoon: M. le maire
Telefoon: +33 494176659
E-mail: marchespublics@ville-frejus.fr
NUTS-code: FRL05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-frejus.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments communaux

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262522
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments communaux.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maçonnerie — plâtrerie — revêtements scellés — VRD

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262522
45111100
45223220
45320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maçonnerie — plâtrerie — revêtements scellés — VRD.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Il pourra être reconduit par période successive d'un an, et le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché sera conclu pour une période initiale allant de sa date de notification jusqu'au 31.12.2019. Les montants sont les suivants:

— montant minimum annuel: 50 000 EUR,

— montant maximum annuel: 500 000 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries bois et PVC — agencements

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
45421150
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries bois et PVC — agencements.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Il pourra être reconduit par période successive d'un an, et le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché sera conclu pour une période initiale allant de sa date de notification jusqu'au 31.12.2019. Les montants sont les suivants:

— montant minimum annuel: 20 000 EUR,

— montant maximum annuel: 150 000 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries métalliques — serrurerie — clôtures — volets roulants — stores

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
45262400
44221000
39515400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries métalliques — serrurerie — clôtures — volets roulants — stores.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Il pourra être reconduit par période successive d'un an, et le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché sera conclu pour une période initiale allant de sa date de notification jusqu'au 31.12.2019. Les montants sont les suivants:

— montant minimum annuel: 30 00 EUR,

— montant maximum annuel: 200 000 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Charpente bois — couverture — étanchéité

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Charpente bois — couverture — étanchéité.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Il pourra être reconduit par période successive d'un an, et le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché sera conclu pour une période initiale allant de sa date de notification jusqu'au 31.12.2019. Les montants sont les suivants:

— montant minimum annuel: 20 000 EUR,

— montant maximum annuel: 200 000 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie — sanitaire — VMC — chauffage — climatisation

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331220
44115200
44411000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plomberie — sanitaire — VMC — chauffage — climatisation.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Il pourra être reconduit par période successive d'un an, et le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché sera conclu pour une période initiale allant de sa date de notification jusqu'au 31.12.2019. Les montants sont les suivants:

— montant minimum annuel: 40 000 EUR,

— montant maximum annuel: 300 000 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité courants forts et faibles

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Électricité courants forts et faibles.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Il pourra être reconduit par période successive d'un an, et le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché sera conclu pour une période initiale allant de sa date de notification jusqu'au 31.12.019. Les montants sont les suivants:

— montant minimum annuel: 40 000 EUR,

— montant maximum annuel: 300 000 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture — ravalement — revêtements de sol souple — vitrerie — miroiterie — faux plafond

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45440000
44112200
45421146
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peinture — ravalement — revêtements de sol souple — vitrerie — miroiterie — faux plafond.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Il pourra être reconduit par période successive d'un an, et le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Le marché sera conclu pour une période initiale allant de sa date de notification jusqu'au 31.12.2019. Les montants sont les suivants:

— montant minimum annuel: 20 000 EUR,

— montant maximum annuel: 200 000 EUR.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner,

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail,

— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société à hauteur du montant du marché,

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

À l'issue de la durée du marché et de ses reconductions éventuelles.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine, BP 40510
Toulon Cedex 9
83041
Frankrijk
Telefoon: +33 494427930
E-mail: greffe.ta-toulon@juradm.fr
Fax: +33 494427989

Internetadres: http://www.ta-toulon.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Voir articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019