Werken - 66152-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Ruzhintsi: Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

2019/S 030-066152

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Ruzhintsi
000159682
ul. Georgi Dimitrov No. 31, obl. Vidin
s. Ruzhintsi
3930
Bulgarije
Contactpersoon: Evtim Evtimov
Telefoon: +359 93242283
E-mail: rujinci@abv.bg
Fax: +359 93242604
NUTS-code: BG311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://obshtina-ruzhintsi.com/

Adres van het kopersprofiel: http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/87-смр-открита-процедура-проекти-прср-2014-2020

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци“ по 2 позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци“ по 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле“,

— обособена позиция № 2 „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Ружинци“.

Предметът на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на територията на община Ружинци, в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация за всяка от обособените позиции.

Общата дължина на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа, предмет на поръчката е 21 359 метра, от който 8 057 м за село Бело поле и 13 302 м за село Ружинци.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Република БЪЛГАРИЯ, община Ружинци, село Бело поле

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Предмет на проекта е реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на с. Бело поле на базата на изготвено идейно решение на цялото населено място и определен съгласно изискванията на възложителя обхват, включващ участъците с регистрирана висока честота на аварии и обслужващи най-голям дял от абонатите. Предвижда се подмяна на остарелите азбестоциментови тръби и изграждане на нови участъци с тръби от полиетилен марка 100 и налягане PN 10bar. Клоновете от водопроводната мрежа на с. Бело поле, предмет на обособената позиция, са с обща дължина 8 057 м.

2. Общата прогнозната стойност на обособената позиция е 1 734 649,35 BGN без ДДС, от които:

— за СМР — 1 652 047,00 BGN без ДДС,

— за непредвидени разходи — 5 % — 82 602,35 BGN без ДДС.

3. Възложителят ще заплати до 5 % (пет на сто) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Ружинци

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Република БЪЛГАРИЯ, Община Ружинци, село Ружинци

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Предмет на проекта е реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на с. Ружинци на базата на изготвено идейно решение на цялото населено място и определен съгласно изискванията на възложителя обхват, включващ участъците с регистрирана висока честота на аварии и обслужващи най-голям дял от абонатите. Предвижда се подмяна на остарелите азбестоциментови тръби и изграждане на нови участъци с тръби от полиетилен марка 100 и налягане PN 10bar. Клоновете от водопроводната мрежа на с. Ружинци, предмет на обособената позиция, са с обща дължина 13 302 м.

2. Общата прогнозната стойност на обособената позиция е 2 979 842,25 BGN без ДДС, от които:

— за СМР — 2 837 945,00 BGN без ДДС,

— за непредвидени разходи — 5 % — 141 897,25 BGN без ДДС

3. Възложителят ще заплати до 5 % (пет на сто) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567045
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Ружинци

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019