Werken - 66159-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Hradec Králové: Bouwwerkzaamheden

2019/S 030-066159

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Královéhradecký kraj
70889546
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jitka Bučková
Telefoon: +420 495817512
E-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz
NUTS-code: CZ052

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kr-kralovehradecky.cz

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – stavební práce“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla – provedení rekonstrukce stávajícího objektu Gayerových kasáren a realizace přístavby ke stávajícímu objektu, to vše dle projektové dokumentace zpracované společností Technico Opava, s.r.o., IČ: 258 49 204, sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava, ČESKÁ REPUBLIKA, která je přílohou této Výzvy k podání nabídek.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 196 298 238.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45110000
45233000
45212300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ052
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění veřejné zakázky je areál Gayerových kasáren v Hradci Králové.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Řešená Gayerova kasárna s přístavbou jsou umístěna ve východní části uceleného areálu bývalých kasáren, který je charakteristický symetrickým umístěním jednotlivých budov, sevřeností kolem centrálního nádvoří a uzavřením jednotným oplocením. Stávající objekt Gayerových kasáren bude zachován ve stávající hmotě. Přístavba navazuje na stávající objekt, se kterým je propojena krčkem. Hmotu přístavby tvoří kvádr. Jedná se o dvoupodlažní budovu s plochou střechou. Hlavní vstup do objektu se nachází z přeložené nové areálové účelové komunikace, která je napojená severně na ulici Šimkovu (pouze pro pěší) a východně na ulici Opletalovu. Z hlediska návaznosti přístavby na prostory stávajícího objektu je přístavba zapuštěna do terénu tak, aby vstupní podlaží přístavby navazovalo na první podzemní podlaží stávajícího objektu. Při vstupu do objektu jsou navrženy vyrovnávací rampy s mezipodestou z obou stran, pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu.

Stávající účelová komunikace v místě budoucí přístavby bude zrušena a nahrazena nově přeloženou účelovou komunikací, která bude vybudována okolo nové přístavby. Stávající napojení na ulici Opletalovu zůstane zachováno. Na stávající komunikaci navazují kolmá parkovací stání, která budou nahrazena novými dočasnými parkovacími stáními do vybudování parkovacího domu. Předprostor Gayerových kasáren a přístavby bude tvořit zpevněná plocha. Řešení vlastního parteru v areálu není předmětem tohoto projektu.

Charakteristickým prvkem objektu Gayerových kasáren je klasicistní členitá fasáda horizontálně členěná římsami, bosovanými nárožími a orámováním oken s trojúhelníkovými frontony. Cílem rekonstrukce je obnova těchto prvků a přiblížení se původnímu stavu objektu. Dispoziční ani technické řešení nebude mít dopad na řešení střešních rovin. Stávající keramická drážková střešní krytina, bude nahrazena novou keramickou drážkovou střešní krytinou ve stejném provedení. Komíny budou zachovány. Na střechu nebudou vyvedena žádná technologická zařízení. Při rekonstrukci budou zachovány proporce špaletových oken.

Hmotu přístavby tvoří kvádr, před který předstupují sloupy vytvářející kryté podloubí při vstupu do objektu. Objekt je dvoupodlažní s plochou střechou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, doplněný o průvlaky. Pro vertikální spojení podlaží je navrženo jednoduché interiérové ocelové schodiště s ocelovým zábradlím v centrální části přístavby a osobní výtah, nacházející se v centrálním prostoru stávajícího objektu. Fasáda objektu je navržena jako samonosný prosklený plášť s vertikálním rastrováním, horizontálně děleným v místě patra přístavby. Předstupující sloupy spolu s atikou budou vytvořeny z pohledového probarveného železobetonu antracitové barvy. Jelikož je přístavba zapuštěna do terénu tak, aby vstupní podlaží přístavby navazovalo na první podzemní podlaží stávajícího objektu, stává se součástí interiéru v centrální části vstupního podlaží část bastionu. Jedná se o hradební zeď, která je v interiéru vysoká zhruba od 840 do 440mm. Při vstupu do objektu jsou z obou stran navrženy vyrovnávací rampy s mezipodestou, které pokračují dále i uvnitř objektu.

Objekt Gayerových kasáren má tři nadzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží v centrální vyvýšené části, jedno podzemní podlaží a pouze v části pravého křídla dvě podzemní podlaží. Zaměstnanci vstupují do prvního podzemního podlaží objektu přes přístavbu nebo vstupem ze západní strany. Tímto vstupem budou do objektu navezeny exponáty. V levé části tohoto podlaží se nachází technické zázemí objektu, v pravé části jsou umístěny depozitáře a v centrální části otevřené depozitáře, které jsou přístupné veřejnosti v doprovodu pracovníka. V první až čtvrtém nadzemním podlaží jsou umístěny pracovny, dílny a depozitáře. V centrální části stávajícího objektu se nachází hygienické zázemí pro zaměstnance v každém podlaží, nákladní a osobní výtah. Podkroví objektu bude využito jako klasický půdní prostor.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„SMART muzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“

II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt bude žádat o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního programu, specifického cíle 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (IROP 3.1.). Předpokládá se předložení záměrů do IROP 3.1 pro ITI (územní investice ITI Hradecko-pardubické aglomerace).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 176-398162
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

„SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – stavební práce“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bak stavební společnost, a.s.
28402758
Žitenická 871/1
Praha 9 - Prosek
190 00
Tsjechië
E-mail: baťka@bak.cz
NUTS-code: CZ010
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Geosan Group, a.s.
28169522
U Nemocnice 430
Kolín III
280 02
Tsjechië
NUTS-code: CZ020
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 197 605 226.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 196 298 238.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019