Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Stavební práce - 661649-2022

29/11/2022    S230

Česko-Litoměřice: Stavební práce

2022/S 230-661649

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Litoměřice
Národní identifikační číslo: 00263958
Poštovní adresa: Mírové náměstí 15/7
Obec: Litoměřice
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 41201
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Marianna Svobodová, Duška & Svobodová advokátní kancelář
E-mail: dsak@dsak.cz
Tel.: +420 222222065
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.litomerice.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00263958

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pivovar Litoměřice - regenerace budovy B pro podnikatelské využití

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pozemek č. parc. 55/8 v k.ú. Litoměřice (685429) - Tyršovo náměstí, Litoměřice (CZ042)

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 29
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 099-273065

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 001
V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
16/05/2022
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Národní identifikační číslo: 41327331
Poštovní adresa: Drážďanská 856/74b
Obec: Ústí nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 40007
Země: Česko
E-mail: istarsro@istarsro.cz
Internetová adresa: https://www.istarsro.cz/
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 108 233 155.13 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo jsou sjednány tyto změny:

dle § 222 odst. 5 zákona: méněpráce: 0 Kč, vícepráce: 469123,83 Kč;

dle § 222 odst. 6 zákona: méněpráce: 333163,08 Kč, vícepráce: 6135326,59 Kč.

Tímto formulářem jsou uveřejňovány změny dle § 222 odst. 6 zákona.

V čl. VII.2.3) Navýšení ceny je uvedena aktualizovaná cena vč. změn dle § 222 odst. 5 zákona sjednaných dodatkem č. 2.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/11/2022

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pozemek č. parc. 55/8 v k.ú. Litoměřice (685429) - Tyršovo náměstí, Litoměřice (CZ042)

VII.1.4)Popis zakázky:

Provedení stavebních úprav budovy B v průmyslovém areálu bývalého litoměřického pivovaru pro účely potravinářské výroby. Součástí plnění je provedení stavebních úprav včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Součástí veřejné zakázky není technologické vybavení. Budova, jež je předmětem stavebních úprav, se nachází v městské památkové rezervaci města Litoměřice. Bližší vymezení předmětu zakázky - viz příloha č. 3 zadávací dokumentace - Smlouva o dílo a technické přílohy

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 29
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 6 468 489.67 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: I S T A R
Národní identifikační číslo: 41327331
Poštovní adresa: Drážďanská 856/74b
Obec: Ústí nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 400 07
Země: Česko
E-mail: istarsro@istarsro.cz
Internetová adresa: https://www.istarsro.cz/
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v nedostupných částech objektu si oproti předpokladu vyžádala značné navýšení podílu ruční práce (bez možnosti použití mechanizace.

Oproti předpokladu byly pod stávající podlahou sekce 1 a 2 (pod podlahou 1. PP) objeveny betonové vodorovné konstrukce, které bude nutné vybourat pro realizaci nových konstrukcí.

Bylo provedeno měření pevnosti pojící hmoty cihelného zdiva a naměřené hodnoty vykazují průměrnou pevnost 25 MPa. Současně byl proveden dopočet skrytých konstrukcí k bourání (sloup).

nová stropní konstrukce nahrazující vybourané stropy, které byly odstraněny, neboť byly z hlediska nosnosti pro účely potravinářské výroby shledány jako nedostatečné - viz Dodatek č. 1, odst. 1.3.5.

Při realizaci byla zjištěna širší tloušťka klenby (75 cm) a došlo k úpravě dispozice chodby a nástupu do výtahů.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Skutečný stav budovy a jednotlivých prvků a částí se částečně liší oproti předpokladům projektové dokumentace, přičemž tuto skutečnost nešlo zjistit před zahájením bouracích prací a odkrytím příslušných částí rekonstruované budovy.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 115 800 792.25 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 121 602 955.76 CZK