Werken - 66173-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Melun: Bouwwerkzaamheden

2019/S 030-066173

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CFA de la CMA Nord 77
4 avenue du Général Leclerc
Melun
77000
Frankrijk
Telefoon: +33 164792623
E-mail: compta@cma77.fr
Fax: +33 164792619
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.klekoon.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.klekoon.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Chambre consulaire
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d'accessibilité — sécurité du bâtiment hébergement à l'IMA du Pays de Montereau

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet initial des travaux d'accessibilité/sécurité du bâtiment hébergement à l'IMA du Pays de Montereau, château de Courbeton, 77130 Saint-Germain Laval. Il comprendra en option des travaux dits de confort constituant une tranche optionnelle. Le présent marché est un marché alloti et à tranches. La première tranche dite tranche ferme «a» est allotie et comprend 8 corps d'État. Quant à la deuxième tranche dite tranche conditionnelle «b» composée de 5 corps d'état, elle ne sera activée que par le maître d'ouvrage et lot par lot. Elle devra toutefois être chiffrée dans l'offre des candidats.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 401 732.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vrd

Perceel nr.: 01A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vrd demolition gros œuvre maconnerie

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critère technique / Weging: 50 %
Kwaliteitscriterium - Naam: respect calendrier d'exécution / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lot pour la tranche ferme et a chiffrer pour la tranche conditionnelle

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Metallerie

Perceel nr.: 02A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Metalerie serrurerie

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critère technique / Weging: 50 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect calendrier d'exécution / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lot present en tranche ferme et en tranche conditionnelle

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries exterieures

Perceel nr.: 03A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries exterieures aluminium

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critère technique / Weging: 50 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect calendrier d'exécution / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lot a chiffrer en tranche ferme et tranche conditionnelle

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries interieures

Perceel nr.: 04A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries interieures bois

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critère technique / Weging: 50 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect calendrier d'exécution / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cloisons doublages

Perceel nr.: 05A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cloisons doublage

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critère technique / Weging: 50 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect calendrier d'exécution / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lot a chiffrer en tranche ferme et tranche conditionnelle

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricite

Perceel nr.: 06A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electricite

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critère technique / Weging: 50 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect calendrier d'exécution / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie

Perceel nr.: 07A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plomberie chauffage

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critère technique / Weging: 50 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect calendrier d'exécution / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peintures

Perceel nr.: 08A
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peintures sols souples

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critère technique / Weging: 50 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect calendrier d'exécution / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lot a chiffrer en tranche ferme et tranche conditionnelle

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 01A
Perceel nr.: 01A
Benaming:

VRD/Démolition/Gros-œuvre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Seine et Marne Construction
8 rue du Pharle
Montereau-Fault-Yonne
77130
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 340 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 401 732.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 02A
Perceel nr.: 02A
Benaming:

Métallerie/Serrurerie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Seine et marne Construction
8 rue du Pharle
Montereau-Fault-Yonne
77130
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 130 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 401 732.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 03A
Perceel nr.: 03A
Benaming:

Menuiserie extérieures aluminium

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Janinet
1 rue du Château de Bicêtre
Saint-Germain-Laval
77130
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 155 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 401 732.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 04A
Perceel nr.: 04A
Benaming:

Menuiserie intérieures bois

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Janinet
1 rue du Château de Bicêtre
Saint-Germain-Laval
77130
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 401 732.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 05A
Perceel nr.: 05A
Benaming:

Cloisons/Doublages

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GD Isolation
10 route Nationale
Aufferville
77570
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 155 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 401 732.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 06A
Perceel nr.: 06A
Benaming:

Électricité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Chastragnat
5 rue Habert
Montereau-Fault-Yonne
77130
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 260 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 401 732.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07A
Perceel nr.: 07A
Benaming:

Plomberie/Chauffage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UTB
159 avenue Jean Lolive
Pantin Cedex
93695
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 401 732.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 08A
Perceel nr.: 08A
Benaming:

Peinture/Sols souples

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Milan
9 chemin de Halage de l'Yonne
Montereau
77130
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 165 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 401 732.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun
77000
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019