Werken - 66247-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Galabovo: Aanleg van snelwegen en wegen

2019/S 030-066247

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Galabovo
000817696
bul. Republika No. 48
Galabovo
6280
Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Sevdalin Siderov
Telefoon: +359 41868901
E-mail: stoianov.sekretar@gmail.com
Fax: +359 41864194
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.galabovo.org

Adres van het kopersprofiel: http://galabovo.org/porychki/922

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Избор на изпълнител на СМР за обекти: „Рехабилирация и реконструкция на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 (с. Великово)“ и „Рек. и рех. на общ. път SZR-1042, гр. Гълъбово—с. Априлово“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката обхваща изпълнението на рехабилитация и реконструкция на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 (с. Великово) и реконструкция и рехабилитация на общински път SZR-1042, гр. Гълъбово—с. Априлово. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции:

— ОП 1 „Рехабилирация и реконструкция на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 (с. Великово)“, и

— ОП 2 „Рек. и рех. на общ. път SZR-1042, гр. Гълъбово—с. Априлово“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 950 242.53 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Рехабилирация и реконструкция на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 (с. Великово)“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

Община Гълъбово, с. Великово

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 1 „Рехабилирация и реконструкция на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 (с. Великово)“.

Обектът представлява път от общинската пътна мрежа на община Гълъбово. Началото му се намира в триклонно „Т“ кръстовище с републикански път III-5031. Краят на обекта е в центъра на с. Великово при км 2+200. Общата дължина на пътя е 2 200 м. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността и равността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък, подобряване на видимостта в хоризонталните криви. Обектът е трета категория.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Качество на техническото предложение: вкл. 2 подпоказателя: П1 „Техн. последов. и срокове за изпълн.“ с тежест 50 % от общия показател; П2 „Орг-я за изпълн. на поръчката“ с тежест 50 % от общия показател / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Договор 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018 г за предоставяне на БФП по подмярка 7.2. "Инвестиции в създав., подобр. или разшир. на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014 - 2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR-1042, гр. Гълъбово—с. Априлово“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Гълъбово, с. Априлово

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция 2 „Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR-1042, гр. Гълъбово—с. Априлово“.

Обектът представлява път от общинската пътна мрежа на община Гълъбово. Дължината на участъка, предмет на настоящата процедура, е 5 668,57 метра, от които в регулация на гр. Гълъбово: 1 588,57 метра, а извън регулация: 4 080 метра. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността и равността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък, подобряване на видимостта в хоризонталните криви. Съгласно проектната документация общинският път SZR 1042 „Гълъбово— Априлово“ трябва да бъде свързан с републикански път III-554, преминаващ през град Гълъбово. Обектът е трета категория.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Качество на техническото предложение: вкл. 2 подпоказателя: П1 „Техн. последов. и срокове за изпълн.“ с тежест 50% от общия показател; П2 „Орг-я за изпълн. на поръчката“ с тежест 50 % от общия показател / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Договор № 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018 г.за предоставяне на БФП по подмярка 7.2. "Инвестиции в създав., подобр. или разшир. на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014 - 2020 г.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 145-330871
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21
Perceel nr.: 1
Benaming:

„Избор на изпълнител на СМР за обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 (с. Великово)“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Пътища АД
822148671
бул. Георги Бенковски № 120, ет. 2
Пазарджик
4400
Bulgarije
Telefoon: +359 34483943
E-mail: roads@abv.bg
Fax: +359 34483943
NUTS-code: BG423
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 756 953.31 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 756 821.03 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22
Perceel nr.: 2
Benaming:

Избор на изпълнител на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR-1042, гр. Гълъбово—с. Априлово“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Пътища АД
822148671
бул. Георги Бенковски № 120, ет. 2
Пазарджик
4400
Bulgarije
Telefoon: +359 34483943
E-mail: roads@abv.bg
Fax: +359 34483943
NUTS-code: BG423
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 194 154.10 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 193 421.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019