Werken - 66266-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Aanleggen van snelweg

2019/S 030-066266

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 168-381782)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Agentsiya „Patna infrastruktura“
000695089
bul. Makedoniya No. 3
Sofiya
1606
Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Elena Asenova/inzh. Bilyana Vlaeva/inzh. Ralitsa Popova
Telefoon: +359 29173396
E-mail: e.asenova@api.bg
Fax: +359 29173398
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.api.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1090

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.1, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно от ... виж поле II.1.4)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233110
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“, лот 3.2.1, участък „Крупник—Кресна“ — ляво платно от км 375+860?376+000 от лот 3.1 на АМ „Струма“ до км 389+100 и пътни връзки“.

В този смисъл цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“, лот 3.2.1 и на пътните връзки в участъка.

Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга 1999 г.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 168-381782

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
In plaats van:
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Условия за отваряне на офертите
In plaats van:
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: