Werken - 66270-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Bouwen van basisschool

2019/S 030-066270

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 238-542833)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Kroatië
Telefoon: +385 16503788
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
NUTS-code: HR041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zagreb.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Ksaver Šandor Gjalski (2 grupe)

Referentienummer: 1650-2018-EVV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214210
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukladno točki 2. DON-a – Podaci o predmetu nabave.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 238-542833

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Dodatni podaci:
In plaats van:
Te lezen:

6.7.Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je od dana otvaranja ponuda (uključujući i dan otvaranja) do 22.6.2019.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
Te lezen:
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
Te lezen:
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: