Werken - 66302-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Zabrze: Bouwwerkzaamheden

2019/S 030-066302

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 022-047137)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
M. Curie-Skłodowskiej 9
Zabrze
41-800
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Pietrzak
Telefoon: +48 323733668
E-mail: przetargi@sccs.pl
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sccs.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi

Referentienummer: 8/EZP/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Inwestycja pod nazwą: „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi” (Inwestycja) obejmuje 2 zadania:

1) część inwestycji obejmująca 2 etapy: przebudowa sieci infrastruktury technicznej w związku z budową Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej wykonawcy inwestycji przez Zamawiającego (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz zasadniczą część realizowaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę inwestycji na podstawie PFU (Zał. nr 7 do SIWZ – PFU) oraz

b) budowa dwóch parkingów na działce 1202/8 wraz z budynkiem obsługi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej wykonawcy inwestycji przez Zamawiającego (Zał. nr 9 do SIWZ).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 022-047137

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:
Te lezen:

Dysponowanie doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi sporządzenia dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych) w zakresie budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy budynku, na podstawie których uzyskana została prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbudowę/przebudowę budynku zawierającego system sterowania oraz system AV (audio-video, audiowizualnego), o wartości kosztorysowej systemu minimum 500 000 PLN brutto.

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:
Te lezen:

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:
Te lezen:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.1., 1.3., SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zachodzą okoliczności wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21, ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sadowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.5., 1.6., SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

— Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji audiowizualnej.

Wymogi - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w wykonywaniu projektów, w tym wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 projektów oferowanych przez wykonawcę systemów sterowania oraz systemów AV (audio-video, audiowizualnego), o wartości kosztorysowej systemu minimum 500 000 PLN brutto każdy i wykonania w okresie ostatnich 3 lat minimum 1 projektu zawierającego system sterowania oraz system AV (audio-video, audiowizualnego) w ramach rozbudowy istniejącego systemu wraz z integracją pomiędzy rozbudowywanym a istniejącym systemem sterowania, o łącznej wartości kosztorysowej rozbudowanego systemu min. 1 000 000 PLN brutto

Te lezen:
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Dysponowanie doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch procesów inwestycyjnych obejmujących budowę budynków o powierzchni całkowitej min. 5 000 m2 każdy (powierzchnia całkowita liczona jako suma powierzchni kondygnacji naziemnych), w tym min. jeden budynek szpitala zawierający oddział intensywnej terapii lub pracownię radiologii zabiegowej lub blok operacyjny zakończonych uzyskaniem pozwolenia na budowę lub odbiorem końcowym. Przez budowę Zamawiający rozumie wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę budynku – zgodnie z art. 3 pkt 6) ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1018 poz. 1202)

Te lezen:

Dysponowanie doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch procesów inwestycyjnych obejmujących budowę budynków o powierzchni całkowitej min. 5 000 m2 każdy (powierzchnia całkowita liczona jako suma powierzchni kondygnacji naziemnych i podziemnych), w tym min. jeden budynek szpitala zawierający oddział intensywnej terapii lub pracownię radiologii zabiegowej lub blok operacyjny zakończonych uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub odbiorem końcowym. Przez budowę Zamawiający rozumie wykonywanie budynku w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,nadbudowę budynku – zgodnie z art. 3 pkt 6) ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1018 poz. 1202);

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

— Kierownik budowy

Wymogi - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym pełnienie w okresie ostatnich 5 lat funkcji kierownika budowy przez okres minimum 12 miesięcy włącznie z odbiorem końcowym w co najmniej dwóch procesach inwestycyjnych obejmujących budowę budynków o powierzchni całkowitej min. 5.000 m2 każdy (powierzchnia całkowita liczona jako suma powierzchni kondygnacji naziemnych), w tym min. jeden budynek szpitala zawierający oddział intensywnej terapii lub pracownię radiologii zabiegowej lub blok operacyjny.

Te lezen:

— Kierownik budowy

Wymogi – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym pełnienie w okresie ostatnich 10 lat funkcji kierownika budowy przez okres minimum 12 miesięcy włącznie z odbiorem końcowym w co najmniej dwóch procesach inwestycyjnych obejmujących budowę budynków o powierzchni całkowitej min. 5 000 m2 każdy (powierzchnia całkowita liczona jako suma powierzchni kondygnacji naziemnych i podziemnych), w tym min. jeden budynek szpitala zawierający oddział intensywnej terapii lub pracownię radiologii zabiegowej lub blok operacyjny.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: