Werken - 66307-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Bouwwerkzaamheden

2019/S 030-066307

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 238-542838)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Polen
Contactpersoon: p. Anna Okraszewska, PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
Telefoon: +48 224749141
E-mail: przetargi@pkp.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pkp.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny

Referentienummer: KFZ/2018/WNP-009417
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego Gdańsk Główny.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy.

3. Suma wartości powyższych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Ewentualny zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w Rozdz. VII SIWZ.

5. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

6. Uwaga Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej - „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 238-542838

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 27/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: