Werken - 66311-2019

12/02/2019    S30    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Bouwwerkzaamheden

2019/S 030-066311

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 019-040048)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polen
Contactpersoon: Jan Kopij
Telefoon: +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl
Fax: +48 717710904
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wi.wroc.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.wi.wroc.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

04040 - Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej - Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zastępcze – w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji

Referentienummer: ZP/9/PN/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej obejmująca wykonanie zastępcze w zakresie dokończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące Części:

— Część 1: Wykonanie zastępcze – wszelkie prace, roboty budowlane i czynności w celu zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji,

— Część 2: Wykonanie projektów technicznych oraz przebudowa światłowodowych kabli telekomunikacyjnych zainstalowanych w kanalizacji Orange zlokalizowanej na terenie zadania 04040 – Budowa trasy tramwajowej w ul. Hubskiej na odcinku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 019-040048

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 11/04/2019
Te lezen:
Datum: 12/04/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: