Leveringen - 66381-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Personenwagens

2019/S 030-066381

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8
Warszawa
00-613
Polen
Contactpersoon: Elżbieta Kolanko
Telefoon: +48 224902902
E-mail: przetargi@tdt.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tdt.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.tdt.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Dozór techniczny w zakresie transportu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa samochodów

Referentienummer: ZP 1/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa 50 szt. samochodów osobowych oraz 1 szt. samochodu dostawczego, wyprodukowanych w 2019 roku.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samochody osobowe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odbiór samochodów nastąpi z miejsca wyznaczonego przez Wykonawcę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

50 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu hatchback/liftback/sedan jednej marki wyprodukowanych w 2019 roku.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Zużycie energii / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Emisja dwutlenku węgla / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Emisja zanieczyszczeń / Weging: 6
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 170
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wysokość wadium.

Część 1 Samochody osobowe: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancje lub poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta wystawcy np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Samochód dostawczy

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odbiór samochodu z miejsca wyznaczonego przez Wykonawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 szt. fabrycznie nowego samochodu dostawczego, który będzie przez Zamawiającego adoptowany na przewoźne laboratorium, wyprodukowanego w 2019 roku.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Zużycie energii / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Emisja dwutlenku węgla / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Emisja zanieczyszczeń / Weging: 6
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 170
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wysokość wadium. Część 2 Samochód dostawczy: 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych)

Dokumenty wniesienia wadium w formie niepieniężnej (gwarancje lub poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta (wystawcy np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne JEDZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. JEDZ sporządza się zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE;

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (oświadczenie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.tdt.gov.pl wraz z informacjami których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ),

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu a który polega na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 powyżej.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże że posiada:

Część 1 Samochody osobowe - środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (osiemset tysięcy zł) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (osiemset tysięcy zł) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Część 2 Samochód dostawczy - środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 160 000,00 PLN (sto sześćdziesiąt tysięcy zł) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 160 000,00 PLN (sto sześćdziesiąt tysięcy zł) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części, musi wykazać, że środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 960 000,00 PLN (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy zł) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 960 000,00 PLN (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy zł) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej:

Część 1 Samochody osobowe - dwa zamówienia polegające na dostawie samochodów, o wartości co najmniej 1 200 000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy zł) brutto każde

Część 2 Samochód dostawczy - dwa zamówienia polegające na dostawie samochodu/samochodów, o wartości co najmniej 120 000,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy zł) brutto każde

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części, w odniesieniu do części 2 – Samochód dostawczy, Wykonawca może posłużyć się tymi samymi dostawami, którymi posłużył się do wykazania spełniania warunku w odniesieniu do części 1 – Samochody osobowe.

Wartość brutto jednej dostawy musi być zrealizowana w ramach jednej umowy zobowiązaniowej.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby wskazany powyżej warunek dla danej części został spełniony w całości przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Eventuele minimumeisen:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ),

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy:

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;

2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

3) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 Umowy;

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, POLSKA, 44 piętro – pok. 61,

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: przetargi@tdt.gov.pl

miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal służą wyłącznie do składania/wycofywania i zmiany ofert. Wszelka pozostała korespondencja (pytania do treści SIWZ, wezwania do wyjaśnień, uzupełnień, dokumenty, wyjaśnienia, informacje składane przez Wykonawcę) przekazywana będzie za pomocą poczty elektronicznej e-mail;

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

6. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ust. 6 pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019