Leveringen - 66387-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Matrixborden voor mededelingen

2019/S 030-066387

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerul Turismului
Romania
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucureşti
010873
Roemenië
Contactpersoon: Lucian Bechir
Telefoon: +40 213037883
E-mail: achizitii@mturism.ro
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.turism.gov.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție 24 standuri de promovare turistică

Referentienummer: 36904080201802.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35261100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitie 24 standuri de promovare turistica.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data de depunere a ofertelor este de 10.

Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari va fi in a 6-a zi inainte de data depunerii ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 008 403.36 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie 24 standuri de promovare turistica.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica. / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: componenta tehnica. / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinţa nr. 1. Ofertanții/candidații/terții susținători/subcontractanții/asociații nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. În acest sens, operatorii economici vor completa câte o declarație pe proprie răspundere că nu se află în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerinţele stabilite de autoritatea contractantă la această secţiune rezidă din obligaţiile de excludere ale operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire secţiunea a 6-a „Criterii de calificare şi selecţie", paragraful 2 „Motive de excludere a candidatului/ofertantului din Legea nr. 98/2016".

Modalitatea de îndeplinire: ofertanții/candidaţii/terţii susţinători/subcontractanţii/asociaţii vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1) Certificate constatatoare/certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2) Cazierul judiciar: cazierul judiciar al operatorului economic şi al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) După caz, documentele prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 17 din Hotărârea nr .419/2018, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, alte documente edificatoare, după caz.

Aceste documente se vor prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinţa nr. 2.

Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, aşa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: această declarație se va depune odată cu DUAE.

Din partea ministerului, persoanele cu funcții de decizie sunt:

— Tărteață Cristina Ionela — Secretar de Stat,

— Tomoiagă Gheorghe Bogdan — Secretar de Stat,

— George Bogdan Boruna — Secretar General,

— Adrian Stoica — Secretar General Adjunct,

— Octavian Arsene — Director General Directia Generală Marketing si Dezvoltare,

— Carmen Viorica Bălan — Director, Directia Fonduri Comunitare și Resurse Umane,

— Camelia Tărniceru — Director General Adjunct, Directia Generală Marketing si Dezvoltare,

— Georgiana Băjenaru — Director General Adjunct, Directia Generală Marketing si Dezvoltare,

— Laura Iftimie — Director, Directia Juridică, Relația cu Parlamentul si Administrare Societati,

— Șerban Tănase — Director, Directia Autorizare si Monitorizare,

— Simona Marcela Agârbiceanu — Director, Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică,

— Lavinia Cristina Petrache — Director, Direcția Control.

Cerința nr. 1. Forma de înregistrare.

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informațiile din certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul persoanelor fizice autorizate, se va prezenta autorizaţia de funcţionare sau alte documente echivalente din care să rezulte competenta acestora de a realiza activităţile care fac obiectul prezentului contract.

Solicitarea acestei cerinţe rezidă din obligaţiile autorităţii contractante de a verifica respectarea de către operatorii economici a cerinţelor privind stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, suspendare şi retragere a a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cerința nr. 1. Cifra de afaceri anuală pe anii 2015–2017 trebuie să fie de cel puțin 1 010 000,00 RON.

Eventuele minimumeisen:

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate de către autoritatea contractantă, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In acest sens, documentele justificative care vor fi solicitate sunt bilanțurile contabile/facturi/contracte/rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate ori scrisori de bonitate din partea bancilor/sau orice alte documente din care rezultă îndeplinirea cerinței.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cerinţa nr. 1. Subcontractarea/susținerea terțului. Se vor completa informații privind subcontractanții/terţii susţinători. Ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților/terţilor susţinători şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către subcontractanti, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Autoritatea contractantă va verifica existenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 în legătură cu subcontractanți/terţi susţinători propuşi. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului, o singură dată, să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se afla în această situaţie. Noii subcontractanti au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

Cerinţa nr. 2. Asocierea Informații privind asociații. În cazul asocierii, se va completa cu informații privind asocierea si va fi avizat de fiecare membru al asocierii. Se vor depune și următoarele documente:

(a) Acord de asociere semnat şi ştampilat de către toți asociații, în care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea colectivă şi solidara pentru îndeplinirea contractului, iar liderul asociației este împuternicit să acționeze în numele tuturor asociaților. Înțelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea ca toți asociații sunt obligați să reamâna în asociere pe întreaga durată a contractului,

(b) O declarație semnată şi ştampilată de toți asociații, prin care se obliga ca în cazul în care oferta este declarată câștigătoare, vor legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autorității contractante înainte de data semnării contractului,

(c) Fiecare asociat va completa declarația DUAE.

Cerința nr. 3. Dovedirea experienței similare. Operatorii economici vor face dovada că au furnizat produse similare. Prin produs similar se înțelege produse similare comparabile cu cele care fac obiectul contractului (de exemplu, panouri de informare cu mesaje variabile). Ofertanții vor prezenta o listă a principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani, din care să rezulte că au fost livrate produse similare în valoare cumulată de minim 1 008 403,36 RON la nivelul unui contract sau maxim 5 contracte.

Eventuele minimumeisen:

Cerinţa nr. 1. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către fiecare subcontractant/terţ susţinător în parte. Acordul de subcontractare/angajamentul ferm de susţinere se va depune odată cu DUAE. Documentele justificative din care să rezulte modul efectiv prin care subcontractanții/terţii susţinători asigură îndeplinirea obligaţiilor asumate (contractele încheiate cu subcontractanții) se vor solicita de către autoritatea contractantă doar ofertantulului clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinţa nr. 2. Modalitatea de îndeplinire: se va completea DUAE de către fiecare asociat în parte, iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (contractul de asociere) urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acordul de asociere se va depune odată cu DUAE.

Cerința nr. 3. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE, iar documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele justificative care rezultă din îndeplinirea celor declarate în DUAE sunt certificate/documente cuprinzând date şi beneficiarii publici sau privaţi precum contracte, facturi, procese-verbale de recepţie a produselor livrate, recomandări etc.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Motivarea reducerii termenului: autoritatea contractanta a primit aprobarea de catre Guvernul Romaniei a memorandumului cu tema: Aprobarea Planului de promovarea turistica al Ministerului Turismului pe durata pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in data de 18.9.2018, cu nr de inregistrare: 20/D/1236/CZ si a fost inregistrat in cadrul Ministerului Turismului in data de 19.9.2018 cu numarul 11710.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ofertantii pot descarca DUAE de la adresa de internet dedicata htps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau prin intermediul paginii de internet www.anap.gov.ro si portalul SEAP la adresa www.e-licitatie.ro

Criterii suplimentare pentru diferentierea intre doi sau mai multi ofertanti cu acelasi punctaj.

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea pentru fiecare ofertă în parte a unui punctaj rezultat în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul ofertelor stabilindu-se prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta caștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținerii la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, vor fi solicitate noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Direcția juridică și relatia cu parlamentul, din cadrul Ministerului Turismului.
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213037883
E-mail: achizitii@mturism.ro

Internetadres: www.turism.gov.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019