Leveringen - 66388-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Timișoara: Medische verbruiksartikelen

2019/S 030-066388

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu" Timișoara
Romania
Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156
Timișoara
300736
Roemenië
Contactpersoon: Ion Petre
Telefoon: +40 356433114
E-mail: aprovizionare@hosptm.ro
Fax: +40 356433114
NUTS-code: RO424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hosptm.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare materiale sanitare (IV)

Referentienummer: 4008/13.08.2018 Cod unic de identificare: 4663448
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare materiale sanitare.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform termenului fix stabilit in OUG nr. 107/2017.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18.

Nota.

Autoritatea contractantă, daca va fi selectata pentru realizarea controlului ex-ante, conform OUG nr. 98/2017 cu modificările și completările ulterioare, va pune la dispoziția persoanelor împuternicite de ANAP, prin decizia de verificare, răspunsurile consolidate la solicitările de clarificări, înainte de a le încărca și publica în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cu cel puțin 4 zile anterior termenului de răspuns stabilit în anunțul de participare, conform prevederilor art. 8 din Anexa nr. 1 la HG nr. 419/2018.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 27 463 982.04 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 145
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 145
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Pe unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cuțit tăiere

Perceel nr.: 114
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu" Timișoara.

Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cutit taiere — cantitate minima acord-cadru 4 bucati, cantitate maxima acord-cadru 8 bucati, cantitate minima contract subsecvent 2 bucati, cantitate maxima contract subsecvent 4 bucati.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent 4 480,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 960.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Senzori de flux pentru Ventilator FABIAN

Perceel nr.: 141
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senzori de flux pentru Ventilator FABIAN - cant min/AC - 20 buc, cant max/AC - 40 buc, cant min/CS - 10 buc, cant max/CS - -20 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=30000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ochelari de protectie

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ochelari de protectie - cant min/AC - 70 buc, cant max/AC - 140 buc, cant min/CS- 35 buc, cant max/CS- 70 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2240 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 480.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrod ablatie si aspiratie pentru artroscopie umar

Perceel nr.: 68
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetan de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electrod ablatie si aspiratie pentru artroscopie umar - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS - 100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=40441 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 882.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrozi monopolari de unica folosinta cu 2 butoane compatibile cu electrocauterele VALEYLAB Force II si HBS X-TOUCH 200

Perceel nr.: 70
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judettean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electrozi monopolari de unica folosinta cu 2 butoane compatibile cu electrocauterele VALEYLAB Force II si HBS X-TOUCH 200 - cant min/AC - 3000 buc, cant max/AC - 6000 buc, cant min/CS - 1500 buc, cant max/CS 3000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=120000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pensa bipolara tip bayoneta dreapta

Perceel nr.: 71
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pensa bipolara tip bayoneta dreapta - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=153066 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 306 132.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stepller

Perceel nr.: 74
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stepller - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS - 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=50000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Seturi nefrostomie

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set nefrostomie 10, 12Fr punctie directa - cant min/AC- 40 buc, cant max/AC - 80 buc, cant mic/CS - 20 buc, cant max/CS -40 buc

Set nefrostomie 12, 14Fr set cu dilatatoare, nefrostoma pigtail - cant min/AC- 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant mic/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Set nefrostomie 14, 16Fr set cu dilatatoare, nefrostoma cu balonas - cant min/AC- 150 buc, cant max/AC - 300 buc, cant mic/CS - 75 buc, cant max/CS -150 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=101500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 203 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set chirurgie generala

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu. nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set chirurgie generala - cant min/AC - 800 buc, cant max/AC -1600 buc, cant min/CS - 400 buc, cant max/CS - 800 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=44000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 88 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit steril chirurgie cerebrala

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kit steril chirurgie cerebrala - cant min/Ac - 700 buc, cant max/AC - 1400 buc, cant min/CS - 350 buc, cant max/CS - 700 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=133000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 266 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Comprese sterile

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Comprese sterile din tifon cu fir radioopac tesut 7,5 x 7,5cm, pachet cu 10 bucati

Comprese sterile din tifon cu fir radioopac tesut 10 x 10cm, pachet cu 20 bucati

Comprese sterile din tifon cu fir radioopac tesut 10 x 20cm, pachet cu 10 bucati

Comprese nesterile din tifon cu fir radioopac tesut 7,5 x 7,5cm, pachet cu 100 bucati

Comprese nesterile din tifon cu fir radioopac tesut 10 x 10cm, pachet cu 100 bucati

Comprese nesterile din tifon cu fir radioopac tesut 10 x 20cm, pachet cu 100 bucati

Tampoane nesterile din tifon cu f-ir radioopac tesut, dimensiune pruna

Tampoane sterile rasucite din tifon cu fir radioopac tesut, dimensiune pruna, pachet cu 20 bucati

Campuri absorbante sterile, cu snur si cip radioopac 45 x 45cm, pachet cu 5 bucati

Campuri absorbante sterile, cu snur si cip radioopac 90 x 8cm, pachet cu 2 bucati

Campuri absorbante nesterile, cu snur si cip radioopac 45 x 45cm, pachet cu 5 bucati

Campuri absorbante nesterile, cu snur si cip radioopac 90 x 8cm, pachet cu 5 bucati

Comprese nesterile din material neţesut în 6 straturi 5 x 5cm

Comprese nesterile din material neţesut în 6 straturi 10 x 10cm

Comprese nesterile din material neţesut în 6 straturi 10 x 20cm

Comprese tifon nesterile, impaturite in 12 straturi, fara margini libere 5 x 5cm

Comprese tifon nesterile, impaturite in 12 straturi, fara margini libere 10 x 10cm

Comprese sterile superabsorbante, cu invelis de material netesut 10 x 10cm

Comprese sterile superabsorbante, cu invelis de material netesut 10 x 10cm

Comprese sterile superabsorbante, cu invelis de material netesut 20 x 20cm

Comprese sterile superabsorbante, cu invelis de material netesut 20 x 40cm

Tampoane absorbante nesterile din tifon, dimensiune nuca

Tampoane absorbante nesterile din tifon, dimensiune pruna

Cantatile minime si maxime/Acord cadru si cantitatile minime si maxime/CS se regasesc in Caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=6547.40 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 094.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rampa cu 3 robineti cu 3 cai si prelungitor

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rampa cu 3 robineti cu 3 cai si prelungitor - cant min/AC- 2000 buc, cant max/AC - 4000 buc, cant min/CS - 1000 buc, cant max/CS - 2000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=36000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Recuperator polipi

Perceel nr.: 109
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Recuperator polipi - cant min/10 buc, cant max/AC - 20 buc, cant min/CS -5 buc, cant max/CS - 10 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=450 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 900.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansamente sterile autoadezive

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament steril autoadeziv cu corp absorbant 10 x 8cm - cant min/AC -100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Pansament steril autoadeziv cu corp absorbant 15 x 8cm - cant min/AC -100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Pansament steril autoadeziv cu corp absorbant 20 x 10cm - cant min/AC -100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Pansament steril autoadeziv cu corp absorbant 25 x 10cm - cant min/AC -200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS - 100 buc, cant max/CS -200 buc

Pansament steril autoadezivcu corp absorbant 35 x 10cm - cant min/AC -200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS - 100 buc, cant max/CS -200 buc

Pansament steril autoadeziv cu corp absorbant impregnat cu argint, cu rol bactericid 10 x 8cm - cant min/AC -100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Pansament steril autoadeziv cu corp absorbant impregnat cu argint, cu rol bactericid 15 x 8cm - cant min/AC -100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Pansament steril autoadeziv cu corp absorbant impregnat cu argint, cu rol bactericid 20 x 10cm - cant min/AC -100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Pansament steril, transparent, autoadeziv, rezistent la apa si permeabil pentru aer 10 x 15cm - cant min/AC -100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Pansament steril, transparent, autoadeziv, rezistent la apa si permeabil pentru aer 12 x 25cm - cant min/AC -100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Pansament steril autoadeziv, partial transparent, pentru fixarea branulelor, canulelor si cateterelor 7 x 9cm- cant min/AC -100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=3310 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 620.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile pentru terapia cu vacuum:

Perceel nr.: 83
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Burete din spuma poliuretanica mediu - cant min/AC - 116 buc, cant max/AC - 232 buc, cant min/CS - 58 buc, cant max/CS -116 buc

Banda dublu adeziva tip gel/hidrogel - cant min/AC - 20 buc, cant max/AC - 40 buc, cant min/CS - 10 buc, cant max/CS -20 buc

Folie autoadeziva pentrusigilare/resigilare - cant min/Ac - 20 buc, cant max/AC - 40 buc, cant min/CS - 10 buc, cant max/CS -20 buc

Burete din spuma poliuretanica, impregnat cu ioni de Argint mic - cant min/AC - 40 buc, cant max/AC - 80 buc, cant min/CS - 20 buc, cant max/CS -40 buc

Burete din spuma poliuretanica impregnat cu ioni de Argint, mediu -cant min/AC - 60 buc, cant max/AC - 120 buc, cant min/CS - 30 buc, cant max/CS -60 buc

Burete din spuma poliuretanica, impregnat cu ioni de Argint mare - cant min/AC - 20 buc, cant max/AC - 40 buc, cant min/CS - 10 buc, cant max/CS -20 buc

Burete din spuma alcool polivinilic mic - cant min/AC - 12 buc, cant max/AC - 24 buc, cant min/CS - 6 buc, cant max/CS -12 buc

Burete din spuma alcool polivinilic mare - cant min/AC - 14 buc, cant max/AC - 28 buc, cant min/CS - 7 buc, cant max/CS -14 buc

Burete din spuma poliuretanica pentru terapia cu instilare, mic- cant min/AC - 8 buc, cant max/AC - 16 buc, cant min/CS - 4 buc, cant max/CS -8 buc

Canistra 1000ml - cant min/AC - 8 buc, cant max/AC - 16 buc, cant min/CS - 4 buc, cant max/CS -8 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=69780 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 139 560.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trusă pentru perfuzie cu membrană hidrofobă pentru umplerea fără aer a trusei şi fără pierdere de substanţă şi cu filtru hidrofil pentru oprirea automată după golirea flaconului

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trusă pentru perfuzie cu membrană hidrofobă pentru umplerea fără aer a trusei şi fără pierdere de substanţă şi cu filtru hidrofil pentru oprirea automată după golirea flaconului - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2680 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 360.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set nefroscopie

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set nefroscopie - cant min/AC - 480 buc, cant max/AC - 960 buc, cant min/CS - 240 buc, cant max/CS - 480 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=38880 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 77 760.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ace punctie bioptica diferite dimensiuni

Perceel nr.: 65
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ace punctie bioptica diferite dimensiuni - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS- 50 buc, cant mac/CS - 100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=6000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feși elastice de compresie

Perceel nr.: 87
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fasa elastica de compresie puternica cu cleme de fixare 10cm x 5m - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Fasa elastica de compresie puternica cu cleme de fixare 12cm x 5m - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Fasa elastica cu tractiune lunga pentru compresie puternica 12cm x 7m - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Fasa elastica cu tractiune lunga pentru compresie puternica 20cm x 7m - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Fasa elastica cu zinc 10cm x 10m - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=124500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 249 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papilotom

Perceel nr.: 115
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Papilotom - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS- 100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=50000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere tromboliza 45, 90, 120

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere tromboliza 45, 90, 120 - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - -200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=75000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Shunt carotida

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Shunt carotida - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS - 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=15000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hartie Spirometru Ap. SPIROLAB III

Perceel nr.: 99
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hartie Spirometru Ap. SPIROLAB III - cant min/AC - 60 role, cant max/AC - 120 role, cant min/CS - 30 role, cant max/CS - 60 role

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=240 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 480.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bandaje

Perceel nr.: 86
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judettean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bandaj elastic de fixare, autoadeziv, fara latex 6cm x 20m - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Bandaj elastic de fixare, autoadeziv, fara latex 8cm x 20m - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Bandaj elastic de fixare, autoadeziv, fara latex 10cm x 20m - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Bandaj elastic de fixare, autoadeziv, fara latex 12cm x 20m - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Bandaj tubular de fixare tip plasă marimea 1 - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc

Bandaj tubular de fixare tip plasă marimea 2- cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc

Bandaj tubular de fixare tip plasă marimea 3- cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc

Bandaj tubular de fixare tip plasă marimea 4 - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc

Bandaj tubular de fixare tip plasă marimea 5 - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc

Bandaj tubular de fixare tip plasă marimea 6 - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=101050 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 202 100.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endovive standard PEG KIT

Perceel nr.: 75
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetan de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Endovive standard PEG KIT- cant min/AC - 5 buc, cant max/AC - 10 buc, cant min/CS - 3 buc, cant max/CS - 5 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Accesorii si consumabile compatibile cu ventilatorul elisa 800 EIT

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Centuri 104 - cant min/AC - 60 buc, cant max/AC - 120 buc, cant min/CS - 10 buc, cant max/CS - 30 buc

Centuri 116 -cant min/AC - 60 buc, cant max/AC - 120 buc, cant min/CS - 10 buc, cant max/CS - 30 buc

Gel/ spuma pentru tomografia cu impedanta electrica - cant min/AC -150 buc, cant max/AC - 300 buc, cant min/CS - 30 buc, cant max/CS - 80 buc

Tubulatura pentru cuffscout-cant min/AC - 200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 120 buc

Piese bucale CO2 - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 20 buc, cant max/CS - 60 buc

Camera nebulizare - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 20 buc, cant max/CS - 60 buc

Cateter presiune transesofagiana- cant min/AC - 60 buc, cant max/AC - 120 buc, cant min/CS - 10 buc, cant max/CS - 30 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=641338 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 535 980.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Manoshield 3 DAR (cod MSS-4581-3D)manometrie anorectala

Perceel nr.: 82
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manoshield 3 DAR (cod MSS-4581-3D)manometrie anorectala - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS - 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=608387.50 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 216 775.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piesa bucala de unica folosinta pentru spirometru

Perceel nr.: 104
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piesa bucala de unica folosinta pentru spirometru - cant min/AC - 2000 buc, cant max/AC - 4000 buc, cant min/CS - 1000 buc, cant max/CS -2000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=600 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrozi de suprafata pt. Aparatul Electromiograf NEURO MEP Micro

Perceel nr.: 101
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electrozi de suprafata pt. Aparatul Electromiograf NEURO MEP Micro - cant min/AC - 3000 pachete, cant max/AC - 6000 pachete, cant min/CS - 1500 pachete, cant max/CS - 3000 pachete

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=120000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 240 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hartie EKG Cardiofax S Nihon Kohden

Perceel nr.: 103
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hartie EKG Cardiofax S Nihon Kohden - cant min/AC - 300 blaturi, cant max/AC - 600 blaturi, cant min/CS 1500 blaturi, cant max/CS - 300 blaturi

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2385 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 770.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stent biliar plastic

Perceel nr.: 105
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stent biliar plastic - cant min/AC - 300 buc, cant max/AC - 600 buc, cant min/CS - 150 buc, cant max/CS - 300 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=57000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 114 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere JJ lungime 24, 26, 28cm termen lung

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere JJ lungime 24, 26, 28cm termen lung - cant min/AC -50 buc, cant max/AC -100 buc, cant min/CS -25, cant max/CS -50. Valoarea celui mai mare contract subsecvent=15000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dilatatoare fasciale

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dilatatoare fasciale - cant min/AC - 10 set; cant max/AC - 20 set, cant min/CS - 5 set, cant maxima/CS - 10 set. Valoarea celui mai mare contract subsecvent=5000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cutit electrocoagulare

Perceel nr.: 131
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cutit electrocoagulare - cant min/AC - 2 buc, cant max/AC -4 buc, cant min/CS - 1 buc, cant max/CS - 2 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=1340 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 680.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansamente sterile

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansamente sterile autoadezive 10/6cm - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Pansamente sterile autoadezive 30/10cm -cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Pansamente sterile autoadezive 5/7cm - cant min/AC100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS -100 buc

Pansament steril cu ioni de Argint 10/10cm -cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS - 50 buc

Pansament steril cu ioni de Argint 10/20cm - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS - 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=1220 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 440.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set proteza si fractura de sold

Perceel nr.: 53
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

BV. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set proteza si fractura de sold - cant min/AC - 200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS - 100 buc, cant max/CS - 200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=101920 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 203 840.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set steril pentru mici interventii

Perceel nr.: 55
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

BV. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set steril pentru mici interventii - cant min/AC - 500 buc, cant max/AC - 1000 buc, cant min/CS - 250 buc, cant max/CS - 500 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=32500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 65 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set steril chirurgie fractura petrohanteriana "

Perceel nr.: 52
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set steril chirurgie fractura petrohanteriana - cant min/AC - 300 buc, cant max/AC - 600 buc, cant min/CS - 150 buc, cant max/CS - 300 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=32700 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 65 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Absorbante chirurgie plastică

Perceel nr.: 88
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Comprese nesterile din material neţesut în 6 straturi 5 x 5cm - cant min/AC - 10000 buc, cant max/AC - 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Comprese nesterile din material neţesutîn 6 straturi 10 x 10cm - cant min/AC - 10000 buc, cant max/AC - 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Comprese nesterile din material neţesut în 6 straturi 10 x 20cm - cant min/AC - 10000 buc, cant max/AC - 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Comprese tifon nesterile, impaturite in 12 straturi, fara margini libere 5 x 5cm - cant min/AC - 10000 buc, cant max/AC - 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Comprese tifon nesterile, impaturite in 12 straturi, fara margini libere 10 x 10cm - cant min/AC - 10000 buc, cant max/AC - 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Comprese nesterile superabsorbante, cu invelis de material netesut 10 x 10cm - cant min/AC - 3000 buc, cant max/AC - 6000 buc, cant min/CS - 1500 buc, cant max/CS - 3000 buc

Comprese nesterile superabsorbante, cu invelis de material netesut 20 x 20cm - cant min/AC - 3000 buc, cant max/AC - 6000 buc, cant min/CS - 1500 buc, cant max/CS - 3000 buc

Comprese nesterile superabsorbante, cu invelis de material netesut 20 x 40cm - cant min/AC - 3000 buc, cant max/AC - 6000 buc, cant min/CS - 1500 buc, cant max/CS - 3000 buc

Tampoane absorbante nesterile din tifon, dimensiune pruna- cant min/AC - 10000 buc, cant max/AC - 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=17510 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 020.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Omnistrip

Perceel nr.: 73
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetan de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Omnistrip - cant min/AC - 1000 plic, cant max/AC - 2000 plic, cant min/CS - 500 plic, cant max/CS - 1000 plic

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=3000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Huse impermeabile sterile pentru cabluri

Perceel nr.: 57
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

BV Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Huse impermeabile sterile pentru cabluri - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=9690 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 380.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materiale de pansare:

Perceel nr.: 84
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetan de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plasture pentru fixare pe suport de material neţesut 10 x 10cm - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Plasture pentru fixare pe suport de material neţesut 15 x 10cm - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Plasture pentru fixare pe suport de material neţesut 20 x 10cm - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Plasture pentru fixare pe suport de material netesut 30 x 10cm -cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Plasture pentru inlocuirea suturilor chirurgicale sub forma de benzi 6 x 38cm (50 x 6 benzi) - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Plasture pentru inlocuirea suturilor chirurgicale sub forma de benzi 6 x 76cm (50 x 3 benzi) - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Plasture pentru inlocuirea suturilor chirurgicale sub forma de benzi 12 x 101cm, 50 x (3 x 2) cm - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Plasture transparent, autoadeziv, cu corp absorbant, rezistent la apa 9 x 15cm - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Plasture transparent, autoadeziv, cu corp absorbant, rezistent la apa 10 x 25cm - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=106100 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 212 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoloop

Perceel nr.: 112
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

BV. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Endoloop - cant min/AC - 200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS - 100 buc, cant max/CS -200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=25600 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 51 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sonde Dormia

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sonde Dormia 3Fr cosulet 4 spire - cant min/ac - 200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS -100, cant max/CS - 200 buc

Sonde Dormia 1.8Fr zero tip - cant min/ac - 200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS -100, cant max/CS - 200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=280000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 560 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combiset pentru chirurgie generala genunchi

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combiset pentru chirurgie generala genunchi - cant min/AC - 600 buc, cant max/AC - 1200 buc, cant min/CS - 300 buc, cant max/CS - 600 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=42000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 84 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set dilatatoare ureterale

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set dilatatoare ureterale cant min/AC -10 set, cant max/AC - 20 set; cant min/CS-5 set; cant max/CS-10 set. Valoarea celui mai mare contract subsecvent=12000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit mediu pentru terapia cu vacuum și instilare

Perceel nr.: 80
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetan de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Burete din spuma poliuretanica pentru terapia cu instilare, mediu - cant min/AC - 3 buc, cant max/AC - 6 buc, cant min/CS - 2 buc, cant max/CS - 3 buc

Caseta instilare - cant min/AC - 3 buc, cant max/AC - 6 buc, cant min/CS - 2 buc, cant max/CS - 3 buc

Canistra 1000ml - cant min/AC - 3 buc, cant max/AC - 6 buc, cant min/CS - 2 buc, cant max/CS - 3 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=8790.36 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 580.72 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansamente hidroactive pentru tratamentul plagilor

Perceel nr.: 89
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pans din alginat de Ca pt plagi cavitare 10x10cm, Pans din alginat de Ca pentru plagi cavitare 10x20cm, Pans din alginat de Ca pentru plagi cavitare, sub forma de mesa, 2g/30cm, Pans abs, interactiv pentru 3 zile, activ cu sol antisept, rot, diam 5,5cm, P abs, interactiv pentru 3 zile, activat cu sol antisept 7,5x7,5cm, Pans abs, interactiv pentru 3 zile,activat cu sol antisept 10x10cm, Pans abs, cu act de "clatire" pana la 24 ore, activat cu sol Ringer, rotund, diam. 5,5cm, Pans abs, cu act de "clatire" pana la 24 ore, activat cu sol Ringer 7,5x7,5cm, Pans abs, cu act de "clatire" pana la 24 ore, activ cu sol Ringer 10x10cm, Pans din sp poliuretanica moale cu str de hidrogel 10x10cm, Pans din sp poliuretanica moale cu str de hidrogel 10x20cm, Pans din sp poliuretanica moale, cu str de hidrogel si marg autoadeziva 12,5x12,5cm (corp abs 7,5 x7,5cm), P din sp poliuretanica moale, cu str de hidrogel si marg autoadez 20x20cm(corp abs 14x14cm), Pans abs din poliuretan pt plagi neinfect 10x10cm, P abs din poliuretan pt plagi neinfect 10 x 20cm, Pans abs din poliuretan pt cavit 10x10cm, Pans hidrocol autoadeziv pentru gran 5x5cm, Pans hidrocol autoadeziv pt gran 7,5x7,5cm, P hidrocol autoadeziv pt gran10x10cm, P hidrocol autoadeziv pt gran 15x15cm, Pans hidrocoloidal autoadeziv pentru gran 20 x 20cm, Pans hidrocol autoadeziv pt calcai 8x12cm, Pans cu gel hidrocelular,transp 10x10cm,Pans cu gel hidrocelular,transparent 20x20cm, Pans cu gel hidrocelular, transp, cu marg autoadezivă 7,5x10cm, Pans cu gel hidrocelular, transp, cu margine autoadezivă 12,Pans sub forma de gel in seringa dozat pt plagi si arsuri faci,Compr impreg cu ung pe baza de trigliceride cu un str de argint met10x10cm, Compr impreg cu ung pe baza de trigliceride cu un str de Ag metalic 10x 20cm, Compr tip tul gras pentru arsuri10x10 cm,Compr tip tul gras pt arsuri 10x20 cm, Set pans hidrofilic pt plagi postraumatice mar L. Cant min si max sunt prev in caietul de sarcini.Val celui m mare CS=1483400 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termenul de garantie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 966 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fiecare ofertant va prezenta o declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată, în original, de către reprezentantul legal care să conțină termenul de garantie, exprimat luni.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sonda APC

Perceel nr.: 123
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sonda APC - cant min/AC - 8 buc, cant max/AC - 16 buc, cant min/CS - 4 buc, cant max/CS - 8 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=8840 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 680.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hartie EKG pt Cardio M plus

Perceel nr.: 102
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hartie EKG pt Cardio M plus - cant min/AC - 100 role, cant max/AC - 200 role, cant min/CS - 50 role, cant max/CS - 100 role

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=1200 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament steril super absorbant pentru canule, catetere si sisteme de drenaj

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetan de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament steril super absorbant pentru canule, catetere si sisteme de drenaj - cant min/AC - 2000 buc, cant max/AC - 4000 buc, cant min/CS - 1000 buc, cant max/CS - 2000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=42000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 84 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Costum filtru U.F. marime M-XXL

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Costum filtru U.F. marime M-XXL - cant min/AC - 200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS - 100 buc, cant max/CS - 200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2200 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set interventii TUR

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set interventii TUR - cant min/AC - 1440 buc, cant max/AC - 2880 buc, cant min/CS - 720, cant max/CS - 1440 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=115200 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set chirurgical endoscopie urologica

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set chirurgical endoscopie urologica - cant min/AC - 3000 buc, cant max/AC - 6000 buc, cant min/CS - 1500 buc, cant max/CS - 3000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=300000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere JJ lungime 24, 26, 28cm tumorale ranforsate metalic

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere JJ lungime 24, 26, 28cm tumorale ranforsate metalic - cant min/Ac - 100 buc, cant max/Ac - 200 buc, cant min /CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc. Valoarea celui mai mare contract subsecvent=60000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Masti chirurgicale antistropire cu vizor

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Masti chirurgicale antistropire cu vizor - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC- 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS - 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=170 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 340.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tub drenaj siliconat CH 12 – 30

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tub drenaj siliconat CH 12 – 30 - cant min/AC - 20000 buc, cant max/AC - 40000 buc, cant min/CS - 10000 buc, cant max/CS - 20000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=1220000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termenul de garantie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 440 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fiecare ofertant va prezenta o declarație pe prorpria răspundere, semnată și ștampilată, în original, de către reprezentantul legal care să conțină termenul de garantie, exprimat luni.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mănuși chirurgicale sterile

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Juetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manusi chirurgicale sterile nepudrate,cu protectie radiologica, marimea 7 - cant min/AC-50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS- 50 buc

Manusi chirurgicale sterile nepudrate, cu protectie radiologica, marimea 7,5 - cant min/AC-1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS- 1000 buc

Manusi chirurgicale sterile nepudrate, cu protectie radiologica, marimea 8 - cant min/AC-1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS- 1000 buc

Manusi chirurgicale sterile, nepudrate, sintetice, din neopren, marimea 6,5 - cant min/AC-50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS- 50 buc

Manusi chirurgicale sterile, nepudrate, sintetice, din neopren, marimea 7 - cant min/AC-100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS- 100 buc

Manusi chirurgicale sterile, nepudrate, sintetice, din neopren, marimea 7,5 - cant min/AC-200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS - 100 buc, cant max/CS- 200 buc

Manusi chirurgicale sterile,nepudrate, sintetice, din neopren, marimea 8 - cant min/AC-200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS - 100 buc, cant max/CS- 200 buc

Manusi chirurgicale sterile din latex, nepudrate, pentru protectie dubla, marimea 7 - cant min/AC-100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS- 100 buc

Manusi chirurgicale sterile din latex, nepudrate, pentru protectie dubla, marimea 7,5 - cant min/AC-100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS- 100 buc

Manusi chirurgicale sterile din latex, nepudrate, pentru protectie dubla, marimea 8 - cant min/AC-100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS- 100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=385380 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 770 760.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem lavaj urologic tip Traxer

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sistem lavaj urologic tip Traxer - cant min/AC - 200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min /CS -100 buc, cant max/CS -200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=50000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hemoclipuri olympus

Perceel nr.: 107
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de urgenta Pius Brinzeu Timisoara

BV. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hemoclipuri olympus - cant min/AC - 720 buc, cant max/AC - 1440 buc, cant min/CS - 360 buc, cant max/CS - 720 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=35280 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70 560.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Filtru antibacterian

Perceel nr.: 100
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Filtru antibacterian - cant min/AC - 1200 buc, cant max/AC - 2400 buc, cant min/CS - 600 buc, cant max/CS - 1200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=14400 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sonda bipolara

Perceel nr.: 124
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sonda bipolara - cant min/AC - 12 buc, cant max/AC - 24 buc, cant min/CS - 6 buc, cant max/CS - 12 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=9480 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 960.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aplicator clipuri

Perceel nr.: 127
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

BV. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aplicator clipuri - cant min/AC - 24 buc, cant max/Ac - 48 buc, cant min/CS - 12 buc, cant max/CS - 24 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=68880 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 137 760.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hemospray

Perceel nr.: 140
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hemospray - cant min/AC - 12 buc, cant max/AC - 24 buc, cant min/CS - 6 buc, cant max/CS- 12 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=28800 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 57 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Impingătoare pentru directionarea cateterelor

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Impingator pentru directionarea cateterelor JJ 6Ch - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC -200 buc, cant mic/CS - 50, cant max/CS - 100buc

Impingator pentru directionarea cateterelor JJ 7Ch- cant min/AC - 100 buc, cant max/AC -200 buc, cant mic/CS - 50, cant max/CS - 100buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=4000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansamente hidrocoloidal autoadeziv pentru granulatie

Perceel nr.: 95
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament hidrocoloid 10/10 - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Pansament hidrocoloid 20/20 - cant min/AC - 300 buc, cant max/AC - 600 buc, cant min/CS - 150 buc, cant max/CS - 300 buc

Opsait / Pansament ocluziv - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=81300 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 162 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pampers tip păturiță

Perceel nr.: 96
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pampers tip păturiță - cant min/AC - 600 buc, cant max/AC - 1200 buc, cant min/CS - 300 buc, cant max/CS - 600 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=71394 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 142 788.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Patchuri vasculare

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Patch vascular sintetic - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS - 50 buc

Patch vascular biologic- cant min/AC - 15 buc, cant max/AC - 30 buc, cant min/CS - 8 buc, cant max/CS - 15 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=43200 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 86 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit mic pentru terapia cu vacum și instilare

Perceel nr.: 79
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Burete din spuma poliuretanica pentru terapia cu instilare, mic - cant min/AC - 3 buc, cant max/AC - 6 buc, cant min/CS - 2 buc, cant max/CS - 3 buc

Caseta instilare - cant min/AC - 3 buc, cant max/AC - 6 buc, cant min/CS - 2 buc, cant max/CS - 3 buc

Canistra 1000 ml - cant min/AC - 3 buc, cant max/AC - 6 buc, cant min/CS - 2 buc, cant max/CS - 3 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=11765.52

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 531.04 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Campuri impermeabile pentru masa de operatie

Perceel nr.: 56
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

BV. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Campuri impermeabile pentru masa de operatie - cant min/AC - 4000 buc, cant max/AC - 8000 buc, cant min/CS- 2000 buc, cant max/CS - 4000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=85160 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 170 320.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit pentru terapia cu vacuum pentru abdomen deschis

Perceel nr.: 81
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kit pentru terapia cu vacuum pentru abdomen deschis - cant min/AC - 15 buc, cant max/AC - 30 buc, cant min/CS - 8 buc, cant max/CS - 15 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=569707.80 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 139 415.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bandelete corpi cetonici

Perceel nr.: 97
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bandelete corpi cetonici - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS - 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Proteze metalica esofagiana

Perceel nr.: 134
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

BV. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Proteze metalica esofagiana - cant min/AC - 40 buc, cant max/AC - 80 buc, cant min/CS -20 buc, cant max/CS- 40 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=112000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 224 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balonas EUS

Perceel nr.: 108
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Balonas EUS - cant min/AC - 200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS - 100 buc, cant max/CS -200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=24000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balon dilatare coledoc

Perceel nr.: 118
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Balon dilatare coledoc - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS- 25 buc, cant max/CS - 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=33500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 67 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stent biliar metalic

Perceel nr.: 113
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetan de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stent biliar metalic - cant min/AC - 40 buc, cant max/AC - 80 buc, cant min/CS - 20 buc, cant max/CS - 40 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=112000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 224 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balon extractie calculi

Perceel nr.: 117
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Balon extractie calculi - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS -50 buc, cant max/CS-100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=62000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 124 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Senzor O2 pentru pulsoximetru RADICAL 7 <3 kg; 3kg- 40 kg; ambalaj individual

Perceel nr.: 144
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senzor O2 pentru pulsoximetru RADICAL 7 <3 kg; 3kg- 40 kg; ambalaj individual - cant min/AC - 500 buc, cant max/AC - 1000 buc, cant min/CS - 250 buc, cant max/CS - 500 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=47500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 95 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Proteze duodenale

Perceel nr.: 135
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Proteze duodenale - cant min/AC -20 buc, cant max/AC - 40 buc, cant min/CS -10 buc, cant max/CS - 20 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=56000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 112 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Marker endoscopic

Perceel nr.: 137
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marker endoscopic - cant min/AC -100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS -50 buc, cant max/CS- 100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=10000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combiset steril pentru interventii mari urologie

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combiset steril pentru interventii mari urologie - cant min/AC - 480 buc, cant max/AC - 960 buc, cant min/CS - 240 buc, cant max/CS 480 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=115200 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile vacuum cu ioni de argint

Perceel nr.: 78
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetan de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Burete din spuma poliuretanica, impregnat cu ioni de Argint mic - cant min/AC - 11 buc, cant max/AC - 22 buc, cant min/CS - 6 buc, cant max/CS - 11 buc

Burete din spuma poliuretanica, impregnat cu ioni de Argint mediu- cant min/AC - 11 buc, cant max/AC - 22 buc, cant min/CS - 6 buc, cant max/CS - 11 buc

Burete din spuma poliuretanica, impregnat cu ioni de Argint mare -cant min/AC - 11 buc, cant max/AC - 22 buc, cant min/CS - 6 buc, cant max/CS - 11 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=114571.60 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 229 143.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set universal campuri

Perceel nr.: 54
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetea de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

BV. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set universal campuri - cant min/AC 2000 buc, cant max/AC - 4000 buc, cant min/CS - 1000 buc, cant max/CS - 2000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=123180 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 246 360.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Periuta canal biopsie Olympus

Perceel nr.: 111
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Periuta canal biopsie Olympus - cant min/AC - 10 buc, cant max/AC - 20 buc, cant min/CS - 5 buc, cant max/CS - 10 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2850 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 700.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansament autoadeziv pt fixarea branulelor, canulelor și cateterelor

Perceel nr.: 93
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament autoadeziv pt fixarea branulelor, canulelor și cateterelor - cant min/AC - 2000 buc, cant max/AC - 4000 buc, cant min/CS - 1000 buc, cant max/CS - 2000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2600 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pusher

Perceel nr.: 129
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pusher - cant min/AC - 12 buc, cant max/AC - 24 buc, cant min/CS - 6 buc, cant max/CS - 12 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=8400 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cateter dilatare biliara

Perceel nr.: 139
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cateter dilatare biliara - cant min/AC - 30 buc, cant max/AC - 60 buc, cant min/CS - 15 buc, cant max/CS - 30 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=9000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mănuși sterile fără talc hipoalergene

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manusi nr 6 1/2 - cant min/AC - 5000 buc, cant max/AC - 10000 buc, cant min/CS - 2500 buc, cant max/CS - 5000 buc

Manusi nr 7 - cant min/AC - 5000 buc, cant max/AC - 10000 buc, cant min/CS - 2500 buc, cant max/CS - 5000 buc

Manusi nr 7 ½ - cant min/AC - 5000 buc, cant max/AC - 10000 buc, cant min/CS - 2500 buc, cant max/CS - 5000 buc

Manusi nr 8 - cant min/AC - 3000 buc, cant max/AC - 6000 buc, cant min/CS - 1500 buc, cant max/CS - 3000 buc

Manusi nr 8 1/2 - cant min/AC - 3000 buc, cant max/AC - 6000 buc, cant min/CS - 1500 buc, cant max/CS - 3000 buc

Manusi chirurgicale sterile cu clorhexidina - cant min/AC - 2000 buc, cant max/AC - 4000 buc, cant min/CS - 1000 buc, cant max/CS - 2000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=130000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 260 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Proteze

Perceel nr.: 91
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Proteza tricotata liniara impregnata cu colagen Ø 20 mm, L = 30 cm, Proteza tricotata liniara impregnata cucolagen Ø 22 mm, L = 30 cm, Proteza tricotata liniara impregnată cu colagen Ø 24 mm, L = 30 cm, Proteza tricotata liniara impregnată cu colagen Ø 6 mm, L = 80 cm, Proteza tricotata liniara impregnată cu colagen Ø 7 mm, L = 80 cm, Proteza tricotata liniara impregnată cu colagen Ø 8 mm, L = 80 cm, Proteza tricotata bifurcata impregnată cu colagen Ø 12/6 mm, "Proteza tricotata bifurcata impregnată cu colagen Ø 14/7 mm, Proteza tricotata bifurcata impregnată cu colagen Ø 16/8 mm, Proteza tricotata bifurcata impregnată cu colagen Ø 18/9 mm, Proteza tricotata bifurcata impregnată cu colagen Ø 20/10 mm, Proteza tricotata bifurcata impregnată cu colagen Ø 22/11 mm, Proteza tricotata bifurcata impregnată cu colagen Ø 24/12 mm, Proteza turnata heparinată cu support extern Ø 6 mm, L = 80 cm, Proteza turnata heparinată cu suport externØ 7 mm, L = 80 cm, Proteza turnata heparinată cu suport extern Ø 8 mm, L = 80 cm, Proteza tricotata liniara impregnată cu ollagen argintata Ø 6 mm, L = 80 cm, Proteza tricotata liniara impregnată cu ollagen argintata Ø 7 mm, L = 80 cm, Proteza tricotata liniara impregnată cu ollagen argintata Ø 8 mm, L = 80 cm, Proteza tricotata bifurcata impregnată cu ollagen argintata Ø 12/6 mm, Proteza tricotata bifurcata impregnată cu ollagen argintata Ø 14/7 mm, Proteza tricotata bifurcata impregnată cu

Ollagen argintata Ø 16/8 mm, Proteze tricotate liniare si bifurcate impregnate cu argint si triclosan diferite marimi si diametre

Cantitatile mine si maxime/AC si CS se regasesc in caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=581000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 205 730.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stilet pentru închidere catetere venoase periferice

Perceel nr.: 72
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetan de urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stilet pentru închidere catetere venoase periferice - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS 1000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=890 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 780.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Husa cabluri video 13 x 250cm

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Jutean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Husa cabluri video 13 x 250cm - cant min/AC - 1400 buc, cant max/AC - 2800 buc, cant min/CS - 700 buc, cant max/CS - 1400 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=27860 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 720.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrozi vaporizare in mediu umed pt artroscopie

Perceel nr.: 67
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electrozi vaporizare in mediu umed pt artroscopie - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC 100 buc, cant min/CS -25 buc, cant max/CS - 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=22186.50 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 373.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sonde litotriție

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sonda litotritie balistica Storz pentru ureteroscop 0,7-0,8 mm - cant min/AC - 10 buc, cant max/AC - 20 buc, cant min/CS - 5 buc, cant max/CS- 10 buc

Sonda litotritie balistica Storz pentru ureteroscop 1-1,1 mm - cant min/AC - 10 buc, cant max/AC - 20 buc, cant min/CS - 5 buc, cant max/CS- 10 buc

Sonda litotritie balistica Storz pentru nefroscop 1-1,1 mm - cant min/AC - 10 buc, cant max/AC - 20 buc, cant min/CS - 5 buc, cant max/CS- 10 buc

Sonda litotritie balistica Storz pentru nefroscop 2-2,1 mm - cant min/AC - 10 buc, cant max/AC - 20 buc, cant min/CS - 5 buc, cant max/CS- 10 buc

Sonda litotritie ultrasonica Storz - cant min/AC - 10 buc, cant max/AC - 20 buc, cant min/CS - 5 buc, cant max/CS- 10 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=17370 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 34 740.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansamente Alginat de calciu

Perceel nr.: 92
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament Alginat de Calciu 5x5 cm - cant min/AC - 500 buc, cant mxa/AC - 1000 buc, cant min/CS - 250 buc, cant max/CS - 500 buc

Pansament Alginat de Calciu 10x10 cm - cant min/AC - 500 buc, cant mxa/AC - 1000 buc, cant min/CS - 250 buc, cant max/CS - 500 buc

Pansament Alginat de Calciu 10x20 cm - cant min/AC - 500 buc, cant mxa/AC - 1000 buc, cant min/CS - 250 buc, cant max/CS - 500 buc

Pansament Alginat de Calciu 2g/30 cm sub formă de mesa (5buc/cutie) - - cant min/AC - 500 buc, cant mxa/AC - 1000 buc, cant min/CS - 250 buc, cant max/CS - 500 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=39250 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 78 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Deceant panty

Perceel nr.: 133
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deceant panty - cant min/AC - 1200 buc, cant max/AC - 2400 buc, cant min/CS - 600 buc, cant max/CS - 1200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=9600 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile vacuum

Perceel nr.: 76
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judettean de Urgenta Pius Brinzeu timisoara

BV. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Banda dublu adeziva tip gel/hidrogel - cant min/AC - 6 buc, cant max/AC - 12 buc, cant min/CS - 3 buc, cant max/CS - 6 buc

Folie autoadeziva pentru sigilare/resigilare - cant min/AC - 6 buc, cant max/AC - 12 buc, cant min/CS - 3 buc, cant max/CS - 6 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=3608.34 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 216.68 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Canistra/rezervor pentru colectarea secretiilor

Perceel nr.: 77
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judettean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Canistra/rezervor pentru colectarea secretiilor - cant min/AC - 25 buc, cant max/AC - 50 buc, cant min/CS - 13 buc, cant max/CS 25 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=34891 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 69 782.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pungi colectoare urina

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pungi colectoare urina - cant min/AC -5000 buc, cant max/AC 10000 buc, cant min/CS - 2500 buc, cant max/CS - 5000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=5750 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pansamente sterile autoadezive absorbante

Perceel nr.: 85
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pansament steril, autoadeziv, pentru protectia plagilor, cu corp absorbant 10 x 8cm - cant min/AC - 2500 buc, cant max/AC - 5000 buc, cant min/CS - 1250 buc, cant max/CS - 2500 buc

Pansament steril, autoadeziv, pentru protectia plagilor, cu corp absorbant 15 x 8cm- cant min/AC - 2500 buc, cant max/AC - 5000 buc, cant min/CS - 1250 buc, cant max/CS - 2500 buc

Pansament steril, autoadeziv, pentru protectia plagilor, cu corp absorbant 20 x 10cm - cant min/AC - 2500 buc, cant max/AC - 5000 buc, cant min/CS - 1250 buc, cant max/CS - 2500 buc

Pansament steril, autoadeziv, pentru protectia plagilor, cu corp absorbant 20 x 10cm - cant min/AC - 2500 buc, cant max/AC - 5000 buc, cant min/CS - 1250 buc, cant max/CS - 2500 buc

Pansament steril, autoadeziv, pentru protectia plagilor, cu corp absorbant 35 x 10cm - cant min/AC - 2500 buc, cant max/AC - 5000 buc, cant min/CS - 1250 buc, cant max/CS - 2500 buc

Pansament steril, transparent, autoadeziv, rezistent la apa si permeabil pentru aer 10 x 15cm- cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Pansament steril, transparent, autoadeziv,rezistent la apa si permeabil pentru aer 12 x 25cm - cant min/AC - 2500 buc, cant max/AC - 5000 buc, cant min/CS - 1250 buc, cant max/CS - 2500 buc

Pansament steril autoadeziv, partial transparent, pentru fixarea branulelor, canulelor si cateterelor 7 x 9cm - cant min/AC - 5000 buc, cant max/AC - 10000 buc, cant min/CS - 2500 buc, cant max/CS - 5000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=43700 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 87 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit steril chirurgie spinala

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebranu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kit steril chirurgie spinala - cant min/AC - 400 buc, cant max/AC - 800 buc, cant min/CS - 200 buc, cant max/CS - 400 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=54800 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 109 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pachet consumabile pentru monitorul capnograf PM35MN

Perceel nr.: 64
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senzor pulsoximerie Nellcor Oximax, pt frunte -c min/AC -100 buc, c max/AC-200 buc, c min/CS-50 buc, c max/CS-100 buc, Senzor pulsoximetrie Nellcor neadeziv - cant min/AC - 200 buc, c max/AC -400 buc, c min/CS -100 buc, c max/CS- 200 buc; Senzor pulsoximetrie Nellcor adeziv, adult - c min/AC-200 buc, c max/AC-400 buc, c min/CS -100 buc, c max/CS- 200 buc; Senzor pulsoximetrie Nellcor adeziv, pediatric - c min/AC-50 buc, c max/AC-100 buc, c min/CS -25 buc, cant max/CS- 50 buc; Senzor pulsoximetrie Nellcor neadeziv, reutilizabil - cant min/AC - 1 buc, c max/AC - 2 buc, c min/CS -1 buc, c max/CS- 1 buc; Senzor pulsoximetrie cauciuc reutilizabil Nellcor -c min/AC -1 buc, cant max/AC - 2 buc, c min/CS -1 buc, c max/CS-1 buc; Linii capnografie + O2, adult, scurta durata - c min/AC-100 buc, c max/AC-200 buc, cant min/CS -50 buc, cmax/CS- 100 buc; Linie capnografie +O2, adult, NIV - c min/AC - 100 buc, c max/AC - 200 buc, c min/CS-50 buc, c max/CS-100 buc;Linie capnografie, adult, NIV -c min/AC -100 buc, c max/AC - 200 buc, c min/CS - 50 buc, c max/CS-100 buc; Linie capnografie+O2, sedare procedurala -c min/AC-100 buc, c max/AC-200 buc, c min/CS - 50 buc, c max/CS- 100 buc; Linie capnografie + O2, lunga durata, adult - c min/AC -100 buc, c max/AC-200 buc, c min/CS -50 buc, cant max/CS- 100 buc; Linie capnografie + O2, NIV, lunga durata, adult - c min/AC -100 buc, c max/AC -200 buc, c min/CS -50 buc, c max/CS-100 buc; Linie capnografie, NIV, lunga durata, adult - cant min/AC -300 buc, cant max/AC -600 buc, c min/CS - 150 buc, cant max/CS- 300 buc; Linie capnografie lunga durata pacient intubat - cant min/AC - 300 buc, cant max/AC -600 buc, cant min/CS -150 buc, c max/CS- 300 buc; Linie capnografie lunga durata si umiditate ridicata, pacient intubat cmin/AC-100 buc, c. max/AC- 200buc, c min/CS-50 buc, c max/CS-100 buc; Linie capnografie surta durata pt pacient intubat - c min/AC-100 buc, c max/AC- 200buc, c min/CS-50 buc, c max/CS-100 buc.

Val celui m mare CS=132790 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 265 580.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mănuși cu protecție specială nitril și neopren

Perceel nr.: 90
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judettean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mănuşi medicale de examinare din nitril albastre, nepudrate, marime XS - cant min/AC -10000 buc, cant max/AC- 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Mănuşi medicale de examinare din nitril albastre, nepudrate, marime S - cant min/AC -10000 buc, cant max/AC- 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Mănuşi medicale de examinare din nitril albastre, nepudrate, marime M - cant min/AC -10000 buc, cant max/AC- 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Mănuşi medicale de examinare din nitril albastre, nepudrate, marime L- cant min/AC -10000 buc, cant max/AC- 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Mănuşi medicale de examinare din nitril albastre, nepudrate, marime XL- cant min/AC -10000 buc, cant max/AC- 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Manusi chirurgicale sterile, nepudrate, sintetice, din neopren, marimea 6,5- cant min/AC -10000 buc, cant max/AC- 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Manusi chirurgicale sterile, nepudrate, sintetice, din neopren, marimea 7- cant min/AC -10000 buc, cant max/AC- 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Manusi chirurgicale sterile, nepudrate, sintetice, din neopren, marimea 7,5- cant min/AC -10000 buc, cant max/AC- 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Manusi chirurgicale sterile, nepudrate,sintetice, din neopren, marimea 8- cant min/AC -10000 buc, cant max/AC- 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Manusi chirurgicale sterile, nepudrate, sintetice, din neopren, marimea 8,5- cant min/AC -10000 buc, cant max/AC- 20000 buc, cant min/CS - 5000 buc, cant max/CS - 10000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=162500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 325 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set steril cistoscopie

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set steril cistoscopie - cant min/Ac - 1200 buc, cant max/AC - 2400 buc, cant min/CS - 600 buc, cant max/CsS - 1200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=74400 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 148 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pensa biopsie

Perceel nr.: 119
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pensa biopsie - cant min/AC -100 buc, cant max/AC -200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=107000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 214 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere JJ lungime 24, 26, 28cm tumorale compatibil RMN

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere JJ lungime 24, 26, 28cm tumorale compatibil RMN - cant min/AC - 20 buc, cant max/AC - 40 buc, cant min/CS - 10, cant max/CS - 20buc. Valoarea celui mai mare contract subsecvent=16000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Drenaj aspirativ tip Redon 300 ml

Perceel nr.: 94
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Drenaj aspirativ tip Redon 300 ml - cant min/AC - 1200 buc, cant max/AC - 2400 buc, cant min/CS - 600 buc, cant max/CS - 1200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=6996 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 992.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balon dilatare esofag

Perceel nr.: 125
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Balon dilatare esofag - cant min/AC - 6 buc, cant max/AC -12 buc, cant min/CS - 3 buc, cant max/CS - 6 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=3480 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 960.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Masti chirurgicale antiaburire

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Masti chirurgicale antiaburire - cant min/Ac - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS- 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=35 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese bucale

Perceel nr.: 110
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese bucale - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS - 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=4250 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trusa ligatura varice esofagiene

Perceel nr.: 121
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trusa ligatura varice esofagiene - cant min/AC - 200 buc, cant max/AC - 400 buc, cant min/CS - 100 buc, cant max/CS - 200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=156000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 312 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Proteze colonica

Perceel nr.: 136
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

BV. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Proteze colonica - cant min/AC - 20 buc, cant max/AC - 40 buc, cant min/CS- 10 buc, cant max/CS- 20 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=56000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 112 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Campuri textile

Perceel nr.: 63
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

BV. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Campuri textile 250/200 cm - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Campuri textile 150/100 cm - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=105000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 210 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuburi aspiratie cu canula sterile, lungime 3m

Perceel nr.: 61
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tuburi aspiratie cu canula sterile, lungime 3m - cant min/AC - 6000 buc, cant max/AC- 12000 buc, cant min/CS - 3000 buc, cant max/CS - 6000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=48000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 96 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Borcane drenaj aspirativ (DRAINOBAG - 600ml)

Perceel nr.: 60
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Borcane drenaj aspirativ (DRAINOBAG - 600ml) - cant min/AC - 2000 buc, cant max/AC - 4000 buc, cant min/CS - 1000 buc, cant max/CS - 2000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=80000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 160 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acoperitoare camera video

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Urgenta Pius Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acoperitoare camera video - cant min/AC - 3000 buc, cant max/AC - 6000 buc, cant min/CS - 1500 buc, cant max/CS - 3000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=60000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tub Petzer diferite marimi (nr. 40, 22, 20)

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tub Petzer diferite marimi(nr. 40, 22, 20) - cant min/AC - 2000 buc, cant max/AC- 4000 buc, cant min/CS- 1000 buc, cant max/CS - 2000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=76000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 152 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combiset pentru chirurgie generala sold

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combiset pentru chirurgie generala sold - cant min/AC - 400 buc, cant max/AC - 800 buc, cant min/CS - 200 buc, cant max/CS - 400 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=92000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 184 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kit ligamentoplastie

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pis Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kit ligamentoplastie - cant min/AC - 2000 buc, cant max/AC- 4000 buc, cant min/CS - 1000 buc, cant max/CS - 2000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=332000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 664 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hartie ECK- SE-3 (smart)

Perceel nr.: 98
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hartie ECK- SE-3 (smart) - cant min/AC - 100 role, cant max/AC - 200 role, cant min/CS - 50 role, cant max/CS - 100 role

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bandaje elastice de fixare

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bandaj elastic de fixare, autoadeziv, fara latex 6cm x 20m - cant min/Ac - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS -50 buc

Bandaj elastic de fixare, autoadeziv, fara latex 8cm x 20m - cant min/Ac - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS -50 buc

Bandaj elastic de fixare, autoadeziv, fara latex 10cm x 20m - cant min/Ac - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS -50 buc

Bandaj elastic de fixare, autoadeziv, fara latex 12cm x 20mradiologica, marimea 7 - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS -50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=3820 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 640.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Senzori de oxigen pentru Ventilator FABIAN

Perceel nr.: 142
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senzori de oxigen pentru Ventilator FABIAN - cant min/AC - 3 buc, cant max/AC- 6 buc, cant min/CS- 2 buc, cant max/CS- 3 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=4500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aplicator endoloop

Perceel nr.: 128
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aplicator endoloop - cant min/AC - 12 buc, cant max/AC - 24 buc, cant min/CS - 6 buc, cant max/CS - 12 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=33360 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 66 720.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cateter spray

Perceel nr.: 126
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cateter spray - cant min/AC - 4 buc, cant max/AC - 8 buc, cant min/CS - 2 buc, cant max/CS - 4 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2080 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 160.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Senzor O2 pentru pulsoximetru V100 <3 kg; 3kg- 40 kg; ambalaj individual

Perceel nr.: 145
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senzor O2 pentru pulsoximetru V100 <3 kg; 3kg- 40 kg; ambalaj individual - cant min/AC - 400 buc, cant max/AC - 800 buc, cant min/CS - 200 buc, cant max/CS- 400 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=60000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fir ghid

Perceel nr.: 106
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fir ghid - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS - 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=24750 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adaptor Tuohy Borst in Y

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adaptor Tuohy Borst in Y - cant min/AC - 200 buc, cant max/Ac 400 buc, cant min/CS - 100 buc, cant max/CS - 200 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=30000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere mono J

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judettean de Urgenta Pius Brinzeu

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere mono J - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=40000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Jutean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cateter T nr.8 (Kehr) - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Cateter T nr.10 (Kehr) - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Cateter T nr.12 (Kehr) - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=51000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 102 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Husa protectie fluoroscop

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtean de Rrgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Husa protectie fluoroscop - cant min/AC- 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=19000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trocare sterile unica folosinta pt transfer solutii din flacoane

Perceel nr.: 62
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trocare sterile unica folosinta pttransfer solutii din flacoane - cant min/AC - 4000 buc, cant max/Ac - 8000 buc, cant min/CS - 2000 buc, cant max/CS - 4000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=20000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Test intraoperator rapid pt detectarea infectiilor periprotetice

Perceel nr.: 66
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetan de Urgenta Pius Brinzeu Timsoara

Bv Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Test intraoperator rapid pt detectarea infectiilor periprotetice - cant min/AC - 100 buc, cant max/AC - 200 buc, cant min/CS - 50 buc, cant max/CS - 100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=113999 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 227 998.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anse polipectomie+ maner

Perceel nr.: 122
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anse polipectomie+ maner - cant min/AC - 24 buc, cant max/AC - 48 buc, cant min/CS - 12 buc, cant max/CS - 24 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=23520 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 040.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Basket extractie calculi

Perceel nr.: 130
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Basket extractie calculi - cant min/AC - 12 buc, cant max/AC - 24 buc, cant min/CS - 6 buc, cant max/CS - 12 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=13440 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 880.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papilotom pretaiere

Perceel nr.: 116
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetan de urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Papilotom pretaiere - cant min/AC - 30 buc, cant max/AC - 60 buc, cant min/CS -15 buc, cant mxa/CS - 30 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=15600 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ac hemostaza

Perceel nr.: 120
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ac hemostaza - cant min/AC - 40 buc, cant max/AC - 80 buc, cant min/CS - 20 buc, cant max/CS - 40 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=6800 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Senzor O2 pentru monitor DASH 2500 < 3kg; 3-40 kg, ambalaj individual

Perceel nr.: 143
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senzor O2 pentru monitor DASH 2500 < 3kg; 3-40 kg, ambalaj individual - cant min/AC - 400 buc, cant max/AC - 800 buc, cant min/CS - 200 buc, cant max/CS - 400 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=31200 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 62 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aplicator balon eus Olympus

Perceel nr.: 132
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aplicator balon eus Olympus- cant min/AC - 1 buc, cant max/AC - 2 buc, cant min/CS - 1 buc, cant max/CS - 1 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=410 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 820.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuburi de dren sterile cu trocar

Perceel nr.: 58
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tuburi de dren sterile cu trocar - cant min/AC - 4000 buc, cant max/AC- 8000 buc, cant min/CS - 2000 buc, cant max/CS - 4000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=200000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Enterocapsula

Perceel nr.: 138
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enterocapsula - cant min/AC - 50 buc, cant max/AC - 100 buc, cant min/CS - 25 buc, cant max/CS- 50 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=160000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 320 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Truse sterile de perfuzie

Perceel nr.: 59
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Truse sterile de perfuzie - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS - 1000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Huse UF aparat Rx mobil

Perceel nr.: 69
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetetan de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Huse UF aparat Rx mobil - cant min/AC - 1000 buc, cant max/AC - 2000 buc, cant min/CS - 500 buc, cant max/CS -1000 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=20950 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 41 900.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set interventii lombotomie/ cistectomie

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara.

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set interventii lombotomie/cistectomie - cant min/AC - 480 buc, cant max/AC - 960 buc, cant min/CS - 240 buc, cant max/CS - 480 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=65760 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 131 520.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teacă de acces ureteral

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judtetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Teaca de acces ureteral standard cant min/AC -150 buc, cant max/AC - 300buc, cant min/CS -75 buc, cant max/CS 150 buc

Teaca de acces ureteral lumen dublu cant min/AC -100 buc, cant max/AC - 200buc, cant min/CS -50 buc, cant max/CS-100 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=212500 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 425 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Clipuri polimer

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Clipuri polimer HemOLock M - cant min/AC-300 buc, cant max/AC 600 buc, cant min/CS -150, cant max/CS -300 buc

Clipuri polimer HemOLock L - cant min/AC-1500 buc, cant max/AC 3000 buc, cant min/CS -750, cant max/CS -1500 buc

Clipuri polimer HemOLock XL - cant min/AC-1500 buc, cant max/AC 3000 buc, cant min/CS -750, cant max/CS -1500 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=47124 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 94 248.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set steril pentru mici interventii cu instrumentar metalic

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO424
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spital Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara

Bv. Liviu Rebreanu, nr. 156

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set steril pentru mici interventii cu instrumentar metalic - cant min/AC - 480 buc, cant max/AC - 960 buc, cant min/CS - 240 buc, cant max/CS -480 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent=36000 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.

98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti

La procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin

Completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 dupa etapa finala

De licitatie electronica.Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Prof.dr. Craina Marius Lucian, Ec Strurza Mariana,

S.L.Dr. Radu Daniela, As. Doina Ungor, Ing. Petre Ion, Badea Cristina, Cososchi Alina, Minda Iulia, Raunciuc Geanina, Fota Andreea;

Furdui Cristina, Csorgo Loredana, Dr. Nediglea Ioan, Dr. Burlica Sorin. Dr. Pupca Gheorghe, Dr, Gornic Eugen, As. Bena Ana.

Se solicita declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 pentru ofertant, asociat, subcontractant si tertul

Sustinator.Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si

Tertul sustinator.

Certificatele fiscale pentru operatorii romani: certificate constatatoare privind lipsa la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul

General consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii.

Certificatele fiscale - persoane juridice straine - ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente

Din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat in

Conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator si subcontractant) va completa

Cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Acest certificat de atestare trebuie prezentat, la solicitarea

Autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa finala de licitatie electronica (sau aplicarea criteriului de

Atribuire) (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator dupa caz sau subcontractant), pana la data incheierii raportului procedurii,

Conform art. 196 alin. 2 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

Operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

Constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016 urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritaii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa finala de licitatie electronica (sau aplicarea criteriului de atribuire). Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului (art. 196, alin. 2 din Legea nr.98/2016).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Prezentarea de esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata, la solicitarea autoritatii contractante.

Informatii privind asociatii (daca este cazul): operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Eventuele minimumeisen:

Operatorul economic va completa cerinta in formularul DUAE. Autoritatea contractanta va solicita prezentarea esantioanelor, descrierilor sau fotografiilor operatorului economic clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa finala de licitatie electronica (sau aplicarea criteriului de atribuire).

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Ofertantul va prezenta odata cu DUAE, acordul de asociere.

Ofertanții vor face dovada ca in ultimii 3 ani au livrat produse similare (materiale sanitare) cu cele care fac obiectul contractului. Ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica (sau aplicarea criteriului de atribuire) i se vor solicita documente justificative, certificate/alte documente, cu care se poate demonstra experienta similara. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv este valoarea totala/lot, exlusiv TVA. Numar de runde: 1. Durata unei runde: 1 zi (24 ore). Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice:

1) Poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: da;

2) Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: da;

3) Licit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In cazul in care se depune doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc (cu preturi respectiv punctaje egale), la solicitarea comisiei de evaluare, se vor depune noi oferte online, la o data stabilita de catre comisie. Preturile noi ofertate nu pot depasi valoarea ofertata anterior. Pentru ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret pana la data stabilita de catre comisia de evaluare, se va lua in considerare valoarea din oferta anterioara. Procesul de reofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit sau punctaj diferit.

Versiunea electronica a DUAE (eDUAe) este pusa la dispozitie ca formular online de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/filter

Evaluarea ofertelor se realizeaza in baza criteriului pretul cel mai scazut sau dupa caz, a criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret, rezultat in urma derularii etapei finale de licitatie electronica.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele limită pentru procedura de contestare sunt prevăzute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Spital Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu" Timișoara
Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 156
Timișoara
300736
Roemenië
Telefoon: +40 356433127
Fax: +40 356433114

Internetadres: www.hosptm.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019