Leveringen - 66408-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Software en informatiesystemen

2019/S 030-066408

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.
02994650199
Paljetkova 18
Zagreb
10000
Kroatië
Contactpersoon: Antonija Vuković
Telefoon: +385 13855047
E-mail: javna.nabava@apis-it.hr
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.apis-it.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0004295
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Računalne i srodne djelatnosti

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SW rješenje za upravljanje paketnim obradama na Mainframe i distriburianim okolinama

Referentienummer: 15-Ro-OS-18-VV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— Softversko rješenje za upravljanje paketnim obradama na Mainframe i distribuiranim okolinama,

— Usluga implementacije rješenja za upravljanje paketnim obradama na Mainframe i distribuiranim okolinama,

— Održavanje licenci rješenja za upravljanje paketnim obradama,

— Usluga podrške za rješenje za upravljanje paketnim obradama od strane Ponuditelja,

— Usluga podrške za rješenje za upravljanje paketnim obradama od strane Ponuditelja,

— Edukacija sa polaganjem završnog ispita za administraciju i održavanje softverskog rješenja,

— Edukacija sa polaganjem završnog ispita za izradu i upravljanje poslovnim tokovima izvođenja obrada,

— Obuka za korištenje softverskog rješenja,

— Jamstvo za ispravan rad rješenja za upravljanje paketnim obradama u trajanju 6 mjeseci,

— Održavanje licenci rješenja za upravljanje paketnim obradama.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apis IT d.o.o, Paljetkova 18, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Softversko rješenje za upravljanje paketnim obradama na Mainframe i distribuiranim okolinama,

— Usluga implementacije rješenja za upravljanje paketnim obradama na Mainframe i distribuiranim okolinama,

— Održavanje licenci rješenja za upravljanje paketnim obradama,

— Usluga podrške za rješenje za upravljanje paketnim obradama od strane Ponuditelja,

— Usluga podrške za rješenje za upravljanje paketnim obradama od strane Ponuditelja,

— Edukacija sa polaganjem završnog ispita za administraciju i održavanje softverskog rješenja,

— Edukacija sa polaganjem završnog ispita za izradu i upravljanje poslovnim tokovima izvođenja obrada,

— Obuka za korištenje softverskog rješenja,

— Jamstvo za ispravan rad rješenja za upravljanje paketnim obradama u trajanju 6 mjeseci,

— Održavanje licenci rješenja za upravljanje paketnim obradama.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok odaziva (za osnovnu podršku) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gospodarski subjekti (Ponuditelji) moraju dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Paljetkova 18, Zagreb, HRVATSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019