Leveringen - 66418-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Donostia/San Sebastián: Verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingspakketten

2019/S 030-066418

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
OSI Donostialdea, Osakidetza-S. V. S., Departamento de Contratación
S5100023J
Paseo Dr. Beguiristain, s/n, planta -2 azul, edificio Materno-Infantil
Donostia/San Sebastián
E-20014
Spanje
Contactpersoon: Departamento de Compras y Contratación, planta -2 del edificio Materno Infantil del Hospital Universitario Donostia; paseo Dr. Beguiristain, s/n, 20014 Donostia/San Sebastián
Telefoon: +34 943007119
E-mail: osid.contratacion@osakidetza.eus
Fax: +34 943471680
NUTS-code: ES212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.contratacion.euskadi.eus

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.contratacion.euskadi.eus
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.contratacion.euskadi.eus
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reforma del sistema de climatización de los quirófanos programados impares del edif. Aránzazu de la OSI Donostialdea

Referentienummer: G/140/20/1/0362/O301/0000/012019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42512300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Reforma del sistema de climatización de los quirófanos programados impares del edificio Aránzazu de la OSI Donostialdea.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 437 200.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Climatización quirófanos impares.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES212
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reforma del sistema de climatización de los quirófanos programados impares del edificio Aránzazu de la OSI Donostialdea.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 437 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Apertura electrónica de plicas:

— Mesa técnica: 20.3.2019, 10.00,

— Mesa económica: 1.4.2019, 10.00.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Recursos Contractuales del País Vasco
C/ Álava, 45
Vitoria-Gasteiz
01006
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019